fbpx
Milcarz-plakat-kontynenty

06.11.2017

Już 8 listopada spotkanie z Arunem Milcarzem

Obu­chem w łeb, czyli zadzi­wie­nie świa­tem

CZYTAJ
DSCF7409

29.10.2017

Arun Milcarz - laureat nagrody PRÓG w KONTYNENTACH Literatury

Zbliża się nie­zwy­kłe spo­tka­nie z nie­zwy­kłym Podróż­ni­kiem i Auto­rem. Arun MIl­carz spo­tka się z czy­tel­ni­kami 8 listo­pada 2017 o godzi­nie 18 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (szcze­góły poni­żej). Spo­tka­nie odbywa się w ramach cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury reali­zo­wa­nego wspól­nie z Wydaw­nic­twem Sonia Draga. Czas przy­po­mnieć dla­czego ten Autor i Podróż­nik jest warty spo­tka­nia.   Powo­dów jest wiele, dla­tego wybra­li­śmy cztery główne: Po pierw­sze jego opo­wieść to […]

CZYTAJ
Prawda jest inna

20.10.2017

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL

7–13 listo­pada 2017 / Kino Kul­tura

CZYTAJ
Dorota Chojnowska

17.10.2017

SCENA Kontynentów

20–22.10. Widzimy się w Nada­rzy­nie! Pro­gram wyda­rzeń

CZYTAJ
BRALCZYK-plakat-male

04.10.2017

Już 4 października w Księgarni Korekty w Warszawie. Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Na początku było słowo. Zatem cykl spo­tkań auto­rów „Kon­ty­nen­tów” z Czy­tel­ni­kami roz­pocz­nie Arcy­mistrz Słowa, nasz stały felie­to­ni­sta – prof. Jerzy Bral­czyk Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn „Kon­ty­nenty” zapra­szają na spo­tka­nia pro­mu­jące lite­ra­turę podróż­ni­czą. Pierw­sze odbę­dzie się już dziś – 4 paź­dzier­nika w Księ­garni Korekty w War­sza­wie przy alei Wyzwo­le­nia 14 (na tyłach Placu Zba­wi­ciela) o godz. 18. Gościem będzie pro­fe­sor Jerzy […]

CZYTAJ
Bosnia 1

26.08.2017

Rozmowa "Kontynentów" - Bo nam smakuje Bośnia!

Beata i Paweł Pomy­kal­scy opo­wia­dają o swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami i o pasji podró­żo­wa­nia.   – Nasi sara­jew­scy przy­ja­ciele pouczają, że jak już coś robić – zwłasz­cza w Bośni – to na spo­koj­nie i porząd­nie: powoli zje­dzony obiad, potem nie­spiesz­nie wypita kawa, a wie­czo­rem wie­lo­go­dzinna nasia­dówka ze zna­jo­mymi i pale­nie szi­szy. Ale to nie dla nas. My gnamy! O swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami, o pasji podró­żo­wa­nia opo­wia­dają […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE