BRALCZYK-plakat-male

04.10.2017

Już 4 października w Księgarni Korekty w Warszawie. Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Na początku było słowo. Zatem cykl spo­tkań auto­rów „Kon­ty­nen­tów” z Czy­tel­ni­kami roz­pocz­nie Arcy­mistrz Słowa, nasz stały felie­to­ni­sta – prof. Jerzy Bral­czyk Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn „Kon­ty­nenty” zapra­szają na spo­tka­nia pro­mu­jące lite­ra­turę podróż­ni­czą. Pierw­sze odbę­dzie się już dziś – 4 paź­dzier­nika w Księ­garni Korekty w War­sza­wie przy alei Wyzwo­le­nia 14 (na tyłach Placu Zba­wi­ciela) o godz. 18. Gościem będzie pro­fe­sor Jerzy […]

CZYTAJ
Kontynenty literatury-plakat-male

25.09.2017

Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Maga­zyn KONTYNENTY oraz Wydaw­nic­two Sonia Draga i war­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty mają przy­jem­ność zapro­sić czy­tel­ni­ków na cykl spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą KONTYNENTY Lite­ra­tury.   Spo­tka­nia odbędą się w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY. Wyda­rze­nia sta­no­wią część pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Part­ner­stwo dla książki”.   Na cykl skła­dają […]

CZYTAJ
Bosnia 1

26.08.2017

Rozmowa "Kontynentów" - Bo nam smakuje Bośnia!

Beata i Paweł Pomy­kal­scy opo­wia­dają o swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami i o pasji podró­żo­wa­nia.   – Nasi sara­jew­scy przy­ja­ciele pouczają, że jak już coś robić – zwłasz­cza w Bośni – to na spo­koj­nie i porząd­nie: powoli zje­dzony obiad, potem nie­spiesz­nie wypita kawa, a wie­czo­rem wie­lo­go­dzinna nasia­dówka ze zna­jo­mymi i pale­nie szi­szy. Ale to nie dla nas. My gnamy! O swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami, o pasji podró­żo­wa­nia opo­wia­dają […]

CZYTAJ
baner_glowny_dodatkowy-format-1

23.08.2017

17 Południk

Rusza szó­sta edy­cja Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków

CZYTAJ
IMG_8400

05.08.2017

Rozmowa "Kontynentów" - Podwodna przygoda na Cyprze

    Z Agnieszką Blan­dzi, autorką tek­stu o nur­ko­wa­niu na Cyprze w “Kon­ty­nen­tach” 2/17, roz­ma­wia Dorota Choj­now­ska   Jak zaczęła się Pani przy­goda z nur­ko­wa­niem? W 2009 roku zro­bi­łam kurs OWD (Open Water Diver – pierw­szy sto­pień nur­kowy w fede­ra­cji PADI). Ukoń­czy­łam go w Pol­sce, prak­tyczne umie­jęt­no­ści spraw­dzi­łam w Egip­cie, a po kilku wyjaz­dach posta­no­wi­łam spró­bo­wać swo­ich sił na Cyprze. Początki nie […]

CZYTAJ
Arun-Milcarz14-zdjecie-683x1024

07.07.2017

Tak, to bunt

Arun Mil­carz – pisarz, podróż­nik, pierw­szy lau­reat Progu, nagrody spe­cjal­nej „Kon­ty­nen­tów” – ujaw­nia, kim naprawdę jest   Próg dosta­łeś od „Kon­ty­nen­tów” „za nie­za­leż­ność i odwagę w kro­cze­niu wła­sną drogą i za umie­jęt­nie roz­wi­jany dar opo­wia­da­nia”. Szli­fu­jesz ten dar w tek­stach zamiesz­cza­nych w „Kon­ty­nen­tach”, ale naj­ob­fi­ciej dzie­lisz się nim w swej afry­kań­skiej książce „Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego”. Co Cię zain­spi­ro­wało do jej […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE