fbpx
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16.11.2017

Przez Skanię - z blogerami na TT Warsaw

Zapra­szamy na zna­ko­mite spo­tka­nia ze Ska­nią – połu­dniową Szwe­cją. Przed nami podróże, opo­wie­ści, zdję­cia poka­zu­jące różne obli­cza Ska­nii. Blo­ge­rzy, któ­rzy wystą­pią na Sce­nie KONTYNENTÓW prze­mie­rzali Szwe­cję na moto­rze, kam­pe­rem, na rowe­rze, z rodziną, z psem. Wszy­scy bez wyjątku z dobrym humo­rem. Na fascy­nu­jące opo­wie­ści i sma­ko­wite wra­że­nia z podróży po połu­dnio­wej Szwe­cji zapra­szają spe­cjalni goście Strefy KONTYNENTÓW –  blo­ge­rzy i podróż­nicy: […]

CZYTAJ
StrefaKontynentowDSCF0342

16.11.2017

Strefa KONTYNENTÓW na targach turystycznych TT Warsaw (23-25.11.2017)

Już wkrótce nie­za­po­mniane, indy­wi­du­alne spo­tka­nia „oko w oko” ze sław­nymi podróż­ni­kami, pisa­rzami, repor­te­rami, foto­gra­fami, blo­ge­rami * Pre­lek­cje i pokazy zdjęć * Warsz­taty i pokazy foto­gra­ficzne, survi­va­lowe i wypra­wowe * Pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu . To w skró­cie atrak­cje Strefy KONTYNENTÓW,które uświet­nią rocz­ni­cową edy­cję TT War­saw 23–25 listo­pada w Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie, Sala Miko­łaj­skiej, D19   Gośćmi Strefy KONTYNENTÓW będą m.in. Jerzy Bral­czyk, […]

CZYTAJ
Logo_Festiwal_Terra

13.11.2017

TERRA - 17 Festiwal Slajdów Podróżniczych

Podróże na kino­wym ekra­nie

CZYTAJ
Tomasz Fedor

10.11.2017

Psychopompos. Nosiciel dusz

Michał Ksią­żek

CZYTAJ
Milcarz-plakat-kontynenty

06.11.2017

Już 8 listopada spotkanie z Arunem Milcarzem

Obu­chem w łeb, czyli zadzi­wie­nie świa­tem

CZYTAJ
DSCF7409

29.10.2017

Arun Milcarz - laureat nagrody PRÓG w KONTYNENTACH Literatury

Zbliża się nie­zwy­kłe spo­tka­nie z nie­zwy­kłym Podróż­ni­kiem i Auto­rem. Arun MIl­carz spo­tka się z czy­tel­ni­kami 8 listo­pada 2017 o godzi­nie 18 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (szcze­góły poni­żej). Spo­tka­nie odbywa się w ramach cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury reali­zo­wa­nego wspól­nie z Wydaw­nic­twem Sonia Draga. Czas przy­po­mnieć dla­czego ten Autor i Podróż­nik jest warty spo­tka­nia.   Powo­dów jest wiele, dla­tego wybra­li­śmy cztery główne: Po pierw­sze jego opo­wieść to […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE