fbpx
Dzikowska-plakat-kontynenty (002)

10.12.2017

Już 14 grudnia spotkanie z Elżbietą Dzikowską

Przed nami ostat­nie spo­tka­nie z cyklu „KONTYNENTY lite­ra­tury” reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga, war­szaw­ską księ­gar­nię Korekty oraz maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY. Zapra­szamy miło­śni­ków lite­ra­tury podróż­ni­czej na spo­tka­nie z Elż­bietą Dzi­kow­ską, które  odbę­dzie się w czwar­tek, 14 grud­nia o godzi­nie 18.00 w księ­garni Korekty (al. Wyzwo­le­nia 14, War­szawa).   Pod­czas spo­tka­nia, które zaty­tu­ło­wa­li­śmy Pieprz i wani­lia albo groch z kapu­stą, czyli czego podróż­nik pisarz […]

CZYTAJ
wierzbicki-warsztaty

30.11.2017

Już 7 grudnia spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

Przed nami trze­cie spo­tka­nie z cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury War­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty, Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY mają przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie z Łuka­szem Wierz­bic­kim, pisa­rzem-podróż­ni­kiem, auto­rem ksią­żek, które są w kano­nie lek­tur szkol­nych. Zapra­szamy rodzi­ców wraz z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Spo­tka­nie odbę­dzie się 7 grud­nia o godzi­nie 18.00 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (al. Wyzwo­le­nia 14) Autor opo­wie o tym, jak – podró­żu­jąc […]

CZYTAJ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16.11.2017

Przez Skanię - z blogerami na TT Warsaw

Zapra­szamy na zna­ko­mite spo­tka­nia ze Ska­nią – połu­dniową Szwe­cją. Przed nami podróże, opo­wie­ści, zdję­cia poka­zu­jące różne obli­cza Ska­nii. Blo­ge­rzy, któ­rzy wystą­pią na Sce­nie KONTYNENTÓW prze­mie­rzali Szwe­cję na moto­rze, kam­pe­rem, na rowe­rze, z rodziną, z psem. Wszy­scy bez wyjątku z dobrym humo­rem. Na fascy­nu­jące opo­wie­ści i sma­ko­wite wra­że­nia z podróży po połu­dnio­wej Szwe­cji zapra­szają spe­cjalni goście Strefy KONTYNENTÓW –  blo­ge­rzy i podróż­nicy: […]

CZYTAJ
StrefaKontynentowDSCF0342

16.11.2017

Strefa KONTYNENTÓW na targach turystycznych TT Warsaw (23-25.11.2017)

Już wkrótce nie­za­po­mniane, indy­wi­du­alne spo­tka­nia „oko w oko” ze sław­nymi podróż­ni­kami, pisa­rzami, repor­te­rami, foto­gra­fami, blo­ge­rami * Pre­lek­cje i pokazy zdjęć * Warsz­taty i pokazy foto­gra­ficzne, survi­va­lowe i wypra­wowe * Pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu . To w skró­cie atrak­cje Strefy KONTYNENTÓW,które uświet­nią rocz­ni­cową edy­cję TT War­saw 23–25 listo­pada w Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie, Sala Miko­łaj­skiej, D19   Gośćmi Strefy KONTYNENTÓW będą m.in. Jerzy Bral­czyk, […]

CZYTAJ
Logo_Festiwal_Terra

13.11.2017

TERRA - 17 Festiwal Slajdów Podróżniczych

Podróże na kino­wym ekra­nie

CZYTAJ
Tomasz Fedor

10.11.2017

Psychopompos. Nosiciel dusz

Michał Ksią­żek

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE