Prawda jest inna

20.10.2017

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL

7–13 listo­pada 2017 / Kino Kul­tura

CZYTAJ
Dorota Chojnowska

17.10.2017

SCENA Kontynentów

20–22.10. Widzimy się w Nada­rzy­nie! Pro­gram wyda­rzeń

CZYTAJ
BRALCZYK-plakat-male

04.10.2017

Już 4 października w Księgarni Korekty w Warszawie. Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Na początku było słowo. Zatem cykl spo­tkań auto­rów „Kon­ty­nen­tów” z Czy­tel­ni­kami roz­pocz­nie Arcy­mistrz Słowa, nasz stały felie­to­ni­sta – prof. Jerzy Bral­czyk Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn „Kon­ty­nenty” zapra­szają na spo­tka­nia pro­mu­jące lite­ra­turę podróż­ni­czą. Pierw­sze odbę­dzie się już dziś – 4 paź­dzier­nika w Księ­garni Korekty w War­sza­wie przy alei Wyzwo­le­nia 14 (na tyłach Placu Zba­wi­ciela) o godz. 18. Gościem będzie pro­fe­sor Jerzy […]

CZYTAJ
Kontynenty literatury-plakat-male

25.09.2017

Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Maga­zyn KONTYNENTY oraz Wydaw­nic­two Sonia Draga i war­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty mają przy­jem­ność zapro­sić czy­tel­ni­ków na cykl spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą KONTYNENTY Lite­ra­tury.   Spo­tka­nia odbędą się w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY. Wyda­rze­nia sta­no­wią część pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Part­ner­stwo dla książki”.   Na cykl skła­dają […]

CZYTAJ
Bosnia 1

26.08.2017

Rozmowa "Kontynentów" - Bo nam smakuje Bośnia!

Beata i Paweł Pomy­kal­scy opo­wia­dają o swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami i o pasji podró­żo­wa­nia.   – Nasi sara­jew­scy przy­ja­ciele pouczają, że jak już coś robić – zwłasz­cza w Bośni – to na spo­koj­nie i porząd­nie: powoli zje­dzony obiad, potem nie­spiesz­nie wypita kawa, a wie­czo­rem wie­lo­go­dzinna nasia­dówka ze zna­jo­mymi i pale­nie szi­szy. Ale to nie dla nas. My gnamy! O swo­jej fascy­na­cji Bał­ka­nami, o pasji podró­żo­wa­nia opo­wia­dają […]

CZYTAJ
baner_glowny_dodatkowy-format-1

23.08.2017

17 Południk

Rusza szó­sta edy­cja Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE