IMG_8400

05.08.2017

Rozmowa "Kontynentów" - Podwodna przygoda na Cyprze

    Z Agnieszką Blan­dzi, autorką tek­stu o nur­ko­wa­niu na Cyprze w “Kon­ty­nen­tach” 2/17, roz­ma­wia Dorota Choj­now­ska   Jak zaczęła się Pani przy­goda z nur­ko­wa­niem? W 2009 roku zro­bi­łam kurs OWD (Open Water Diver – pierw­szy sto­pień nur­kowy w fede­ra­cji PADI). Ukoń­czy­łam go w Pol­sce, prak­tyczne umie­jęt­no­ści spraw­dzi­łam w Egip­cie, a po kilku wyjaz­dach posta­no­wi­łam spró­bo­wać swo­ich sił na Cyprze. Początki nie […]

CZYTAJ
baner_glowny_dodatkowy-format-1

02.08.2017

6. Dolnośląski Festiwal Podróżników 17 Południk

Spo­tka­nia kocha­ją­cych podróże w gro­nie miło­śni­ków dale­kich stron i róż­nych kul­tur

CZYTAJ
Arun-Milcarz14-zdjecie-683x1024

07.07.2017

Tak, to bunt

Arun Mil­carz – pisarz, podróż­nik, pierw­szy lau­reat Progu, nagrody spe­cjal­nej „Kon­ty­nen­tów” – ujaw­nia, kim naprawdę jest   Próg dosta­łeś od „Kon­ty­nen­tów” „za nie­za­leż­ność i odwagę w kro­cze­niu wła­sną drogą i za umie­jęt­nie roz­wi­jany dar opo­wia­da­nia”. Szli­fu­jesz ten dar w tek­stach zamiesz­cza­nych w „Kon­ty­nen­tach”, ale naj­ob­fi­ciej dzie­lisz się nim w swej afry­kań­skiej książce „Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego”. Co Cię zain­spi­ro­wało do jej […]

CZYTAJ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

03.06.2017

Jak powstał artykuł o... Chorwacji

Z Bar­barą Kra­mar roz­ma­wia Dorota Choj­now­ska.

CZYTAJ
Iza Klementowska

06.05.2017

Kobieta w Afryce

Iza Kle­men­tow­ska

CZYTAJ
Axarquía. Tam, gdzie rosną papaje

25.04.2017

Axarquía. Tam, gdzie rosną papaje

Prze­czy­taj, co Auto­rzy napi­sali – spe­cjal­nie dla nas – o sobie i swo­ich fascy­na­cjach

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE