fbpx
Kontynenty

05.05.2018

W kolejnym numerze

Pre­miera w czerwcu 2018

CZYTAJ
Kontynenty 1/2018

05.05.2018

W najnowszym numerze

Prze­czy­taj wstęp­niak, przej­rzyj spis tre­ści, zaj­rzyj do środka, zamów w pre­nu­me­ra­cie

CZYTAJ
WIEZA ZEGAROWA - HERCEG NOVI - Clock tower

03.04.2018

Odwiedź, spróbuj, poznaj Herceg Novi

  Spo­kojne plaże nad kry­sta­licz­nie czy­stym Adria­ty­kiem; pod­wodne groty, nie­za­miesz­kane wyspy, tajem­ni­cze klasz­tory i nie­zdo­byte twier­dze; kajaki, żeglo­wa­nie, nur­ko­wa­nie, węd­kar­stwo; trek­king, wspi­naczka, lot­nie; kuch­nia śród­ziem­no­mor­ska. I aż 200 sło­necz­nych dni w roku!   Początki kurortu Her­ceg Novi nie giną w pomroce dzie­jów. Gdy pierw­szy bośniacki król Tvrtko I Kotro­ma­nić budo­wał tu twier­dzę z osadą, był już prze­cież rok 1382. Nazwał ją […]

CZYTAJ
ElżbietaDzikowska

16.12.2017

Przez „Kontynenty” do Vilcabamby

ELŻBIETA DZIKOWSKA opo­wiada Agnieszce Wój­ciń­skiej

CZYTAJ
Dzikowska-plakat-kontynenty (002)

10.12.2017

Już 14 grudnia spotkanie z Elżbietą Dzikowską

Przed nami ostat­nie spo­tka­nie z cyklu „KONTYNENTY lite­ra­tury” reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga, war­szaw­ską księ­gar­nię Korekty oraz maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY. Zapra­szamy miło­śni­ków lite­ra­tury podróż­ni­czej na spo­tka­nie z Elż­bietą Dzi­kow­ską, które  odbę­dzie się w czwar­tek, 14 grud­nia o godzi­nie 18.00 w księ­garni Korekty (al. Wyzwo­le­nia 14, War­szawa).   Pod­czas spo­tka­nia, które zaty­tu­ło­wa­li­śmy Pieprz i wani­lia albo groch z kapu­stą, czyli czego podróż­nik pisarz […]

CZYTAJ
wierzbicki-warsztaty

30.11.2017

Już 7 grudnia spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

Przed nami trze­cie spo­tka­nie z cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury War­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty, Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY mają przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie z Łuka­szem Wierz­bic­kim, pisa­rzem-podróż­ni­kiem, auto­rem ksią­żek, które są w kano­nie lek­tur szkol­nych. Zapra­szamy rodzi­ców wraz z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Spo­tka­nie odbę­dzie się 7 grud­nia o godzi­nie 18.00 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (al. Wyzwo­le­nia 14) Autor opo­wie o tym, jak – podró­żu­jąc […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE