fbpx
łączone

Infor­ma­cja Pra­sowa

 

Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji” 

Wygraj voucher na waka­cje w Chor­wa­cji i prze­żyj piękne waka­cje 

 

Ruszyła trze­cia edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez blog Cromania.pl przy wspar­ciu Amba­sady Repu­bliki Chor­wa­cji w Pol­sce. Główną nagrodą jest voucher na pobyt w obiek­cie waka­cyj­nym w Chor­wa­cji.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji” należy prze­słać zdję­cie z waka­cji w tym kraju na adres:cromania@tlen.pl. Kon­kurs trwa od 14 lutego do 30 kwiet­nia 2018 r.

Jury zło­żone m. in. z przed­sta­wi­cieli Amba­sady Repu­bliki Chor­wa­cji oraz blogu Cromania.pl wybie­rze zwy­cięzcę, który otrzyma voucher na pobyt w obiek­cie waka­cyj­nym od firmy Nova­sol. Ponadto, trzy naj­lep­sze foto­gra­fie zostaną wyeks­po­no­wane w sie­dzi­bie amba­sady. Ich auto­rzy rów­nież otrzy­mają nagrody od spon­so­rów: Pod­ra­vka, Express Map, Art­Mus – IK Iza­bela Kopeć.

Patro­nami medial­nymi wyda­rze­nia są: Pol­skie Radio Pro­gram Czwarty, Lente – Maga­zyn Śród­ziem­no­mor­ski Julii Wol­l­ner, World Tra­vel Show, maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY, Waw4Free, Ptak War­saw Expo.

Chor­wa­cja od wielu lat jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych miejsc let­niego wypo­czynku dla pol­skich tury­stów. Słońce, plaże, piękne kra­jo­brazy, dosko­nała kuch­nia i liczne zabytki – to wszystko przy­ciąga Pola­ków do naszego kraju. Z pew­no­ścią wielu z nich przy­je­dzie także w tym roku, dla­tego zachę­cam do robie­nia zdjęć i wzię­cia udziału w kon­kur­sie – powie­działa Andrea Bekić, amba­sa­dor Chor­wa­cji w Pol­sce.

Kon­kurs „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji” orga­ni­zo­wany jest po raz trzeci. Druga edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem. Wpły­nęło ponad 3 tysiące zdjęć, z któ­rych wybrano naj­lep­szą piątkę. Foto­gra­fie uka­zały Chor­wa­cję okiem pol­skiego tury­sty. Naj­lep­sze zdję­cia do dziś można podzi­wiać w pomiesz­cze­niach pro­to­ko­lar­nych Amba­sady Repu­bliki Chor­wa­cji.

W ubie­głym roku zain­te­re­so­wa­nie prze­ro­sło nasze ocze­ki­wa­nia. Pro­jekt spo­tkał się z tak pozy­tyw­nym odbio­rem, że pani amba­sa­dor pod­jęła decy­zję o dal­szej kon­ty­nu­acji w tym roku. Kon­kurs jest naj­więk­szą tego typu ini­cja­tywą w pol­skiej spo­łecz­no­ści miło­śni­ków Chor­wa­cji – powie­działa Agnieszka Gru­dziąż, pomy­sło­daw­czyni kon­kursu i autorka bloga Cromania.pl.

Auto­rem pla­katu jest Nata­lia Olbiń­ska – dyrek­tor arty­styczna, maga­zynu śród­ziem­no­mor­skiego „Lente”

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie, spon­so­rach i patro­nach medial­nych znaj­duje się na stro­nie:  https://cromania.pl/konkurs-edycja-3–2018/

Kon­takt:

e-mail: cromania@cromania.pl

Cromania.pl – blog o Chor­wa­cji

https://cromania.pl/

https://www.facebook.com/ChorwacjaCromania/

https://www.instagram.com/cromaniapl/

łączone

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE