fbpx
Travelerzy

Kto podró­żuje? Po co podró­żuje? W jakim celu? Dla­czego o tym potem opo­wiada? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych podróż­ni­czych pytań znaj­dzie­cie w naj­now­szym pro­jek­cie pt. Tra­ve­le­rzy.

Tra­ve­le­rzy to ludzie. – opi­suje Mate­usz Wykurz, pomy­sło­do­waca pro­jektu „Tra­ve­le­rzy” (FB link). –  Oni “odwa­żyli się odwa­żyć” i wyszli poza wła­sną strefę kom­fortu: eks­paci, emi­granci i glob­tro­te­rzy, któ­rzy żyją samą ideą podróży, odkry­wa­nia i wyjazdu w nie­znane. To nie­po­prawni podróż­nicy i pozy­tyw­nie zakrę­ceni Polacy, któ­rzy nie­ustan­nie są w dro­dze, lub też posta­wili wszystko na jedną kartę i zde­cy­do­wali się wyje­chać z Pol­ski by zamiesz­kać na stałe w innym kraju.

Tra­ve­le­rzy, to inter­ne­towa seria fil­mów doku­men­tal­nych, publi­ko­wa­nych w ser­wi­sie YouTube. Przed­sta­wia syl­wetki pol­skich (jak do tej pory) podróż­ni­ków oraz rela­cje z miejsc, w któ­rych aktu­al­nie się znaj­dują. To, co wyróż­nia Tra­ve­le­rów od innych tego typu pro­duk­cji, to przede wszyst­kim jakość. Jakość wideo oraz jakość samych histo­rii, które opo­wia­dają ich boha­te­ro­wie.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy dwa pierw­szy odcinki „Tra­ve­le­rów”:

– Boha­terką pierw­szego odcinka Tra­ve­le­rów jest Beata – nauczy­cielka języka hisz­pań­skiego i angiel­skiego, a przede wszyst­kim nie­zwy­kle barwna oso­bo­wość, która na co dzień mieszka i pra­cuje w Paryżu.

– Boha­terką dru­giego odcinka Tra­ve­le­rów jest Kata­rzyna – archi­tekt, miesz­ka­jąca na co dzień na Gwa­de­lu­pie, autorka popu­lar­nego bloga podróż­ni­czego Życie pod Pal­mami – http://www.zyciepodpalmiami.pl

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE