fbpx
Logo_Festiwal_Terra

Już dziś warto zare­zer­wo­wać gru­dniowy week­end na kolejną sie­dem­na­stą edy­cję Festi­walu Slaj­dów Podróż­ni­czych TERRA, która odbę­dzie się 2 i 3 grud­nia w war­szaw­skim Kinie Wisła.

Przez dwa dni Festi­walu miło­śnicy podróży zoba­czą zdję­cia wyświe­tla­nie na wiel­kim ekra­nie i usły­szą pełne emo­cji rela­cje i histo­rie podróż­ni­ków, repor­te­rów i foto­gra­fów.

W pro­gra­mie: odkry­wa­nie połu­dnia Indii, repor­ter­ski rok w Ame­ryce Łaciń­skiej, podróże po mało zna­nej Afryce Środ­ko­wej, rowe­rowa eks­pe­dy­cja przez zimową Gren­lan­dię, pie­sze przej­ście przez Izrael, zja­wi­skowe zdję­cia z gór Pol­ski, pełna emo­cji opo­wieść o Gam­bii, rowe­rowe wyprawy przez afgań­ski i tadżycki  Pamir.

Terra 17 Grafika 1920x1080 02

Gośćmi Festi­walu będą Maja Haw­ra­nek i Szy­mon Opry­szek – repor­te­rzy i spe­cja­li­ści od Ame­ryki Łaciń­skiej,  Mariusz Jachim­czuk – foto­graf zafa­scy­no­wany ludźmi i przy­rodą,  Jakub Rybicki – foto­graf i zimowy jeź­dziec rowe­rowy, Łukasz Super­gan spe­cja­li­zu­jący się w dłu­go­dy­stan­so­wych pie­szych wędrów­kach, Domi­nik Sku­rzak – foto­re­por­ter i znawca Afryki, Karol Nie­nar­to­wicz – uznany foto­graf gór­ski oraz Ali­cja Rap­sie­wicz i Andrzej Bud­nik – auto­rzy świet­nego bloga podróż­ni­czego Los Wia­he­ros.

 

Orga­ni­za­to­rami wyda­rze­nia są Kata­rzyna i Andrzej Mazur­kie­wi­czo­wie, orga­ni­za­to­rzy i prze­wod­nicy wypraw trek­kin­go­wych w Hima­laje, pre­kur­so­rzy pro­fe­sjo­nal­nych slaj­dów podróż­ni­czych w Pol­sce.

 

Festi­wal TERRA, odby­wa­jący się od 2001 roku w pierw­szy week­end grud­nia w War­sza­wie, to prze­gląd sta­ra­nie wybra­nych, pro­fe­sjo­nal­nych poka­zów slaj­dów  z róż­nych zakąt­ków świata.

Klu­czem doboru poka­zów nie są eks­tre­malne wyczyny podróż­ni­cze – chyba, że są dobrze sfo­to­gra­fo­wane i opo­wie­dziane – ale bar­dzo dobre pre­zen­ta­cje foto­gra­ficzne, z cie­ka­wym komen­ta­rzem, prze­my­ślaną kom­po­zy­cją pokazu, ilu­stro­wane muzyką, poka­zu­jące pasje auto­rów i  towa­rzy­szące im emo­cje. Szcze­gól­nie dzi­siaj, gdy czę­sto media stra­szą nas tym jak nie­bez­pieczni są ludzie z innych krę­gów kul­tu­ro­wych tak ważne są doświad­cze­nia auto­rów z ich oso­bi­stych spo­tkań pod­czas podróży.
Orga­ni­za­to­rzy tak dobie­rają pre­zen­ta­cje by widzów zacie­ka­wiły, zachwy­ciły, skło­niły  do reflek­sji  a nawet zain­spi­ro­wały do wła­snych podróży. Festi­wal TERRA  ma  za zada­nie prze­ko­nać widzów o wyż­szo­ści poka­zów slaj­dów i kon­taktu z żywym sło­wem nad innymi środ­kami prze­kazu. Festi­wal co roku  gro­ma­dzi liczną i wierną publicz­ność.

 

Bilet na jeden pokaz – 18 zł 

Przed­sprze­daż przez Inter­net na www.festiwalTerra.pl od 23 paź­dzier­nika

oraz oso­bi­ście  w kinie Wisła od 30 listo­pada

wię­cej infor­ma­cji o festi­walu: www.festiwalTerra.pl

https://www.facebook.com/FestiwalTERRA

 

 

 

PROGRAM  FESTIWALU TERRA

 

sobota 2  grud­nia 2017

 

godz. 11.00  – 12.30

INDIE – INTRYGUJĄCE POŁUDNIE(Kata­rzyna i Andrzej Mazur­kie­wi­czo­wie)

 

godz. 13.30  – 15.00

AMERYKA ŁACIŃSKA – REPORTERSKI ROK W PODRÓŻY

(Maja Haw­ra­nek i Szy­mon Opry­szek)

 

godz. 16.00  – 17.30

AFRYKA ŚRODKOWA – PIGMEJE, GORYLENAJLEPSZA CZEKOLADA

(Mariusz Jachim­czuk)

 

godz. 18.30   – 20.00

GRENLANDIALODOWI JEŹDŹCY

(Jakub Rybicki)

 

nie­dziela 3 grud­nia 2017

 

godz. 11.00  – 12.30

MILION KROKÓW PRZEZ IZRAEL

(Łukasz Super­gan)
godz. 13.30  – 15.00

GAMBIA – UŚMIECHNIĘTA DUSZA AFRYKI

(Domi­nik Sku­rzak)

 

godz. 16.00  – 17.30

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POLSKICH GÓR
(Karol Nie­nar­to­wicz)


godz. 18.30   – 20.00
DWIE TWARZE PAMIRUROWEREM PRZEZ TADŻYKISTAN I AFGANISTAN
(Ali­cja Rap­sie­wicz, Andrzej Bud­nik)

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE