IMG_8582
20.10.2017

Survival Expedition Tandemowe Trip Love

Białe poła­cie śniegu, tem­pe­ra­tura mocno poni­żej zera, rzęsy ledwo poru­szają się w krysz­tał­kach lodu. Znowu trzeba pchać tan­dem i przy­czepkę po oblo­dzo­nej szo­cie na wznie­sie­nie. Kadlook pomaga, zapiera się pazu­rami cią­gnąc swoją przy­czepkę, bo na czas pra­wie rocz­nej wyprawy rowe­ro­wej za koło pod­bie­gu­nowe to przy­czepka rowe­rowa stała się jego domem. Jest Mala­mu­tem, od dziecka cią­gnął opony na tre­nin­gach, mię­śnie dosko­nale pra­cują, dusza pół­noc­nego psa aż sza­leje z rado­ści. Jest w swo­jej ojczyź­nie!

Histo­ria psa i dwójki jego wła­ści­cieli, któ­rzy wyru­szyli w naj­bar­dziej nie­zwy­kłą i sza­le­nie odważną wyprawę za koło pod­bie­gu­nowe.

Klau­dia Jadwisz­czyk i Krzysz­tof Lewicki – podróż­nicy, któ­rzy pod koniec listo­pada zeszłego roku wyru­szyli z Miko­łowa w kie­runku dale­kiej Pół­nocy, w któ­rej już kie­dyś zosta­wili swoje serce. Byli jed­nymi z miliona, któ­rzy wybrali ten kie­ru­nek na podróż życia, ale jesz­cze nikt na świe­cie nie doko­nał tego co oni! Tan­dem, duża przy­czepka, 50 kilo­gra­mowy pies Ala­skan Mala­mut na pokła­dzie i lapoń­ska zima naj­dłuż­sza tego roku od kil­ku­dzie­się­ciu lat.

IMG_9947 kopia

Gdy wyru­szali marzyli o trzech rze­czach: By popu­la­ry­zo­wać podróże z psem, by dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści survi­va­lowe poprzez samą podróż, jak i moż­li­wość spo­tka­nia się i życia wśród pier­wot­nego ludu Lapo­nii – Saamów, a także swoim przy­kła­dem moty­wo­wać innych do się­ga­nia po wła­sne, nawet naj­bar­dziej sza­lone marze­nia!

Po ponad dzie­wię­ciu mie­sią­cach w bar­dzo trud­nych warun­kach wła­śnie wró­cili i z miłą chę­cią podzielą się sze­rzej na łamach naszego maga­zynu swo­imi przy­go­dami. Nie tylko opo­wie­dzą o samej Lapo­nii, podróży rowe­ro­wej zimą i psie, który jak mówią „Spra­wił, że wyprawa z trud­nej zamie­niła się w eks­tre­malną, ale bez niego nie byłaby tak wyjąt­kowa.”

Nie­długo pełna rela­cja.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE