fbpx
StrefaKontynentowDSCF0342

Już wkrótce nie­za­po­mniane, indy­wi­du­alne spo­tka­nia „oko w oko” ze sław­nymi podróż­ni­kami, pisa­rzami, repor­te­rami, foto­gra­fami, blo­ge­rami * Pre­lek­cje i pokazy zdjęć * Warsz­taty i pokazy foto­gra­ficzne, survi­va­lowe i wypra­wowe * Pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu .

To w skró­cie atrak­cje Strefy KONTYNENTÓW,które uświet­nią rocz­ni­cową edy­cję TT War­saw 23–25 listo­pada w Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie, Sala Miko­łaj­skiej, D19

 

Gośćmi Strefy KONTYNENTÓW będą m.in.

 • Jerzy Bral­czyk, wybitny języ­ko­znawca, który jako stały felie­to­ni­sta KONTYNENTÓW pomaga nam defi­nio­wać świta.
 • Marek Kamiń­ski, podróż­nik, polar­nik, autor ksią­żek, wykła­dowca, zało­ży­ciel Fun­da­cji Marka Kamiń­skiego która pomaga cho­rym dzie­ciom i mło­dzieży w poko­ny­wa­niu barier i reali­za­cji ich marzeń.
 • Arkady Paweł Fie­dler, podróż­nik ze sław­nej rodziny, wnuk wybit­nego pisa­rza, który prze­je­chał Afrykę Fia­tem 126p. W Stre­fie KONTYNENTÓW opo­wie o naj­now­szej nie­zwy­kłej wypra­wie, w którą wyru­sza nie­ba­wem: prze­jazd przez całą Afrykę samo­cho­dem elek­trycz­nym!
 • Piotr Milew­ski, nagra­dzany pisarz, autor m.in. ksią­żek „Trans­sy­be­ryj­ska. Drogą żela­zną przez Rosję i dalej” i „Dzien­niki japoń­skie. Zapi­ski z Roku Kró­lika i Roku Konia”, znawca Japo­nii, który w tym kraju miesz­kał przez wiele lat.
 • Arun Mil­carz, nie­za­leżny repor­ter, podróż­nik, autor uho­no­ro­wa­nej Nagrodą Magel­lana książki o podróży przez Saharę „Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego”, pierw­szy lau­reat nagrody spe­cjal­nej KONTYNENTÓW „Próg”.
 • Iza Kle­men­tow­ska, pisarka, podróż­niczka, znaw­czyni Por­tu­ga­lii i tro­pi­cielka por­tu­gal­skich śla­dów w Afryce.
 • Beata i Paweł Pomy­kal­scy, znawcy kra­jów bał­kań­skich, auto­rzy poczyt­nych prze­wod­ni­ków.
 • Robert Robb Maciąg, podróż­nik, pisarz, znawca Indii i Iranu, pro­wa­dzi warsz­taty tybe­tań­skie dla dzieci.
 • Anna Jac­kow­ska, blo­gerka, podró­żuje na moto­cy­klu, autorka ksią­żek „Kobieta na moto­cy­klu” oraz „Samot­nie przez Bał­kany”
 • Jakub Rybicki, foto­graf-podróż­nik. Zasły­nął nie­zwy­kłym wyczy­nem: na rowe­rze prze­je­chał zamar­z­nięty Baj­kał. Foto­gra­fo­wał Nepal, Tybet, Samar­kandę, Bucharę, Kau­kaz, Kare­lię.
 • Cezary Szproch, blo­ger kocha­jący podróże, odkrywa Skan­dy­na­wię, podró­żu­jąc cam­pe­rem z psem.
 • Monika Dunaj­ska, blo­gerka, znaw­czyni kuchni i świa­to­wego desi­gnu, opo­wie o Skani od strony piękna i smaku.
 • Tomasz Siuda, foto­graf, orga­ni­za­tor wypraw foto­gra­ficz­nych do Ama­zo­nii pod patro­na­tem KONTYNENTÓW.
 • Piotr Mal­czew­ski, podróż­nik, znawca Baj­kału zimą i Mon­go­lii, foto­graf, pro­wa­dzący w Budzie Ruskiej nad Czarną Hań­czą na Suwalsz­czyź­nie pry­watną gale­rię foto­gra­ficzną.

W dniu bran­żo­wym – (w czwar­tek 23.11) o godzi­nie 14:00 Przed­sta­wi­ciel­stwo orga­ni­za­cji rzą­do­wej Szwe­cji ds. tury­styki – Visit­Swe­den oraz maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY mają przy­jem­ność zapro­sić na kon­fe­ren­cję pra­sową oraz spo­tka­nie przy zdro­wym i eko­lo­gicz­nym posiłku – tra­dy­cyj­nej szwedz­kiej kawie fika z cyna­mo­nową bułeczką. Gościem hono­ro­wym będzie nowo mia­no­wany Amba­sa­dor Kró­le­stwa Szwe­cji w War­sza­wie J.E. Ste­fan Gul­l­gren. Kon­fe­ren­cję popro­wa­dzi pan Jaro­sław Kałucki, rzecz­nik pra­sowy firmy Tra­vel­pla­net.

Kon­fe­ren­cję popro­wa­dzi Jaro­sław Kałucki, rzecz­nik pra­sowy firmy Tra­vel­pla­net.

W cyklu spo­tkań z podróż­ni­kami Ska­nia i cała Szwe­cja zajmą spe­cjalne miej­sce – przy­go­to­wany został blok „Przez Ska­nię – z blo­ge­rami”. Będzie to spo­tka­nie z auto­rami i foto­gra­fami, któ­rzy opo­wie­dzą o róż­nych obli­czach tego kraju (A. Jac­kow­ska, M. Dunaj­ska, C. Szproch, R. Robb Maciąg).

Wszyst­kich miło­śni­ków przy­gód i aktyw­nego spę­dza­nia wol­nego czasu zapra­szamy na pokazy i warsz­taty survi­va­lowe, które prze­pro­wa­dzi m.in. firma Bush­man, pod­czas któ­rych będzie można poznać pod­sta­wowe tech­niki prze­trwa­nia, roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści i zdo­by­wa­nia przy­dat­nych umie­jęt­no­ści.

W pro­gra­mie Strefy KONTYNENTÓW zna­la­zły się rów­nież pre­zen­ta­cje sprzętu wypra­wo­wego i foto­gra­ficz­nego, przy­dat­nego pod­czas wypraw oraz nie­zwy­kłe gadżety, które dobrze mieć w podróży.

Na odwie­dza­ją­cych cze­kają także prak­tyczne rady , któ­rych udzielą wła­ści­ciele biur podróży ofe­ru­ją­cych cie­kawe pobyty w atrak­cyj­nych desty­na­cjach  (np. Visit Bal­kan).

Nie zabrak­nie też spo­tkań z lite­ra­turą podróż­ni­czą. W księ­gar­nii „Moda na czy­ta­nie” i na sto­isku wydaw­nic­twa “Agora”  będzie można czy­tać, prze­glą­dać i kupo­wać naj­lep­szą lite­ra­turę podróż­ni­czą, repor­taże, prze­wod­niki, mapy. Przy sto­liku „Kon­ty­nen­tów” peł­nić będą dyżury i pod­pi­sy­wać swoje książki auto­rzy zwią­zani z pismem.

Pla­no­wane jest także łącze­nie się na żywo, za pomocą tele­fo­nów sate­li­tar­nych, z prze­by­wa­jącą obec­nie w dżun­gli Ama­zo­nii eks­pe­dy­cją (Rio Hondo – wyprawa do korzeni Ama­zo­nii). Sied­mio­oso­bo­wej wypra­wie, odby­wa­ją­cej się pod patro­na­tem „Kon­ty­nen­tów” prze­wo­dzi Mile­niusz Spa­no­wicz – zoo­log, foto­graf miesz­ka­jący w Boli­wii, który orga­ni­zo­wał rok wcze­śniej wyprawę śla­dami Arka­dego Fie­dlera. Wziął w niej udział syn słyn­nego pisa­rza Arkady Rado­sław Fie­dler.

Przed budyn­kiem (przy wej­ściu na targi) będzie pre­zen­to­wany elek­tryczny samo­chód, któ­rym Arkady Paweł Fie­dler (wnuk słyn­nego podróż­nika) wyjeż­dża wkrótce w podróż pod Afryce (pod patro­na­tem maga­zynu KONTYNENTY).

Będzie tam też praw­dziwy ame­ry­kań­ski samo­chód poli­cyjnykam­per blo­gera, który – wraz ze swoim psem – podró­żuje po świe­cie. Ostat­nio prze­mie­rzał nim Skan­dy­na­wię.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE