fbpx
Dorota Chojnowska

NADARZYN
Ptak War­saw Expo, Aleja Kato­wicka 62 

20–22 PAŹDZIERNIKA

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Hala F 

PIĄTEK 20.10

W PAWILONIE KONTYNENTÓW

- pokazy dro­nów i naj­no­wo­cze­śniej­szych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych oraz kamer przy sto­isku Digi­ta­l24

- pokazy survi­va­lowe (w tym: kuch­nia polowa XXI wieku wraz z degu­sta­cją) – przy sto­isku Bush­men

- pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu out­do­oro­wego przy sto­iskach Keen, Kwark i in.

- pre­zen­ta­cja ofert tury­stycz­nych przy sto­iskach Visit Bal­kan, Ready­4Tra­vel i Pho­to­ama­zo­nico

- sprze­daż ksią­żek podróż­ni­czych, prze­wod­ni­ków przy sto­iskach Mody na Czy­ta­nie, Agory i W Dro­dze

- pisa­rze, repor­te­rzy pod­pi­sują swoje książki przy sto­liku „Kon­ty­nen­tów”

- wystawy zdjęć Toma­sza Siudy, Kuby Rybic­kiego, Pio­tra Mal­czew­skiego, Kata­rzyny Nizin­kie­wicz i „Kon­ty­nen­tów”

NA SCENIE KONTYNENTÓW

13.00–13.45 – Okrutny małpi teatr w Indo­ne­zji. Pokaz zdjęć i masek. Opo­wiada ARTUR GUTOWSKI, foto­graf, podróż­nik

14.00–15.00 – Mozam­bik-Por­tu­ga­lia – o czym marzyli kolo­ni­za­to­rzy? Spo­tka­nie z IZĄ KLEMENTOWSKĄ, pisarką, podróż­niczką, znaw­czy­nią Afryki. Pro­wa­dzi PAWEŁ CYWIŃSKI

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

16.00–17.00 – Afga­ni­stan: Noszak, Kory­tarz Wachań­ski, źró­dła Amu-darii. Spo­tka­nie z KUBĄ RYBICKIM, foto­gra­fem, podróż­ni­kiem – opo­wieść ze zdję­ciami

SOBOTA 21.10

W PAWILONIE KONTYNENTÓW

- pokazy dro­nów i naj­no­wo­cze­śniej­szych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych oraz kamer przy sto­isku Digi­ta­l24

- pokazy survi­va­lowe (w tym: kuch­nia polowa XXI wieku wraz z degu­sta­cją) – przy sto­isku Bush­men

- pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu out­do­oro­wego przy sto­iskach Keen, Kwark i in.

- pre­zen­ta­cja ofert tury­stycz­nych przy sto­iskach Visit Bal­kan, Ready­4Tra­vel i Pho­to­ama­zo­nico

- sprze­daż ksią­żek podróż­ni­czych, prze­wod­ni­ków przy sto­iskach Mody na Czy­ta­nie, Agory i W Dro­dze

- pisa­rze, repor­te­rzy pod­pi­sują swoje książki przy sto­liku „Kon­ty­nen­tów”

- wystawy zdjęć Toma­sza Siudy, Kuby Rybic­kiego, Pio­tra Mal­czew­skiego, Kata­rzyny Nizin­kie­wicz i „Kon­ty­nen­tów

NA SCENIE KONTYNENTÓW

10.30–10.50 – Baśnie świata na dzień dobry. Opo­wiada ROBERT ROBB MACIĄG. Zapra­szamy wszyst­kie dzieci z rodzi­cami!

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

11.00–11.45 – Przez Szko­cję na bam­bu­so­wym rowe­rze. Spo­tka­nie z DOROTĄ CHOJNOWSKĄ, podróż­niczką, repor­terką. Opo­wieść ze zdję­ciami, pre­zen­ta­cja roweru

12.00–12.30 – KYUDO. Pokaz strze­la­nia z japoń­skich łuków

12.45–13.30 – Japo­nia-Indie-Iran-OGIEŃ. O oczysz­cza­ją­cej mocy pło­mie­nia w kul­tu­rze Wschodu roz­ma­wiają PIOTR MILEWSKI – pisarz, podróż­nik, znawca Japo­nii i ROBERT ROBB MACIĄG – podróż­nik, pisarz, znawca Indii i Iranu

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

13.40–15.00 – Mistyczna Sybe­ria. Sza­mani, duchy, zmarli. Spo­tka­nie z ARUNEM MILCARZEM, podróż­ni­kiem, pisa­rzem, pierw­szym lau­re­atem Progu – nagrody spe­cjal­nej „Kon­ty­nen­tów”

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

15.05–15.50 – Zan­zi­bar – wyspa skar­bów, czyli o uważ­nym podró­żo­wa­niu. Spo­tka­nie z BEATĄ LEWANDOWSKĄ-KAFTAN, pisarką, podróż­niczką

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

16.00–17.00 – W 80 lat dookoła świata. Spo­tka­nie z ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ. Opo­wieść z poka­zem zdjęć

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

17.30–18.00 – Baśnie świata na dobra­noc. Opo­wiada ROBERT ROBB MACIĄG. Zapra­szamy wszyst­kie dzieci z rodzi­cami

NIEDZIELA 22.10

W PAWILONIE KONTYNENTÓW

- pokazy dro­nów i naj­no­wo­cze­śniej­szych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych oraz kamer przy sto­isku Digi­ta­l24

- pokazy survi­va­lowe (w tym: kuch­nia polowa XXI wieku wraz z degu­sta­cją) – przy sto­isku Bush­men

- warsz­taty ori­gami

- warsz­taty kali­gra­fii japoń­skiej

- pre­zen­ta­cja i przy­mie­rza­nie kimon

- pre­zen­ta­cje odzieży i sprzętu out­do­oro­wego przy sto­iskach Keen, Kwark i in.

- pre­zen­ta­cja ofert tury­stycz­nych przy sto­iskach Visit Bal­kan, Ready­4Tra­vel i Pho­to­ama­zo­nico

- sprze­daż ksią­żek podróż­ni­czych, prze­wod­ni­ków przy sto­iskach Mody na Czy­ta­nie, Agory i W Dro­dze

- pisa­rze, repor­te­rzy pod­pi­sują swoje książki przy sto­liku „Kon­ty­nen­tów”

- wystawy zdjęć Toma­sza Siudy, Kuby Rybic­kiego, Pio­tra Mal­czew­skiego, Kata­rzyny Nizin­kie­wicz i „Kon­ty­nen­tów”

NA SCENIE KONTYNENTÓW

10.30–11.00 – Baśnie świata na dzień dobry. Opo­wiada ROBERT ROBB MACIĄG. Zapra­szamy wszyst­kie dzieci z rodzi­cami

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

11.15–11.30 – Kino PIOTRA MALCZEWSKIEGO, „Baj­kał i jesz­cze dalej” – pokazy krót­kich fil­mów ze Wschodu

11.45–12.45 – Lapo­nia, Islan­dia… Sama na zimo­wych szla­kach Europy. Spo­tka­nie z KATARZYNĄ NIZINKIEWICZ, foto­grafką, wędrow­niczką, pro­jek­tantką odzieży poma­ga­ją­cej chro­nić cie­pło

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

13.00–14.00 – Gru­zja, Tusze­tia, Kau­kaz – szłam z paste­rzami przez nie­bo­tyczne góry. MAGDALENA KONIK, foto­grafka, podróż­niczka

14.15–15.15 – Sumie­nie Ama­zo­nii. ARKADY RADOSŁAW FIEDLER pre­zen­tuje swą naj­now­szą książkę o ama­zoń­skiej eks­pe­dy­cji. Zdję­cia – Tomasz Siuda

po spo­tka­niu pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek pod ścianką „Kon­ty­nen­tów”

15.20–15.40 – pre­zen­ta­cja dro­nów zabra­nych na eks­pe­dy­cję ama­zoń­ską

15.45–16.30 – Podróże z anio­łem, czyli radość pozna­wa­nia świata z głę­boko upo­śle­dzo­nym dziec­kiem. Spo­tka­nie z Jac­kiem Zalew­skim i jego synem

16.40–17.00 – Baśnie świata na do widze­nia. Opo­wiada ROBERT ROBB MACIĄG. Zapra­szamy wszyst­kie dzieci z rodzi­cami

UWAGA! KOLEJNOŚĆ ORAZ GODZINY SPOTKAŃ MOGĄ JESZCZE ULEC DROBNYM KOREKTOM.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE