fbpx
IMG_3640

Płachta na wszystko, Bush­men Thermo Tarp

2x3 m, 10 oczek, 3 pętle, 2 gumy, zupełna wodo­od­por­ność – i już. Ochroni od wia­tru i wil­goci, desz­czu, chłodu, śniegu. Ogrzeje. Spraw­dzi się w tere­nach leśnych, górach, na otwar­tym tere­nie – o każ­dej porze dnia i roku. Nawet począt­ku­jący sur­wi­wa­lo­wiec zrobi w kilka chwil z niego i z tego, co ma obok: drzewa, skały, zagłę­bie­nia terenu, kijki tre­kin­gowe, wio­sła, rower czy po pro­stu kije – namiot, łóżko, płachtę sygna­li­za­cyjną, koc, a nawet ple­cak tra­per­ski. Cudo o wadze ledwo ok. 700 g!
Cena ok. 130 zł

kubek1Eko-izo-kubek, Vacuum Insu­la­ted Wide 473 ml, KLEAN KANTEEN

Kub­ko­ter­mos z nie­rdzew­nej stali przyda się każ­demu, kto dba o śro­do­wi­sko. zna­ko­mi­cie wpa­so­wuje się w samo­cho­dowe miej­sce na kubek. Zmie­ści się rów­nież do torby lub ple­caka. A jeśli nie, to sprytny korek z dużym uchem pozwoli przy­cze­pić go na zewnątrz. waży nie­wiele ponad 300 g, a dzięki próż­nio­wej izo­la­cji w zimie utrzyma cie­pło do 6 godzin, w lato zaś chłód każ­dego napoju do 24 godzin.
Cena: 169,99 zł

rower1Dla cykli­stów dziel­nych
Crosso Expert 60

Jeśli nie sły­sze­li­ście o sakwach rowe­ro­wych Crosso, to zna­czy, że jesz­cze nie wybie­ra­li­ście się lub nie pla­nu­je­cie dłuż­szej podróży na rowe­rach. Naszym zda­niem są to jedne z naj­lep­szych sakw rowe­ro­wych na rynku, do tego pro­du­ko­wane w Pol­sce. Zro­bione z nie­prze­ma­kal­nego mate­riału Cor­dura, który prze­trwa w każ­dych warun­kach. Świa­dec­two tego dają ci, któ­rzy z tymi sakwami obje­chali cały świat. 60 litrów star­czy na spa­ko­wa­nie wszyst­kich rze­czy, które pre­zen­tu­jemy w tym sakwo­jażu i zosta­nie jesz­cze tro­chę wol­nego miej­sca na dodatki. Do każ­dej z sakw jest dołą­czona mniej­sza sakiewka moco­wana na zewnątrz – ot, taki pod­ręczny nie­zbęd­nik razy dwa.
Cena: 489 zł

tidalMuzyka wszyst­kich kon­ty­nen­tów na wynos
TIDAL

Ten bagaż jest przy­datny, a miej­sca nie zaj­muje wcale: muzyka. Twoja. Cała. W TIDAL-u znaj­dziesz więk­szość ulu­bio­nych pol­skich arty­stów oraz wła­ści­wie nie­skoń­czoną liczbę twór­ców z zagra­nicy. A poza tym tele­dy­ski oraz świet­nie zesta­wione play­li­sty na wszel­kie oka­zje. No i już nie­długo play­li­sty pole­cane przez „Kon­ty­nenty”! Naj­więk­szy plus jest taki, że pierw­sze sto osób, które wykupi pre­nu­me­ratę „Kon­ty­nen­tów”, otrzyma TIDAL-a na waka­cje za darmo.
Cena: 19,99 zł

butySpraw­dzone buty Bel­la­mont
Suede, AKU

Pro­du­cent chwali się, że buty są wypro­du­ko­wane w Euro­pie. Fak­tycz­nie, w Rumu­nii. I że są wyko­nane z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów ze spraw­dzo­nych źró­deł. moż­liwe. Są dostępne w wielu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, każdy więc znaj­dzie coś dla sie­bie. Zaprzy­jaź­niają się ze stopą od razu po wyję­ciu z pudełka – są bar­dzo wygodne. Spraw­dzą się zarówno na codzienne prze­chadzki po mie­ście, jak i week­en­dowe wypady do lasu. Cena może odstra­szać, ale rekom­pen­suje ją kom­fort nosze­nia.
Cena: 559 zł

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE