fbpx
IMG_8400

 

 

Z Agnieszką Blandzi, autorką tekstu o nurkowaniu na Cyprze w “Kontynentach” 2/17, rozmawia Dorota Chojnowska

 

Jak zaczęła się Pani przy­goda z nur­ko­wa­niem?
W 2009 roku zro­bi­łam kurs OWD (Open Water Diver – pierw­szy sto­pień nur­kowy w fede­ra­cji PADI). Ukoń­czy­łam go w Pol­sce, prak­tyczne umie­jęt­no­ści spraw­dzi­łam w Egip­cie, a po kilku wyjaz­dach posta­no­wi­łam spró­bo­wać swo­ich sił na Cyprze. Początki nie były łatwe: dla począt­ku­ją­cego nurka samo zna­le­zie­nie pro­fe­sjo­nal­nej bazy i poro­zu­mie­wa­nie się w języku angiel­skim z uży­ciem spe­cy­ficz­nych dla nur­ko­wa­nia wyra­żeń, sta­no­wiło spore wyzwa­nie. Ale udało się. Nur­ko­wa­nia w bazie pro­wa­dzo­nej przez angiel­skiego instruk­tora w Pro­ta­ras powio­dły się fan­ta­stycz­nie.

 

zenobia

 

IMG_0136


Egipt i Cypr – czym się róż­nią z punktu widze­nia nurka? 

Bar­dzo pozy­tyw­nie zasko­czyła mnie spe­cy­fika orga­ni­za­cji nur­ko­wań na Cyprze. W Egip­cie bowiem na pod­wodną wyprawę wyru­sza się o świ­cie, by cały dzień spę­dzić na zatło­czo­nej łodzi i wró­cić póź­nym popo­łu­dniem, prak­tycz­nie na kola­cję. Tym­cza­sem na wyspie Afro­dyty mogłam spo­koj­nie zjeść śnia­da­nie, zanim zabrał nas samo­chód z bazy. W 3–4 oso­bo­wych gru­pach robi­li­śmy dwa dłu­gie zej­ścia pod wodę i już w porze lun­chu wra­ca­li­śmy do hotelu. Tak więc mogłam cał­kiem wcze­śnie dołą­czyć do nie­nur­ku­ją­cych zna­jo­mych i wraz z nimi cie­szyć się uro­kiem wody w kolo­rze akwa­ma­ryny.

 

IMG_8898

 

IMG_8456

 

Urze­kły Panią barwy Cypru…
Tak. Przede wszyst­kim kon­trast kolo­rów wody, bia­łych skał, nieba, zie­leni i ziemi o bar­wie ochry oraz nie­sa­mo­wita inten­syw­ność zapa­chów ziół, drzew pinio­wych i mor­skiej wody.

 

IMG_8527

 

IMG_8405

 

IMG_8400

 

IMG_8390

 

Czy jest baza, którą Pani szcze­gól­nie poleca?
Oczy­wi­ście. Pole­cam dobrze zor­ga­ni­zo­waną bazę nur­kowa z języ­kiem pol­skim w Pro­ta­ras.
Ale wybór jest duży – bazy nur­kowe są roz­miesz­czone prak­tycz­nie na całym wybrzeżu. Dla­tego decy­zję o kil­ku­dnio­wym nur­ko­wa­niu w cie­płych wodach można pod­jąć ad hoc, w każ­dej chwili, bez wcze­śniej­szych żmud­nych poszu­ki­wań miej­sca i opłat.

IMG_8838

 

Naj­lep­sze miej­sca do nur­ko­wa­nia?
Zde­cy­do­wa­nia Agia Napa. Wokół niej są rewe­la­cyjne miej­sca nur­kowe, w tym kilka wra­ków. Przez ponad tydzień eks­plo­ro­wa­łam też wnę­trze wraku Zeno­bii, nie­opo­dal Lar­naki.

 

IMG_8886

 

IMG_8497

 

A czy osoby nie­za­in­te­re­so­wane nur­ko­wa­niem znajdą na Cyprze coś dla sie­bie?
Można tu szybko i tanio dole­cieć, przy czym bar­dzo korzyst­nie są dobrane ter­miny połą­czeń – wylot w czwar­tek i powrót w nie­dzielę lub ponie­dzia­łek. Nie­trudno zna­leźć noc­leg – zarówno za pośred­nic­twem biur podróży jak i por­tali bookin­go­wych. A kiedy już się tam jest… Kusi cypryj­ska kuch­nia, sma­ko­wite wino i słońce, które nadaje skó­rze wspa­niały złoto-brą­zowy odcień nie­za­leż­nie od pory roku. Czy trzeba cze­goś wię­cej? To miej­sce do któ­rego czę­sto wra­cam i na pewno wra­cać będę!

IMG_0175

 

IMG_0151 (2)

 

IMG_0070p

 

AGNIESZKA BLANDZISOBIE
Z wykształ­ce­nia jestem dok­to­rem filo­zo­fii, bizan­to­lo­giem, z zami­ło­wa­nia – arche­olo­giem pod­wod­nym, nur­kiem tech­nicz­nym i jaski­nio­wym. Na co dzień pra­cuję jako szef Visit­Swe­den, rzą­do­wej orga­ni­za­cji Szwe­cji pro­mu­ją­cej walory tury­styczne tego kraju – w tym rów­nież nur­ko­wa­nie wra­kowe na Bał­tyku.
Moja recepta na szczę­ście? Zdo­by­wać wie­dzę, tre­no­wać, pły­wać – żyć z dba­ło­ścią o rów­no­wagę ciała i ducha.

IMG_0015

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE