fbpx

Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia z ser­wisu inter­ne­to­wego pro­wa­dzo­nego w dome­nie magazynkontynenty.pl przez „Fedor” Dariusz Fedor, z sie­dzibą w Zie­lonce, 05–220, ul. Klo­nowa 13, numer NIP 125–012-57–14, REGON: 146191544, zwa­nym w dal­szej czę­ści niniej­szego regu­la­minu Usłu­go­dawcą albo „Fedor” Dariusz Fedor. oraz zasady korzy­sta­nia z usług świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną w ser­wi­sie inter­ne­to­wym pro­wa­dzo­nym w dome­nie magazynkontynenty.pl przez „Fedor” Dariusz Fedor, z sie­dzibą w Zie­lonce.

1. Definicje:

Admi­ni­stra­tor Forum – ozna­cza Usłu­go­dawcę lub każdy pod­miot, któ­remu Usłu­go­dawca powie­rzy admi­ni­stro­wa­nie Forum.

Adres IP – ozna­cza uni­ka­towy numer przy­po­rząd­ko­wany inter­fej­sowi sie­cio­wemu opar­temu na pro­to­kole IP, nada­wany przez dostawcę Inter­netu.

Czas wyko­na­nia zamó­wie­nia – czas skom­ple­to­wa­nia zamó­wie­nia i prze­ka­za­nia go do reali­za­cji wybraną przez Użyt­kow­nika formą dostawy, a w przy­padku pre­nu­me­raty, czas, w któ­rym usta­lony z Usłu­go­dawcą dys­try­bu­tor prasy z reali­zuje dostawę.

Dni robo­cze – wszyst­kie dni tygo­dnia od ponie­działku do piątku, z wyłą­cze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.

For­mu­larz – ozna­cza for­mu­larz inter­ne­towy sto­so­wany przez Usłu­go­dawcę, umoż­li­wia­jący Użyt­kow­ni­kowi prze­ka­za­nie „Fedor” Dariusz Fedor danych (w tym danych
oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r.), nie­zbęd­nych do doko­na­nia reje­stra­cji, zało­że­nia Konta Użyt­kow­nika i korzy­sta­nia z Usług.

Forum – ozna­cza forum dys­ku­syjne pro­wa­dzone, i udo­stęp­niane Użyt­kow­ni­kom, przez Usłu­go­dawcę w Por­talu, funk­cjo­nu­jące poprzez moż­li­wość komen­to­wa­nia mate­ria­łów i pro­wa­dze­nia dys­ku­sji nad ich tre­ścią, zarówno na stro­nie, na któ­rej opu­bli­ko­wany jest mate­riał, jak i na oddzielne stro­nie inter­ne­to­wej prze­zna­czone do tego celu.

ID – ozna­cza indy­wi­du­alny iden­ty­fi­ka­tor nada­wany przez Usłu­go­dawcę Użyt­kow­ni­kowi w pro­ce­sie reje­stra­cji.

Konto Użyt­kow­nika – baza zawie­ra­jąca dane Użyt­kow­nika słu­żące do reali­za­cji Usług przez Usłu­go­dawcę i korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z Usług;

Koszyk – elek­tro­niczny ele­ment dzia­ła­nia Sklepu, za pomocą któ­rego Użyt­kow­nik pre­cy­zyjne szcze­góły zamó­wie­nia, takie jak: nazwa lub rodzaju zama­wiany pro­duktu, liczba pro­duk­tów, adres dostawy, dane do fak­tury, spo­sób dostawy, spo­sób płat­no­ści, itp.

Mate­riały – ozna­czają wszel­kie tre­ści tek­stowe oraz utrwa­le­nie wizu­alne, audience i audio­wi­zu­alne, w tym bazy danych i apli­ka­cje publi­ko­wane, zamiesz­czone lub sto­so­wane przez Usłu­go­dawcę w Por­talu lub za jego pośred­nic­twem.

New­slet­ter – ozna­cza list elek­tro­niczny prze­sy­łany przez „Fedor” Dariusz Fedor za zgodą Użyt­kow­nika, na adres e-mail podany w For­mu­la­rzu, zawie­ra­jący infor­ma­cje mar­ke­tin­gowe i han­dlowe, opan­ce­rzony ele­men­tami wizu­ali­za­cji „Fedor” Dariusz Fedor, jed­no­znacz­nie wska­zu­ją­cymi na nadawcę listu.

Pakiet – ozna­cza zestaw towa­rów i upraw­nień do korzy­sta­nia z płat­nych Usług, naby­wa­niec łącz­nie. Pakiety okre­śla pkt. 2.4. Regu­la­minu.

PDF – for­mat zapisu danych w pliku, który można odczy­tać po pobra­niu na dowolne urzą­dze­nie elek­tro­niczne, wypo­sa­żone w czyt­nik PDF (np. Pro­gram Adobe Reader) oraz inne doku­menty dostępne w for­mie elek­tro­nicz­nej.

Por­tal – ozna­cza por­tal inter­ne­towy pro­wa­dzony przez Usłu­go­dawcę w dome­nie magazynkontynenty.pl wraz z wszyst­kimi ser­wi­sami powią­za­nymi, zgod­nie z funk­cjo­nal­no­ściami ofe­ro­wa­nymi w Por­talu i jego tre­ścią.

Pro­fil Użyt­kow­nika – ozna­cza obszar w Por­talu udo­stęp­niony Użyt­kow­ni­kowi, za pomocą któ­rego Użyt­kow­nik admi­ni­struje danymi doty­czą­cymi swo­jej aktyw­no­ści w Por­talu.

Prze­lew ban­kowy – płat­ność wyko­ny­wana przez Użyt­kow­nika w banku poprzez konto inter­ne­towe lub sta­cjo­narne, lub na poczcie.

Prze­lew elek­tro­niczny – płat­ność wyko­ny­wana przez Użyt­kow­nika z konta ban­ko­wego on-line, za pośred­nic­twem sys­temu Dot-Pal lub innych sys­te­mów płat­no­ści on-line;

Regu­la­min – ozna­cza niniej­szy regu­la­min, który sta­nowi rów­nież regu­la­min świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną w rozu­mie­niu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).

Sklep – sklep inter­ne­towy dzia­ła­jący pod adre­sem magazynkontynenty.pl, umoż­li­wia­jący naby­wa­nie na zasa­dach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie, towa­rów pre­zen­to­wa­nych na stro­nie Sklepu.

Strona pro­duk­towa – strona inter­ne­towa w Skle­pie, na któ­rej są przed­sta­wione infor­ma­cje na temat pro­duktu.

Usługi – ozna­czają usługi świad­czone drogą elek­tro­niczną przez Usłu­go­dawcę w ramach dzia­ła­nia Por­talu, okre­ślone w pkt. 2.2. Regu­la­minu.

Użyt­kow­nik – ozna­cza osobę fizyczną, prawną lub jed­nostkę orga­ni­za­cyjną nie posia­da­jącą oso­bo­wo­ści praw­nej, korzy­sta­jącą z Por­talu i Usług.

 

2.1. Usługi

W czę­ści w jakiej do korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści Por­talu nie jest wyma­gana reje­stra­cja Por­tal jest inter­ne­to­wym publi­ka­to­rem infor­ma­cyj­nym umoż­li­wia­ją­cym na zasa­dach prze­wi­dzia­nych w Regu­la­mi­nie dostęp do Mate­ria­łów, w celu zapo­zna­wa­nia się z ich tre­ścią, w zakre­sie w jakim dostęp ten jest bez­płatny.

2.2. Usłu­gami świad­czo­nymi przez Usłu­go­dawcę w ramach funk­cjo­no­wa­nia Por­talu są w szcze­gól­no­ści:
2.2.1. Moż­li­wość dostępu do Mate­ria­łów, w celu zapo­zna­wa­nia się z ich tre­ścią, w czę­ści w jakiej dostęp do Mate­ria­łów w tym celu jest płatny;
2.2.2. Umoż­li­wie­nie Użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­nia z Forum w tym udo­stęp­nie­nie miej­sca na ser­we­rach Usłu­go­dawcy w celu prze­cho­wy­wa­nia danych sta­no­wią­cych wpisy Użyt­kow­nika zamiesz­czane przez Użyt­kow­nika na Forum;
2.2.3. Dostar­cza­nie drogą elek­tro­niczną New­slet­te­rów;
2.2.4. Udo­stęp­nie­nie Użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­nia ze Sklepu przez reali­zo­wa­nie zaku­pów w Skle­pie.

2.3 Użyt­kow­nik oświad­cza, że akcep­tuje, iż wybrane Usługi świad­czone w ramach Por­talu są płatne.

2.4. Dostęp do Usług płat­nych nastę­puje przez naby­cie przez Użyt­kow­nika jed­nego z Pakie­tów. Pakie­tami są:
2.4.1. Pre­nu­me­rata Kon­ty­nen­tów;
2.4.2. E-pre­nu­me­rata Kon­ty­nen­tów.

2.5. Szcze­gó­łowy zakres Usług oraz towa­rów obję­tych poszcze­gól­nymi Pakie­tami wymie­niony jest na stro­nie Sklepu (magazynkontynenty.pl).

2.6. Naby­cie Pakietu w czę­ści doty­czą­cej zło­że­nia zamó­wie­nia oraz doko­na­nia płat­no­ści nastę­puje według zasad wła­ści­wych dla zakupu towa­rów w Skle­pie.

2.8. Naby­cie dostępu do Mate­riału w celu zapo­zna­nia się z jego tre­ścią nie ozna­cza pozy­ska­nia upraw­nień licen­cyj­nych do Mate­ria­łow, o któ­rych mowa w pkt. 4.6.

2.9. Korzy­sta­nie z Usług jest moż­liwe pod warun­kiem speł­nie­nia przez Użyt­kow­nika nastę­pu­ją­cych wyma­gań tech­nicz­nych i sprzę­to­wych:
a/ dostęp do Inter­netu 512 kbps lub szyb­szy,
b/ zain­sta­lo­wa­nia prze­glą­darki inter­ne­to­wej.

2.10. Użyt­kow­nik w ramach Usług może utwo­rzyć i utrzy­my­wać Pro­fil Użyt­kow­nika.

2.11. Użyt­kow­nik, który korzy­sta z funk­cjo­nal­no­ści Por­talu w czę­ści, do któ­rej dostęp nie wymaga pro­cesu reje­stra­cji zwią­zany jest zasa­dami korzy­sta­nia z tej czę­ści Por­talu okre­ślo­nymi w Regu­la­mi­nie w szcze­gól­no­ści zasa­dami dostęp­no­ści i korzy­sta­nia z Mate­ria­łów. Zasady objęte Regu­la­mi­nem wiążą każ­dego Użyt­kow­nika, który decy­duje się na korzy­sta­nie z Por­talu.

 

3. Rejestracja

3.1. Warun­kiem roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z Usług, o któ­rych mowa w pkt. 2.2.1. – 2.2.3. jak rów­nież doko­na­nia trans­ak­cji zakupu w Skle­pie jest prze­pro­wa­dze­nie przez Użyt­kow­nika pro­cesu reje­stra­cji w Por­talu, zre­ali­zo­wane poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie For­mu­la­rza oraz zaak­cep­to­wa­nie posta­no­wień Regu­la­minu.

3.2. Z momen­tem zaak­cep­to­wa­nia posta­no­wień Regu­la­minu Użyt­kow­nik staje się stroną umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną zawar­tej pomię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Usłu­go­dawcą, któ­rej treść sta­no­wią posta­no­wie­nia Regu­la­minu, jak rów­nież wszel­kie oświad­cze­nia i zastrze­że­nia Usłu­go­dawcy zawarte w tre­ści Por­talu oraz oświad­cze­nia Użyt­kow­nika skła­dane drogą elek­tro­niczną w ramach korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści Por­talu.

3.3. Akcep­ta­cja posta­no­wień Regu­la­minu sta­nowi oświad­cze­nie woli Użyt­kow­nika o zwią­za­niu się posta­no­wie­niami Regu­la­minu i zasa­dami korzy­sta­nia z Usług zawar­tymi w Por­talu, jako zobo­wią­za­niami w zakre­sie umowy o korzy­sta­nie z Usług.

3.4. Użyt­kow­nik oświad­cza, że wszel­kie dane, które zawarł w For­mu­la­rzu, są w cało­ści praw­dziwe, aktu­alne i pełne oraz że sta­no­wią jego rze­czy­wi­ste dane oso­bowe.

3.5. Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do nie­udo­stęp­nia­nia swo­jego Konta i Pro­filu Użyt­kow­nika oso­bom innym niż Użyt­kow­nik.

3.6. Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do zasto­so­wa­nia naj­wyż­szej sta­ran­no­ści w zakre­sie ochrony nazwy Konta Użyt­kow­nika (login) oraz przy­ję­tego przez użyt­kow­nika hasła przed dostę­pem osób nie­upraw­nio­nych. W szcze­gól­no­ści Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do zasto­so­wa­nia hasła o naj­wyż­szym pozio­mie trud­no­ści w zakre­sie moż­li­wo­ści deko­do­wa­nia oraz do sto­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia zabez­pie­cza­ją­cego w zakre­sie ochrony przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem do danych zawar­tych w sto­so­wa­nym przez Użyt­kow­nika sprzę­cie kom­pu­te­ro­wym.

3.7. Użyt­kow­nik ponosi pełną odpo­wie­dzial­ność z tytułu czyn­no­ści fak­tycz­nych i praw­nych doko­na­nych przez Użyt­kow­nika w ramach funk­cjo­nal­no­ści Por­talu przez osoby trze­cie z wyko­rzy­sta­niem jego Konta Użyt­kow­nika i danych w nim zawar­tych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie reali­za­cji płat­no­ści z tytułu zamó­wio­nych Usług o cha­rak­te­rze płat­nym lub zakupu towa­rów. Użyt­kow­nik przyj­muje pełną odpo­wie­dzial­ność z tytułu takich czyn­no­ści zre­ali­zo­wa­nych z uży­ciem przy­pi­sa­nego mu Konta Użyt­kow­nika i danych w nim zawar­tych, jak za wła­sne czyn­no­ści.

3.8. Zasady prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zawar­tych w For­mu­la­rzu okre­śla pkt. 8 Regu­la­minu.

 

4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

4.1 Użyt­kow­nik oświad­cza, iż jest mu wia­dome, że wszyst­kie Mate­riały, zamiesz­czone, publi­ko­wane czy wyko­rzy­sty­wane zarówno w czę­ści Por­talu dostęp­nej bez reje­stra­cji Użyt­kow­nika, jak i w czę­ści, do któ­rej dostęp wymaga reje­stra­cji, sta­no­wią przed­miot autor­skich praw mająt­ko­wych przy­słu­gu­ją­cych Usłu­go­dawcy lub naby­tych przez Usłu­go­dawcę upraw­nień licen­cyj­nych i innych zgód w zakre­sie roz­po­wszech­nia­nia, i pod­le­gają ochro­nie na zasa­dach ustawy, z dnia 4 lutego 1994 roku o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz kon­wen­cji mię­dzy­na­ro­do­wych.

4.2. Jakie­kol­wiek korzy­sta­nie z Mate­ria­łów w zakre­sie wykra­cza­ją­cym poza zapo­zna­wa­nie się z ich tre­ścią za pomocą prze­glą­darki inter­ne­to­wej oraz zakres dopusz­czalny na pod­sta­wie posta­no­wień Regu­la­minu, sta­no­wić będzie naru­sze­nie praw autor­skich ze skut­kami w postaci odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej i kar­nej.

4.3. Udo­stęp­nie­nie Mate­ria­łów w Por­talu oraz korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z Por­talu zarówno w czę­ści otwar­tej, jak i w zakre­sie usługi płat­nego dostępu do Mate­ria­łów w celu zapo­zna­wa­nia się z ich tre­ścią, jak rów­nież w zakre­sie dozwo­lo­nego użytku oso­bi­stego, nie upraw­nia Użyt­kow­nika w szcze­gól­no­ści do:

4.3.1. kopio­wa­nia, zwie­lo­krot­nia­nia i roz­po­wszech­nia­nia Mate­ria­łów, w tym umiesz­cza­nia ich w innych ser­wi­sach inter­ne­to­wych lub roz­po­wszech­nia­nia w inny spo­sób w cało­ści lub w czę­ści;
4.3.2. umiesz­cza­nia ode­słań do strony inter­ne­to­wej Por­talu w taki spo­sób, aby utrud­nione lub nie­moż­liwe było pozna­nie źró­dła pocho­dze­nia Mate­ria­łów;
4.3.3. zwie­lo­krot­nia­nia Mate­ria­łów na nośni­kach oraz roz­po­wszech­nia­nie i wpro­wa­dza­nie do obrotu tak wytwo­rzo­nych egzem­pla­rzy;
4.3.4. roz­po­wszech­nia­nia opra­co­wań Mate­ria­łów nie­za­leż­nie od przy­czyn lub celu takiego roz­po­wszech­nia­nia, jak rów­nież doko­ny­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia ich prze­ró­bek, zmian, skró­tów czy syn­chro­ni­za­cji z innymi utwo­rami;
4.3.5. reali­zo­wa­nia jakich­kol­wiek nadań wyko­rzy­stu­ją­cych Mate­riały, zarówno w cało­ści, jak i we frag­men­tach, w tym w zakre­sie syn­chro­ni­za­cji z innymi utwo­rami lub przed­mio­tami praw pokrew­nych.

4.4. Wszel­kie ozna­cze­nia han­dlowe publi­ko­wane w Por­talu oraz ozna­cze­nia han­dlowe umiesz­czane w rekla­mach roz­po­wszech­nia­nych w Por­talu są zare­je­stro­wa­nymi zna­kami towa­ro­wymi lub nie­re­je­stro­wa­nymi ozna­cze­niami han­dlo­wymi i pod­le­gają ochro­nie na pod­sta­wie ustawy Prawo wła­sno­ści prze­my­sło­wej i kon­wen­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, Kodeksu spółek han­dlo­wych oraz Kodeksu cywil­nego.

4.5. Dozwo­lone jest korzy­sta­nie z tre­ści Mate­ria­łów jedy­nie poprzez przy­wo­ła­nie tytułu i pierw­szego aka­pitu, pod warun­kiem, że towa­rzy­szy temu poda­nie źró­dła i link do strony inter­ne­to­wej Por­talu, na któ­rej opu­bli­ko­wana jest pełna treść.

4.6. Jakie­kol­wiek inne korzy­sta­nie z tek­stu nie objęte posta­no­wie­niami Regu­la­minu wymaga udzie­le­nia przez Usłu­go­dawcę odręb­nej, uprzed­niej zgody i zawar­cia w tym zakre­sie odręb­nej umowy, pod rygo­rem odpo­wie­dzial­no­ści wobec Usłu­go­dawcy z tytułu bez­praw­nej eks­plo­ata­cji i naru­sze­nia praw pod­mio­to­wych. Użyt­kow­nik oświad­cza, ze jest mu wia­dome, że treść Mate­ria­łów nie sta­nowi wytycz­nych, zale­ceń ani reko­men­da­cji do jakich­kol­wiek zacho­wań i nie może sta­no­wić pod­stawy do fak­tycz­nych decy­zji o cha­rak­te­rze eko­no­micz­nym lub praw­nym z powo­ła­niem się na treść Mate­ria­łów.

 

5. Zasady korzystania z Forum

5.1. Por­tal zapew­nia dostęp do Forum dla wszyst­kich Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy doko­nali pro­cesu reje­stra­cji i zaak­cep­to­wali posta­no­wie­nia Regu­la­minu.

5.2. W zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia Forum, Użyt­kow­nik, nie­za­leż­nie od uprzed­niej reje­stra­cji w Por­talu, reje­struje swoją obec­ność na Forum ozna­cza­jąc się ory­gi­nal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem (nick). Admi­ni­stra­tor Forum lub mode­ra­tor przyj­mie za nie­do­pusz­czalny nick sta­no­wiący słowo lub wyra­że­nie wul­garne, będący ozna­cze­niem komer­cyj­nym albo będący łudząco podob­nym do ozna­cze­nia innego Użyt­kow­nika.

5.3. Forum i wypo­wie­dzi na nim zamiesz­czane nie sta­no­wią mate­riału pra­so­wego i nie sta­no­wią publi­ka­cji Usłu­go­dawcy. Usługa Forum sta­nowi udo­stęp­nie­nie prze­strzeni w Por­talu do swo­bod­nej wypo­wie­dzi Użyt­kow­nika oraz udo­stęp­nie­nie prze­strzeni na ser­we­rach Usłu­go­dawcy w celu prze­cho­wy­wa­nia danych sta­no­wią­cych tre­ści zamiesz­czane przez Użyt­kow­nika na Forum.

5.4. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi na Forum roz­po­wszech­niają swoje wypo­wie­dzi na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

5.5. Użyt­kow­nik oświad­cza, że każda wypo­wiedź zamiesz­czona przez niego na Forum jest roz­po­wszech­niana przez Użyt­kow­nika i nie sta­nowi publi­ka­cji Usłu­go­dawcy oraz że jest świa­dom i nie kwe­stio­nuje swo­jej odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej z tytułu roz­po­wszech­nia­nia tre­ści naru­sza­ją­cych prze­pisy prawa, w zakre­sie zarówno bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych zaka­zów, jak i skut­ków naru­sze­nia praw pod­mio­to­wych osób trze­cich.

5.6. Nie­do­pusz­czalne jest zamiesz­cza­nie na Forum tre­ści:
5.6.1. sprzecz­nych z pra­wem, w tym w szcze­gól­no­ści naru­sza­ją­cych dobra osób trze­cich;
5.6.2. nawo­łu­ją­cych do dys­kry­mi­na­cji lub nie­na­wi­ści raso­wej, wyzna­nio­wej, bądź etnicz­nej, a także pro­pa­gu­ją­cych prze­moc, jak rów­nież tre­ści apro­bu­ją­cych powyż­sze zacho­wa­nia;
5.6.3. uzna­wa­nych powszech­nie za koli­du­jące z naka­zami moral­no­ści, sprzecz­nych z zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego i dobrego oby­czaju oraz naru­sza­ją­cych zasady nety­kiety, w tym w szcze­gól­no­ści obraź­li­wych, obsce­nicz­nych, wul­gar­nych czy por­no­gra­ficz­nych.

5.7. Usłu­go­dawca zastrzega, że w ramach Forum nie mogą być pre­zen­to­wane tre­ści zawie­ra­jące prze­kazy rekla­mowe, lub mar­ke­tin­gowe, w tym tre­ści z zakresu reklamy ukry­tej.

5.8. W ramach funk­cjo­no­wa­nia Forum Użyt­kow­nik nie może pre­zen­to­wać tre­ści chro­nio­nych prze­pi­sami ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz ustawy Prawo wła­sno­ści prze­my­sło­wej, do któ­rych roz­po­wszech­nia­nia nie jest upraw­niony.

5.9. Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się niniej­szym do nie zamiesz­cza­nia na Forum tre­ści o cechach okre­ślo­nych w pkt. 5.6., 5.7., 5.8. i 5.10.

5.10. Nie­do­pusz­czalne jest tzw. pod­bi­ja­nie wąt­ków.

5.11. Użyt­kow­nik oświad­cza, że przyj­muje jako wią­żące, iż w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia Forum rela­cja pomię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Usłu­go­dawcą opiera się na zasa­dach wła­ści­wych dla usługi opi­sa­nej w art. 14 i art. 15 ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną, zgod­nie z któ­rymi:
5.11.1 Usłu­go­dawca nie ma obo­wiązku wery­fi­ko­wa­nia tre­ści danych i mate­ria­łów, pod kątem ich zgod­no­ści z pra­wem;
5.11.2. Usłu­go­dawcy przy­słu­guje upraw­nie­nie do usu­nię­cia dostępu do każ­dej tre­ści zamiesz­czo­nej przez Użyt­kow­nika w przy­padku, w któ­rym poweź­mie wie­dzę lub uzy­ska infor­ma­cję o bez­praw­nym cha­rak­te­rze zamiesz­czo­nej wypo­wie­dzi.

5.12. Nie­za­leż­nie od zasad okre­ślo­nych w pkt. 5.11, Użyt­kow­nik oświad­cza, że akcep­tu­jąc posta­no­wie­nia Regu­la­minu, przyj­muje na sie­bie pełną i nie­ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­ność z tytułu naru­sze­nia praw bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych, jak i upraw­nień osób trze­cich poprzez treść lub formę wypo­wie­dzi zamiesz­czo­nych przez Użyt­kow­nika na Forum. W przy­padku przed­sta­wie­nia przez upraw­niony organ lub osobę fizyczną, lub prawną albo jed­nostkę orga­ni­za­cyjna nie mającą oso­bo­wo­ści praw­nej, jakich­kol­wiek rosz­czeń, żądań lub zarzu­tów doty­czą­cych naru­sze­nia prawa poprzez zamiesz­cze­nie wypo­wie­dzi Użyt­kow­nika na Forum Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do natych­mia­sto­wego prze­ję­cia na sie­bie wszel­kich rela­cji i czyn­no­ści praw­nych w tym zakre­sie. W przy­padku, w któ­rym jaki­kol­wiek sąd orze­ka­jący lub organ, orzekłby o odpo­wie­dzial­no­ści Usłu­go­dawcy z tytułu naru­sze­nia prawa poprzez zamiesz­cze­nie na Forum wpisu Użyt­kow­nika, Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do reali­za­cji w peł­nym zakre­sie i na wła­sny koszt wszel­kich skut­ków praw­nych z tego wyni­ka­ją­cych wobec pod­miotu upraw­nio­nego oraz do pokry­cia szkody, w zakres któ­rej wcho­dzić będą rów­nież, lecz nie wyłącz­nie, koszty postę­po­wa­nia i obsługi praw­nej, w tym fak­tycz­nie ponie­sione koszty zastęp­stwa pro­ce­so­wego.

5.13. Nie­za­leż­nie od upraw­nie­nia, o któ­rym mowa w pkt. 5.11.2. Usłu­go­dawca, w przy­padku naru­sze­nia przez Użyt­kow­nika prze­pi­sów prawa poprzez treść wypo­wie­dzi na Forum, ma upraw­nie­nie do natych­mia­sto­wego i trwa­łego usu­nię­cia Użyt­kow­nika z listy Użyt­kow­ni­ków, a tym samym roz­wią­za­nia umowy ze skut­kiem natych­mia­sto­wym wraz z powia­do­mie­niem wła­ści­wych orga­nów o fak­cie naru­sze­nia prawa.

5.14. W celu reali­za­cji upraw­nień Usłu­go­dawcy na wypa­dek naru­sze­nia prawa lub zasad Regu­la­minu poprzez zamiesz­cze­nie przez Użyt­kow­nika wpi­sów i wypo­wie­dzi na Forum Usłu­go­dawca reje­struje Adresy IP Użyt­kow­ni­ków i nadaje ID.

5.15. Admi­ni­stra­tor Forum lub wska­zany przez Admi­ni­stra­tora Forum mode­ra­tor mają prawo do usu­wa­nia, zmiany lub zamy­ka­nia każ­dego wątku, w każ­dej chwili, jeśli zaj­dzie taka potrzeba.

5.16. W przy­padku, w któ­rym wypo­wiedź kwa­li­fi­ku­jąca się do usu­nię­cia dostępu, jako nie­do­pusz­czalna na pod­sta­wie Regu­la­minu i usu­nięta, będzie jed­no­cze­śnie wpi­sem roz­po­czy­na­ją­cym wątek dys­ku­sji na Forum, jej usu­nię­cie może spo­wo­do­wać nie­do­stęp­ność całego wątku wypo­wie­dzi, bez względu na cha­rak­ter i zawar­tość pozo­sta­łych wpi­sów.

5.17. W przy­padku stwier­dze­nia, że Użyt­kow­nik wie­lo­krot­nie naru­sza zasady Regu­la­minu, Admi­ni­stra­tor Forum lub mode­ra­tor ma prawo do zablo­ko­wa­nia dostępu do Forum poprzez zablo­ko­wa­nie adresu IP, zablo­ko­wa­nia Konta Użyt­kow­nika na czas okre­ślony lub bez­ter­mi­nowo, zablo­ko­wa­nia moż­li­wo­ści zakła­da­nia nowych wąt­ków lub uczest­ni­cze­nia w wąt­kach ist­nie­ją­cych na czas okre­ślony lub bez­ter­mi­nowo.

5.18. W ramach pre­zen­ta­cji zamiesz­czo­nej przez Użyt­kow­nika wypo­wie­dzi, na Forum może być uwi­docz­niona część adresu IP, z któ­rego nastą­piło połą­cze­nie z ser­we­rem Por­talu przy zamiesz­cza­niu wpisu.

5.19. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo doko­ny­wa­nia przerw tech­nicz­nych w zakre­sie udo­stęp­nia­nia Forum.

5.20 Zastrze­że­nia, uwagi lub oświad­cze­nia doty­czące funk­cjo­no­wa­nia Forum lub zgło­sze­nia doty­czące naru­szeń prawa oraz Regu­la­minu mogą być zgła­szane pocztą elek­tro­niczną na adres inter­ne­towy redakcja@magazynkontynenty.pl.

5.21. W celu unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści, Strony oświad­czają, że Forum, nie­za­leż­nie od kwa­li­fi­ka­cji praw­nej Por­talu, jest wyod­ręb­nioną czę­ścią Por­talu i nie sta­nowi prasy w rozu­mie­niu ustawy Prawo pra­sowe.

5.22. W celu unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści, Strony oświad­czają, że wszel­kie posta­no­wie­nia Regu­la­minu doty­czące zasad funk­cjo­no­wa­nia Forum sto­suje się odpo­wied­nio do zamiesz­cza­nia przez Użyt­kow­ni­ków komen­ta­rzy do Mate­ria­łów.

 

6. Zasady subskrypcji Newsletterów

6.1. Użyt­kow­nik może doko­nać zamó­wie­nia na reali­za­cję usługi w postaci otrzy­my­wa­nia New­slet­te­rów poprzez zło­że­nie oświad­cze­nia drogą elek­tro­niczną w spo­sób wska­zany w Por­talu.

6.2. Usłu­go­dawca kie­ruje do Użyt­kow­nika kore­spon­den­cję zwią­zaną z udo­stęp­nia­niem New­slet­tera na adres e-mail wska­zany przez Użyt­kow­nika w For­mu­la­rzu.

6.3. Użyt­kow­nik, który doko­nał zamó­wie­nia sub­skryp­cji New­slet­te­rów, wyraża tym samym zgodę na otrzy­my­wa­nie na adres mailowy wska­zany w For­mu­la­rzu i Kon­cie Użyt­kow­nika wszel­kich infor­ma­cji han­dlo­wych pocho­dzą­cych zarówno od Usłu­go­dawcy oraz innych pod­mio­tów.

6.4. Cof­nię­cie zgody Użyt­kow­nika na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych poda­nych w For­mu­la­rzu oraz otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych, upraw­nia Usłu­go­dawcę do natych­mia­sto­wego zaprze­sta­nia świad­cze­nia usługi sub­skryp­cji New­slet­te­rów na rzecz tego Użyt­kow­nika.

6.5. Korzy­sta­nie z usługi New­slet­tera jest uwa­run­ko­wane posia­da­niem przez Użyt­kow­nika czyn­nego i popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­nego konta poczty elek­tro­nicz­nej.

6.6. Każdy New­slet­ter lub infor­ma­cja han­dlowa wysy­łana na pod­sta­wie Regu­la­minu, zawie­rać będzie infor­ma­cję o nadawcy, wypeł­nione pole tematu w liście elek­tro­nicz­nym oraz infor­ma­cję o spo­so­bie rezy­gno­wa­nia z Usługi lub zmiany para­me­trów jej wyko­ny­wa­nia. W przy­padku zmiany para­me­trów odno­szą­cej się do danych zawar­tych w Kon­cie Użyt­kow­nika, Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do nie­zwłocz­nej aktu­ali­za­cji danych zawar­tych w Kon­cie.

6.7. Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo do rezy­gna­cji z sub­skryp­cji New­sl­let­te­rów.

6.8. Usługa sub­skryp­cji New­slet­te­rów może być bez­płatna albo płatna. W przy­padku, w któ­rym usługa ta jest płatna reali­za­cja umowy w czę­ści doty­czą­cej doko­na­nia zamó­wie­nia, wyko­na­nia płat­no­ści i roz­po­czę­cia usługi nastę­puje według zasad wła­ści­wych dla korzy­sta­nia ze Sklepu.

 

7. Zasady korzystania ze Sklepu

7.1. Doko­ny­wa­nie zamó­wie­nia

7.1.1. Usłu­go­dawca pro­wa­dzi przez Sklep sprze­daż towa­rów za pośred­nic­twem sieci Inter­net. Infor­ma­cje na temat towa­rów dostęp­nych w Skle­pie Usłu­go­dawca zamiesz­cza na stro­nie [ADRES_STRONY]

7.1.2. Zamó­wie­nia od Użyt­kow­ni­ków są przyj­mo­wane przez stronę Usłu­go­dawcę w ser­wi­sie ulo­ko­wa­nych na stro­nie inter­ne­to­wej [ADRES_STRONY] przez 24 godziny na dobę.

7.1.3. Użyt­kow­nik składa zamó­wie­nie, korzy­sta­jąc z funk­cji zawie­ra­ją­cej słowa „do Koszyka”. Potwier­dze­nie zamó­wie­nia ze strony Usłu­go­dawcy nastę­puje przez list elek­tro­niczny wysłany na wska­zany w Kon­cie Użyt­kow­nika adres e-mail.

7.1.4. Użyt­kow­nik skła­da­jąc zamó­wie­nie, zawiera umowę sprze­daży zama­wia­nych towa­rów ze Usłu­go­dawcą.

7.1.5. W ramach zamó­wie­nia reali­zo­wa­nego przez Koszyk, Użyt­kow­nik doko­nuje:
a/ wyboru zama­wia­nych towa­rów i ich ilo­ści;
b/ ozna­cze­nia spo­sobu dostawy;
c/ ozna­cze­nia adresu dostawy i danych na jakie ma być wysta­wiona fak­tura lub para­gon, jeżeli jest inny niż adres dostawy
d/ wyboru formy płat­no­ści

7.1.6. Zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wane pod warun­kiem, że towar jest dostępny w maga­zy­nie Sklepu lub u dostaw­ców Sklepu. W przy­padku nie­do­stęp­no­ści czę­ści towa­rów obję­tych zamó­wie­niem Użyt­kow­nik jest infor­mo­wany o sta­nie zamó­wie­nia i podej­muje decy­zje o czę­ścio­wej reali­za­cji lub anu­lo­wa­niu cało­ści zamó­wie­nia.

7.1.7. Pre­zen­ta­cja towaru na stro­nach Sklepu nie ozna­cza gwa­ran­cji dostęp­no­ści towa­ro­wej i moż­li­wo­ści reali­za­cji zamó­wie­nia. Usłu­go­dawca dokła­dać będzie sta­ran­no­ści pro­fe­sjo­nal­nej, aby pre­zen­ta­cja towa­rów w Skle­pie była aktu­alna.

7.1.8. Pre­zen­ta­cja towa­rów na stro­nie sklepu nie sta­nowi oferty w rozu­mie­niu Kodeksu cywil­nego, nato­miast jest zapro­sze­niem do zło­że­nia oferty zakupu przez Użyt­kow­nika.

7.1.9. W przy­padku, gdy towar jest nie­do­stępny z powodu braku towaru w maga­zy­nie lub u dostaw­ców Sklepu, co powo­duje efek­tywną nie­moż­ność reali­za­cji zamó­wie­nia
Użyt­kow­nika, Usłu­go­dawca ma prawo do odstą­pie­nia od reali­za­cji umowy w ter­mi­nie 30 (trzy­dzie­stu) dni, licząc od daty jej zawar­cia. Jeżeli prze­wi­dy­wany ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia jest dłuż­szy niż 30 (trzy­dzie­ści) dni, Usłu­go­dawca ma prawo do odstą­pie­nia od umowy w ter­mi­nie prze­wi­dzia­nym do reali­za­cji danego zamó­wie­nia. Jeśli Użyt­kow­nik doko­nał zapłaty za towar – Usłu­go­dawca zwróci Użyt­kow­ni­kowi należ­ność za towar, w ciągu 14 (czter­na­stu) dni kalen­da­rzo­wych od anu­lo­wa­nia zamó­wie­nia.

7.1.10. W przy­padku, o któ­rym mowa w pkt. 7.1.9, Usłu­go­dawca zastrzega moż­li­wość speł­nie­nia świad­cze­nia zastęp­czego, w rozu­mie­niu art. 12 ust 3 ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny, a Użyt­kow­nik dopusz­cza taką moż­li­wość nie­za­leż­nie od sta­tusu Użyt­kow­nika .

7.1.11 Do sprze­daży pro­mo­cyj­nej oraz wyprze­daży prze­zna­czona jest ogra­ni­czona liczba towa­rów i reali­za­cja zamó­wień nastę­puje według kolej­no­ści wpły­wa­nia potwier­dzo­nych zamó­wień na te towary, aż do wyczer­pa­nia się zapa­sów obję­tych tą formą sprze­daży.

7.1.12. Do każ­dego zamó­wie­nia wysta­wiana jest fak­tura VAT lub para­gon.

7.1.13. Usłu­go­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu następstw blo­ko­wa­nia przez admi­ni­stra­to­rów ser­we­rów pocz­to­wych, prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści na adres email wska­zany przez Użyt­kow­nika oraz usu­wa­nia i blo­ko­wa­nia listów elek­tro­nicz­nych przez opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane w kom­pu­te­rze uży­wa­nym przez Użyt­kow­nika.

7.1.14. Użyt­kow­nik skła­da­jąc zamó­wie­nie i akcep­tu­jąc zasady Regu­la­minu potwier­dza tym samym swoją akcep­ta­cję dla zasad pre­zen­ta­cji towa­rów i Pakie­tów w Skle­pie.

7.2 Zmiany w zamó­wie­niach

7.2.1. Zmiany w zamó­wie­niu Użyt­kow­nik może doko­ny­wać do momentu doko­na­nia płat­no­ści za zamó­wiony towar.

7.2.2. Wpro­wa­dza­nie zmian w zamó­wie­niach moż­liwe jest przez kon­takt z Biu­rem Obsługi Użyt­kow­nika e-mailem pod adre­sem redakcja@magazynkontynenty.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem (0–22) 333 99 99. Zmiany w zamó­wie­niu zle­cane tele­fo­nicz­nie będą wpro­wa­dzane wyłącz­nie po zwe­ry­fi­ko­wa­niu Użyt­kow­nika jako upraw­nio­nego do Konta Użyt­kow­nika.

7.2.3. Mody­fi­ka­cje w zamó­wie­niach prze­ka­zy­wane e-mailem doty­czące zmiany: adresu Użyt­kow­nika, adresu dostawy czy rezy­gna­cji z zamó­wie­nia będą przyj­mo­wane do roz­pa­trze­nia tylko w przy­padku, gdy dys­po­zy­cja zosta­nie prze­ka­zana z adresu e-mail zare­je­stro­wa­nego w Kon­cie Użyt­kow­nika.

7.3. Ceny

7.3.1. Ceny na stro­nie Sklepu zamiesz­czone przy pro­duk­cie:
a/ zawie­rają infor­ma­cję o podatku VAT i ewen­tu­al­nych opła­tach cel­nych i przed­sta­wiane są w zło­tych pol­skich;
b/ nie zawie­rają infor­ma­cji na temat kosz­tów prze­syłki.

7.3.2. Ceną osta­teczną i będąca ele­men­tem umowy sprze­daży jest cena pro­duktu przed­sta­wiona na stro­nie Sklepu w chwili skła­da­nia zamó­wie­nia przez Użyt­kow­nika.

7.3.3. Infor­ma­cja doty­cząca osta­tecz­nej peł­nej war­to­ści zamó­wie­nia jest przed­sta­wiana na stro­nie Sklepu po doko­na­niu przez Użyt­kow­nika wyboru formy dostawy zamó­wie­nia i formy płat­no­ści.

7.3.4. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia bie­żą­cych zmian w cenach towa­rów, prze­pro­wa­dza­nia kam­pa­nii akcji pro­mo­cyj­nych oraz wpro­wa­dza­nia w nich zmian lub odwo­ły­wa­nia. Upraw­nie­nie powyż­sze nie wpływa ma treść umów zawar­tych przed datą wej­ścia w życie zmiany ceny, warun­ków akcji pro­mo­cyj­nych lub wyprze­daży.

7.3.5. Pro­mo­cje w Skle­pie pod­le­gają łącze­niu, jedy­nie w przy­padku w któ­rym regu­la­min danej pro­mo­cji opu­bli­ko­wany w ser­wi­sie Sklepu, prze­wi­duje taką moż­li­wość. Błędne połą­cze­nie dwóch lub wię­cej pro­mo­cji przez sys­tem kom­pu­te­rowy będzie skut­ko­wało upraw­nie­niem Usłu­go­dawcy do anu­lo­wa­nia zamó­wie­nia o czym Użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wany.

7.3.6. Aktu­ali­za­cja cen­nika nie sta­nowi ani zmiany Regu­la­minu, ani zmiany umowy wią­żą­cej Użyt­kow­nika z Wydawcą. Zmie­nione ceny obo­wią­zują Użyt­kow­nika w przy­padku zawie­ra­nia kolej­nej umowy

7.4. Doko­ny­wa­nie płat­no­ści i reali­za­cja zamó­wie­nia

7.4.1. Zawie­ra­jąc umowę zakupu Użyt­kow­nik może wybrać nastę­pu­jące formy płat­no­ści
ceny za zamó­wione towary z dostawą:
a/ prze­lew elek­tro­niczny;
b/ prze­lew ban­kowy;
c/ karta kre­dy­towa.

7.4.2. W wypadku płat­no­ści kartą kre­dy­tową należ­ność pobie­rana jest w chwili wysta­wie­nia fak­tury. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach, przy reali­za­cji spe­cjal­nych zamó­wień o cza­sie reali­za­cji dłuż­szym niż 24 dni, karta obcią­żana jest 24 dnia od zło­że­nia zamó­wie­nia.

7.4.3. Przy for­mach płat­no­ści okre­ślo­nych w pkt. 7.4.1. reali­za­cja zamó­wie­nia roz­po­czyna się po otrzy­ma­niu przez Usłu­go­dawcę potwier­dze­nia popraw­nego wyko­na­nia
ope­ra­cji od ope­ra­tora płat­no­ści.

7.4.4. Zapłaty za towar, który ma być dostar­czony poza gra­ni­cami Pol­ski reali­za­cja zamó­wie­nia zosta­nie roz­po­częta, po otrzy­ma­niu przez Usłu­go­dawcę potwier­dze­nia popraw­nego wyko­na­nia płat­no­ści przez pod­miot reali­zu­jący płat­ność.

7.4.5. Usłu­go­dawca może przy­zna­wać kody raba­towe. Użyt­kow­nik może korzy­stać z kodu raba­to­wego, który otrzy­mał za pośred­nic­twem Sklepu. Kod raba­towy, z któ­rego korzy­sta Użyt­kow­nik może zostać nabyty rów­nież przez pod­mioty inne niż Użyt­kow­nik, które upraw­niły Użyt­kow­nika do korzy­sta­nia z kodów.

7.4.6. Kody raba­towe przy­zna­wane są na okres waż­no­ści okre­ślony przy ich zaku­pie. Upraw­nie­nia wyni­ka­jące z naby­cia kodu raba­to­wego nie mogą być łączone z innymi kodami raba­to­wymi lub pro­mo­cjami, z zastrze­że­niem odmien­nych posta­no­wień regu­la­minu kon­kret­nej pro­mo­cji.

7.4.7. W przy­padku wybra­nych towa­rów, rodza­jów pro­duk­tów lub w zależ­no­ści od liczby zama­wia­nych towa­rów pro­duk­tów Usłu­go­dawcy przy­słu­guje upraw­nie­nie do mody­fi­ko­wa­nia ogól­nych zasad doty­czą­cych dostar­cze­nia zamó­wień lub form doko­na­nia zapłaty za zamó­wie­nie.

7.4.8. Jeżeli Użyt­kow­nik nie dokona odbioru przy­naj­mniej trzech zamó­wień Usłu­go­dawca może doko­nać indy­wi­du­al­nego wyłą­cze­nia okre­ślo­nych spo­so­bów dostawy lub form płat­no­ści dla tego Użyt­kow­nika. Włą­cze­nie to może zostać anu­lo­wane jeżeli Użyt­kow­nik dokona i odbie­rze przy­naj­mniej trzy zamó­wie­nia opła­cone z góry.

7.5. Czas wyko­ny­wa­nia zamó­wień

7.5.1. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia liczony jest od dnia zaksię­go­wa­nia na rachunku Usłu­go­dawcy płat­no­ści za zamó­wie­nie, z zastrze­że­niem posta­no­wień Regu­la­minu doty­czą­cych zasad reali­za­cji pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nych edy­cji Mate­ria­łów. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia liczony jest w dniach robo­czych. Zamó­wie­nie na towary o róż­nym cza­sie reali­za­cji wysy­łane jest w chwili skom­ple­to­wa­nia całego zamó­wie­nia. Ter­min wysyłki okre­ślany jest na pod­sta­wie towaru o naj­dłuż­szym cza­sie reali­za­cji.

7.5.2. Zamó­wie­nia dostar­czane są za pośred­nic­twem Poczty Pol­skiej – na pod­sta­wie “Regu­la­minu świad­cze­nia usług pocz­to­wych o cha­rak­te­rze powszech­nym” oraz ustawy Prawo pocz­towe, odpo­wied­nich roz­po­rzą­dzeń i aktów wyko­naw­czych – lub firmy kurier­skiej, na adres wska­zany przez Użyt­kow­nika.

7.5.3. W przy­padku reali­za­cji dostawy na tere­nie Pol­ski:

7.5.3.1. za pośred­nic­twem Poczty Pol­skiej – prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez
prze­woź­nika czas dostawy wynosi
a/ dla prze­syłki prio­ry­te­to­wej 2 (dwa) dni robo­cze;
b/ dla prze­syłki eko­no­micz­nej 3–5 (trzy do pię­ciu) dni robo­czych.

7.5.3.2. za pośred­nic­twem firmy kurier­skiej – prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez prze­woź­nika czas dostawy wynosi 1 (jeden) dzień robo­czy

7.5.4. W przy­padku reali­za­cji dostawy na tere­nie Unii Euro­pej­skiej:

7.5.4.1. Za pośred­nic­twem Poczty Pol­skiej dla prze­syłki eko­no­micz­nej prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez prze­woź­nika czas dostawy 10 (dzie­sięć) dni robo­czych.

7.5.4.2. Za pośred­nic­twem firmy kurier­skiej, prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez prze­woź­nika czas dostawy wynosi 2–5 (dwa do pię­ciu) dni robo­czych

7.5.5. W przy­padku reali­za­cji dostawy poza Unię Euro­pej­ską,

7.5.5.1. Za pośred­nic­twem prze­syłki eko­no­micz­nej, prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez prze­woź­nika czas dostawy wynosi 2–6 (dwa do sze­ściu tygo­dni) tygo­dni.

7.5.5.2. Za pośred­nic­twem prze­syłki prio­ry­te­to­wej, prze­wi­dy­wany czas dostawy 1–2 (jeden do dwóch) tygo­dni.

7.5.5.3 Za pośred­nic­twem prze­syłki kurier­skiej POCZTEX, prze­wi­dy­wany i dekla­ro­wany przez prze­woź­nika czas dostawy wynosi 2–4 (dwa do czte­rech dni robo­czych).

7.5.6. Ter­miny dostawy okre­ślone w pkt. 7.5.3. – 7.5.5. są ter­mi­nami orien­ta­cyj­nymi dekla­ro­wa­nymi przez Pocztę Pol­ską lub i stan­dar­do­wymi ter­mi­nami ofe­ro­wa­nymi przez firmę kurier­ską.

7.5.7. Usłu­go­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­do­star­cze­nie towaru lub opóź­nie­nie w dosta­wie spo­wo­do­wane błęd­nym lub nie­do­kład­nym adre­sem poda­nym przez Użyt­kow­nika, jak rów­nież za opóź­nie­nia lub brak dostawy z przy­czyn leżą­cych po stro­nie prze­woź­nika.

7.6. Ogólne warunki doko­ny­wa­nia rekla­ma­cji

7.6.1. Usłu­go­dawca w ciągu 14 (czter­na­ście) dni robo­czych usto­sun­kuje się do pisem­nej rekla­ma­cji Użyt­kow­nika zgło­szo­nej na adres Usłu­go­dawcy i powia­domi go o spo­so­bie dal­szego postę­po­wa­nia.

7.6.2. Warun­kiem roz­pa­trze­nia przez Usłu­go­dawcę rekla­ma­cji Użyt­kow­nika jest dostar­cze­nie rekla­mo­wa­nego towaru wraz z dowo­dem zakupu i opi­sem rekla­ma­cji na adres Usłu­go­dawcy.

7.6.3. Rekla­ma­cje roz­pa­try­wane są naj­póź­niej w ciągu 14 dni od daty otrzy­ma­nia przez Usłu­go­dawcę prze­syłki z rekla­mo­wa­nym towa­rem. W przy­padku uzna­nia rekla­ma­cji, towar uszko­dzony zosta­nie napra­wiony lub wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy, a jeśli będzie to już nie­moż­liwe (na przy­kład z powodu wyczer­pa­nia zapa­sów towaru), Usłu­go­dawca zwróci Użyt­kow­ni­kowi rów­no­war­tość ceny towaru lub zaofe­ruje mu inne, dostępne w Skle­pie towary do wyboru. Koszty zwią­zane z ode­sła­niem towaru rekla­mo­wa­nego, Usłu­go­dawca zwraca w ter­mi­nie do 30 (trzy­dzie­stu) dni od momentu pozy­tyw­nego roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji.

7.6.4. Nie sta­no­wią pod­stawy rekla­ma­cji róż­nice w wyglą­dzie towa­rów dostar­czo­nych z zamó­wio­nymi, oglą­da­nymi na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu, które to róż­nice mogą wyni­kać z innych usta­wień (para­me­trów) moni­tora Użyt­kow­nika.

7.6.5. Użyt­kow­nik ma prawo do zło­że­nia rekla­ma­cji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu pod warun­kiem zawia­do­mie­nia Usłu­go­dawcy Sklepu o wadzie w ciągu dwóch mie­sięcy od stwier­dze­nia nie­zgod­no­ści towaru z zamó­wie­niem.

7.7. Gwa­ran­cja

7.7.1. Towary sprze­da­wane przez Usłu­go­dawcę za pośred­nic­twem Sklepu są objęte gwa­ran­cją w przy­padku, w któ­rym gwa­ran­cji udziela pro­du­cent towaru lub jego dys­try­bu­tor. Usłu­go­dawca nie udziela gwa­ran­cji na sprze­da­wane towary, któ­rych nie jest pro­du­cen­tem lub auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem.

7.7.2. W przy­padku towaru, na który pro­du­cent lub dys­try­bu­tor udzie­lił gwa­ran­cji, Użyt­kow­nik reali­zuje upraw­nie­nia z gwa­ran­cji wobec pro­du­centa lub dys­try­bu­tora. Upraw­nie­nia takie Użyt­kow­nik wyko­nuje bez­po­śred­nio u gwa­ranta (pod­miotu udzie­la­ją­cego gwa­ran­cji).

7.8. Prawo odstą­pie­nia od umowy zakupu towaru

7.8.1. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z zamó­wie­nia, za które nie została jesz­cze uisz­czona opłata kon­tak­tu­jąc się z dzia­łem obsługi Użyt­kow­nika funk­cjo­nu­ją­cym w ramach Sklepu.

7.8.2. W przy­padku w któ­rym sprze­daż została zre­ali­zo­wana poprzez wyda­nie towaru, Użyt­kow­nik, będący kon­su­men­tem w rozu­mie­niu prze­pi­sów prawa, ma prawo odstą­pie­nia od umowy zakupu towaru, jeżeli w ter­mi­nie 10 (dzie­się­ciu) dni od daty wyda­nia mu towaru złoży oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umowy oraz zwróci ode­brany towar.

7.8.3. Zwra­cany towar należy odsy­łać razem z otrzy­maną wraz z nim fak­turą lub para­go­nem
z wypeł­nioną czę­ścią “zwrot”.

7.8.4. W przy­padku popraw­nego zre­ali­zo­wa­nia przez Użyt­kow­nika prawa do odstą­pie­nia od
umowy sprze­daży, Usłu­go­dawca gwa­ran­tuje zwrot kwoty rów­nej cenie towaru. Pie­nią­dze zostaną zwró­cone w ciągu 14 (czter­na­stu) dni robo­czych na podany numer konta przez Użyt­kow­nika. Usłu­go­dawca nie przyj­muje jakich­kol­wiek prze­sy­łek odsy­ła­nych za pobra­niem. Koszt ode­sła­nia towaru nie pod­lega zwro­towi.

7.8.5. Prawo odstą­pie­nia nie przy­słu­guje, jeżeli towar był uży­wany lub nosi ślady uży­wa­nia
lub jest w jaki­kol­wiek spo­sób znisz­czony lub uszko­dzony, jak rów­nież w przy­padku, w któ­rym towar odsy­łany nie jest zapa­ko­wany w ory­gi­nalne, nie­usz­ko­dzone opa­ko­wa­nie, z kom­pletną jego zawar­to­ścią.

7.8.6. Strony uznają za wią­żące w zakre­sie sto­so­wa­nia Regu­la­minu zasady okre­ślone w art.
10 ust. 3 ustawy, z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny zgod­nie, z któ­rymi Użyt­kow­ni­kowi nie przy­słu­guje prawo odstą­pie­nia od umowy zakupu towaru lub Usługi za pośred­nic­twem Sklepu, w przy­padku:

7.8.6.1. naby­cia nagrań audial­nych i wizu­al­nych oraz zapi­sa­nych na nośni­kach danych, po usu­nię­ciu przez kon­su­menta ich ory­gi­nal­nego opa­ko­wa­nia,

7.8.6.2. naby­cia świad­czeń, które z uwagi na ich cha­rak­ter nie mogą zostać zwró­cone lub któ­rych przed­miot ulega szyb­kiemu zepsu­ciu,

7.8.6.3. dostar­cza­nia przez Usłu­go­dawcę prasy, Zasady reali­za­cji pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nej maga­zynu Kon­ty­nenty w ramach pakietu Pre­nu­me­rata maga­zynu Kon­ty­nenty.

7.9.1. Pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nej edy­cji maga­zynu Kon­ty­nenty naby­wane są wraz z naby­ciem Pakietu Pre­nu­me­rata maga­zynu Kon­ty­nenty, zgod­nie z pkt. 2.4. Regu­la­minu.

7.9.2. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia pre­nu­me­raty liczony jest od dnia potwier­dze­nia przez Użyt­kow­nika zamó­wie­nia na pre­nu­me­ratę.

7.9.3. Pre­nu­me­rata poli­gra­ficz­nej edy­cji maga­zynu Kon­ty­nenty jest reali­zo­wana za pośred­nic­twem Poczty Pol­skiej lub przez dys­try­bu­to­rów prasy dzia­ła­ją­cych na danym tere­nie. Koszt prze­syłki pokrywa Usłu­go­dawca.

7.9.4. Ter­min wysyłki pre­nu­me­raty jest uza­leż­niony od wyboru dostawcy pre­nu­me­raty.

7.9.5. Rekla­ma­cje w zakre­sie dostawy poli­gra­ficz­nej edy­cji maga­zynu Kon­ty­nenty należy zgła­szać zgod­nie z zasa­dami przy­ję­tymi dla rekla­ma­cji towa­rów zaku­pio­nych za pośred­nic­twem Sklepu.

7.9.6. Rekla­ma­cje będą roz­pa­try­wane w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) dni od wpływu rekla­ma­cji.

7.9.7. Rekla­ma­cje doty­czące braku dostawy kon­kret­nego wyda­nia należy zgła­szać nie póź­niej niż po 4 dniach od uka­za­nia się danego numeru gazety na rynku.

7.9.8. Rekla­ma­cję doty­czące wad jako­ścio­wych powinny być zgła­szane natych­miast po ich stwier­dze­niu, nie póź­niej niż 3 dni od daty dostawy.

7.9.9 W przy­padku uza­sad­nio­nej rekla­ma­cji, Usłu­go­dawca uzu­pełni braki lub wymieni wadliwy egzem­plarz.

7.9.10. Cena naby­cia Pakietu obej­mu­ją­cego pre­nu­me­ratę nie może ulec zmia­nie w cza­sie trwa­nia aktyw­nej pre­nu­me­raty.

7.9.11 Użyt­kow­nik wyraża zgodę na auto­ma­tyczne prze­dłu­że­nie okresu pre­nu­me­raty po upły­wie jej okresu, na warun­kach obo­wią­zu­ją­cych w dacie roz­po­czę­cia nowego okresu pre­nu­me­raty.

7.9.12. Użyt­kow­nik w każ­dej chwili może zre­zy­gno­wać z kon­ty­nu­acji pre­nu­me­raty zawia­da­mia­jąc o tym Usłu­go­dawcę przed koń­cem okresu aktyw­nej pre­nu­me­raty.

7.9.13. Użyt­kow­nik nie ponosi żad­nych kosz­tów w związku z rezy­gna­cją z kon­ty­nu­acji pre­nu­me­raty przed koń­cem okresu obo­wią­zu­ją­cej pre­nu­me­raty.

7.9.14. Wszel­kie posta­no­wie­nia doty­czące reali­za­cji pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nej edy­cji Maga­zynu Kon­ty­nenty naby­wa­nej w ramach Pakietu sto­suje się do reali­za­cji pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nej edy­cji każ­dego innego Mate­riału dostęp­nej za pośred­nic­twem Sklepu.

7.10. Zasady odpłat­nego udo­stęp­nia­nia Mate­ria­łów przez trwałe pobra­nie pli­ków elek­tro­nicz­nych

7.10.1 Użyt­kow­nik może skła­dać zamó­wie­nia i naby­wać prawo do pobra­nia pliku elek­tro­nicz­nego dostęp­nego odpłat­nie w Skle­pie, na zasa­dach wła­ści­wych dla zakupu
towa­rów w Skle­pie, z zastrze­że­niem posta­no­wień poniż­szych.

7.10.2 Usłu­go­dawca nie przyj­mie zamó­wie­nia, w któ­rym jed­no­cze­śnie będzie się znaj­do­wał
plik PDF, Excel, Word, PPT oraz pro­dukt z innej kate­go­rii. W takim przy­padku zamó­wie­nie będzie dzie­lone na dwa lub więk­sza ilość zamó­wień i sto­so­wana ilość i rodzaj wysy­łek.

7.10.3. Zamó­wie­nie zawie­ra­jące pliki PDF, Excel, Word, PPT oraz inne Mate­riały w wer­sji elek­tro­nicz­nej dostępne w Skle­pie zostaje prze­ka­zane do reali­za­cji z chwilą otrzy­ma­nia potwier­dze­nia o doko­na­niu płat­no­ści.

7.10.4. Po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o doko­na­nej płat­no­ści Sklep prze­śle wia­do­mość na adres email podany w Kon­cie Użyt­kow­nika, która będzie zawie­rała potwier­dze­nia otrzy­ma­nia należ­no­ści oraz instruk­cję spo­sobu pobra­nia pliku.

7.10.5. W przy­padku, w któ­rym zre­ali­zo­wa­nie zamó­wie­nia nie będzie moż­liwe Usłu­go­dawca poin­for­muje Użyt­kow­nika o zaist­nia­łej sytu­acji prze­sy­ła­jąc wia­do­mość na adres email Użyt­kow­nika. W przy­padku uprzed­niego doko­na­nia płat­no­ści Usłu­go­dawca dokona zwrotu wpła­co­nych środ­ków na rachu­nek ban­kowy, z któ­rego wpłata nastą­piła.
7.10.6. Użyt­kow­nik ma prawo do rezy­gna­cji z zamó­wie­nia – odstą­pie­nia od umowy naby­cia prawa pobra­nia pliku – do momentu pobra­nia pliku.

7.10.7. W przy­padku, rezy­gna­cji z zamó­wie­nia, po opła­ce­niu go przez Użyt­kow­nika a przed pobra­niem pliku, Usłu­go­dawca dokona zwrotu wpła­co­nych środ­ków na rachu­nek ban­kowy z któ­rego nastą­piła wpłata.

7.10.8. Ze względu na cha­rak­ter sprze­da­wa­nych pro­duk­tów Użyt­kow­nik nie ma moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od umowy po pobra­niu pliku przez Użyt­kow­nika.

7.10.9 W celu reali­za­cji naby­tego upraw­nie­nia do trwa­łego pobra­nia pliku PDF, Excel lub
innych doku­men­tów w wer­sji elek­tro­nicz­nej Użyt­kow­nik korzy­sta z funk­cji „Pobierz” dostęp­nej przez ikonę znaj­du­jącą się przy pro­duk­cie. Po jej uży­ciu, zosta­nie udo­stęp­niony plik do pobra­nia.

7.10.10.W celu pobra­nia pliku PDF, Excel, który jest chro­niony DRM użyt­kow­nik musi dys­po­no­wać opro­gra­mo­wa­niem Adobe Digi­tal Edi­tions.

7.10.11.W przy­padku pro­duktu wie­lo­pli­ko­wego wyświe­tlona zosta­nie lista pli­ków do pobra­nia.

7.10.12.Treść wszyst­kich Mate­ria­łów zawar­tych w pli­kach elek­tro­nicz­nych pobra­nych odpłat­nie na powyż­szych zasa­dach objęta jest ochroną prze­wi­dzianą w usta­wie o
pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych.
7.10.13.Poprzez naby­cie prawa do trwa­łego poboru pliku elek­tro­nicz­nego Użyt­kow­nik nabywa wyłącz­nie upraw­nie­nie do korzy­sta­nia z pliku i jego tre­ści w zakre­sie
wła­snego użytku oso­bi­stego. Użyt­kow­nik nie może udo­stęp­niać wyżej wymie­nio­nych pli­ków innym oso­bom.

7.10.14.Użytkownik w szcze­gól­no­ści nie jest upraw­niony do:
a/ zwie­lo­krot­nia­nia ani wpro­wa­dza­nia do obrotu pobra­nych pli­ków elek­tro­nicz­nych w cało­ści lub w jakim­kol­wiek frag­men­cie;
b/ doko­ny­wa­nia zmian w pli­kach oraz ich tre­ści;
c/ eks­plo­ata­cji komer­cyj­nej pobra­nych pli­ków w jakiej­kol­wiek for­mie i na jaki­kol­wiek polach eks­plo­ata­cji;
d/ two­rze­nia kopii pli­ków i ich udo­stęp­nia­nia w sieci Inter­net, jak rów­nież hosto­wa­nia pli­ków połą­czo­nego z ich publi­ka­cją lub ogra­ni­czo­nym nawet udo­stęp­nia­niem.

7.10.15.Użytkownik zobo­wią­zuje się do sta­ran­no­ści w zakre­sie ochrony pobra­nych pli­ków przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem osób trze­cich.

7.10.16 W wypadku, w któ­rym Użyt­kow­nik użyt­kuje plik nie­zgod­nie z zasa­dami prawa powszech­nego lub Regu­la­minu Usłu­go­dawca, zastrzega wszel­kie rosz­cze­nia z tym zwią­zane, jak rów­nież koniecz­ność zawia­do­mie­nia wła­ści­wych orga­nów.
7.10.17.Użytkownik może zgło­sić rekla­ma­cje doty­czącą naby­cia prawa do poboru pliku elek­tro­nicz­nego, w przy­padku, gdy plik okaże się uszko­dzony lub nie uru­cha­mia się z innych przy­czyn.

8.1. Dane osobowe

Doko­nu­jąc reje­stra­cji w Por­talu, poprzez wypeł­nie­nie For­mu­la­rza, Użyt­kow­nik wyraża zgodę na umiesz­cze­nie danych oso­bo­wych Użyt­kow­nika prze­ka­za­nych w For­mu­la­rzu oraz wszyst­kich innych oświad­cze­niach skła­da­nych w ramach korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści Por­talu, w bazie danych Usłu­go­dawcy oraz na ich prze­twa­rza­nie przez te pod­mioty, w celach wyko­ny­wa­nia Usług a także w celach mar­ke­tin­go­wych, zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych.

8.2. W wypadku stwier­dze­nia przez Usłu­go­dawcę lub jaki­kol­wiek inny pod­miot lub organ korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z Por­talu w spo­sób nie­zgodny z pra­wem lub Regu­la­mi­nem, Usłu­go­dawca będzie mógł prze­twa­rzać dane oso­bowe Użyt­kow­nika w celu i w zakre­sie potrzeb­nym do usta­le­nia i docho­dze­nia odpo­wie­dzial­no­ści Użyt­kow­nika.

8.3. Użyt­kow­nik wyraża zgodę na prze­twa­rzane przez Usłu­go­dawcę m.in. nastę­pu­jące
dane oso­bowe:
a/ nazwi­sko i imiona,
b/ numer NIP,
c/ adres zamiesz­ka­nia, sie­dziby lub pobytu,
d/ adres kore­spon­den­cyjny, jeżeli jest inny niż adres zamiesz­ka­nia, sie­dziby lub pobytu,
e/ adres poczty elek­tro­nicz­nej,
f/ numer tele­fonu i/lub faksu,
g/ data uro­dze­nia.

8.4. Usłu­go­dawca jest admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z póź­niej­szymi zmia­nami).

8.5. Usłu­go­dawca, jako admi­ni­stra­tor danych, dba o bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych udo­stęp­nio­nych przez Użyt­kow­nika. Dane te są zabez­pie­czone przed dostę­pem osób nie­upo­waż­nio­nych.

8.6. Użyt­kow­nik ma prawo do wglądu i mody­fi­ka­cji swych danych oso­bo­wych, korzy­sta­jąc z Konta i Pro­filu Użyt­kow­nika.

8.7. Na zasa­dzie art. 31 ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych Usłu­go­dawca może powie­rzać prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Użyt­kow­nika innym pod­mio­tom, w szcze­gól­no­ści świad­czą­cym usługi hostin­gowe.

8.8. Usłu­go­dawca może uży­wać pli­ków „cookies” Użyt­kow­nika.

8.9. Na zasa­dach okre­ślo­nych w pkt. 8.1 – 8.9 Usłu­go­dawca może prze­twa­rzać rów­nież dane wyni­ka­jące z korzy­sta­nia z Usług a doty­czące: Adresu IPIP, faktu i okre­sów każ­do­ra­zo­wego korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z Usług oraz ozna­czeń iden­ty­fi­ku­ją­cych Użyt­kow­nika, przy­pi­sa­nych mu w opar­ciu o dane, o któ­rych mowa w pkt. 8.3.

 

9. Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu

9.1. Zawarta na zasa­dach Regu­la­minu umowa o świad­cze­nie Usług w czę­ści w któ­rej
Usługi są bez­płatne może być roz­wią­zana przez Usłu­go­dawcę poprzez usu­nię­cie
Konta Użyt­kow­nika lub zawie­szone może zostać w cało­ści lub w czę­ści jej
wyko­ny­wa­nie, w przy­pad­kach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie.

9.2. Umowa o zakup towaru zawarta na zasa­dach Regu­la­minu pomię­dzy Usłu­go­dawcą a Użyt­kow­ni­kiem może być roz­wią­zana przez odstą­pie­nie od umowy na zasa­dach okre­ślo­nych w szcze­gó­ło­wych regu­la­cjach Regu­la­minu doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia Sklepu.

9.3. Użyt­kow­nik i Usłu­go­dawca przyj­mują nastę­pu­jące reguły roz­wią­za­nia umowy w zakre­sie obję­tym naby­ciem Pakietu:

9.3.1. w czę­ści, w któ­rej naby­cie Pakietu wywo­łuje sku­tek w postaci pre­nu­me­raty poli­gra­ficz­nej i elek­tro­nicz­nych wydań mate­ria­łów pra­so­wych Strony, nie­za­leż­nie od sta­tusu Użyt­kow­nika, w zakre­sie sto­so­wa­nia Regu­la­minu przyj­mują, za obo­wią­zu­jącą w tej czę­ści regułę, wyra­żoną w art. 10 ust. 3 pkt. 6 ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wywo­łaną przez pro­dukt nie­bez­pieczny, zgod­nie z którą Użyt­kow­ni­kowi nie przy­słu­guje upraw­nie­nie do odstą­pie­nia od umowy, w tej czę­ści w okre­sie trwa­nia pre­nu­me­raty,

9.3.2. w czę­ści w któ­rej naby­cie Pakietu wywo­łuje sku­tek w postaci zobo­wią­za­nia Usłu­go­dawcy do świad­cze­nia Usługi Strony, nie­za­leż­nie od sta­tusu Użyt­kow­nika, w zakre­sie sto­so­wa­nia Regu­la­minu przyj­mują, za obo­wią­zu­jącą w tej czę­ści regułę wyra­żoną w art. 10 ust 3 pkt. 1 ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę a Użyt­kow­nik wyraża zgodę na roz­po­czę­cie świad­cze­nia Usługi przed upły­wem 10 dni od dnia zawar­cia umowy. W przy­padku w któ­rym Usłu­go­dawca roz­pocz­nie reali­za­cję Usługi przed tym ter­mi­nem prawo Użyt­kow­nika do odstą­pie­nia od umowy nie przy­słu­guje od momentu roz­po­czę­cia świad­cze­nia Usługi.

9.3.3. w wypadku, w któ­rym w zakre­sie umowy obję­tej naby­ciem Pakietu Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­gi­wało będzie sku­teczne prawo do odstą­pie­nia od umowy a Użyt­kow­nik z prawa tego sko­rzy­sta, umowa wygasa w zakre­sie obję­tym świad­cze­niem Usług a jej przed­miot ogra­ni­czony zostaje do reali­za­cji pre­nu­me­raty. W przy­padku takim Usłu­go­dawca dokona zwrotu na rzecz Użyt­kow­nika kwot świad­czo­nych przez Użyt­kow­nika w celu naby­cia Pakietu w czę­ści nie­wy­ko­rzy­sta­nej przez Użyt­kow­nika, z pomi­nię­ciem war­to­ści pre­nu­me­raty, która pod­lega kon­ty­nu­acji.

9.4. Usłu­go­dawca może odmó­wić świad­cze­nia Usług i usu­nąć Konto Użyt­kow­nika, jeżeli zostało ono zało­żone ponow­nie po wypo­wie­dze­niu umowy przez Usłu­go­dawcę i usu­nię­ciu konta z Ser­wisu wsku­tek naru­sze­nia przez Kupu­ją­cego prze­pi­sów prawa lub posta­no­wień Regu­la­minu.

9.5. W każ­dym przy­padku odstą­pie­nia od umowy wszel­kie zgody i zezwo­le­nia wyra­żone i udzie­lone przez Użyt­kow­nika w okre­sie jej obo­wią­zy­wa­nia, a w szcze­gól­no­ści zgody i zezwo­le­nia w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych pozo­stają w mocy.

9.6. W każ­dym wypadku odstą­pie­nia od umowy pozo­stają w mocy jako wią­żące Strony wszel­kie posta­no­wie­nia Regu­la­minu doty­czące zasad udo­stęp­nia­nia i korzy­sta­nia z Mate­ria­łów oraz skut­ków praw­nych korzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika z Usług z naru­sze­niem prze­pi­sów prawa lub posta­no­wień Regu­la­minu.

 

10. Postanowienia końcowe

Korzy­sta­jąc z funk­cjo­nal­no­ści Por­talu, zarówno w zakre­sie nie wyma­ga­ją­cym reje­stra­cji Użyt­kow­nika, jak w zakre­sie tego wyma­ga­ją­cym, w tym w zakre­sie Usług odpłat­nych, Użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do prze­strze­ga­nia, nie­za­leż­nie od posta­wień Regu­la­minu, zasad nety­kiety, któ­rej naru­sze­nia trak­to­wane będą przez Usłu­go­dawcę, jako naru­sze­nia Regu­la­minu.

10.2. Wszel­kie zmiany Regu­la­minu obo­wią­zują od daty opu­bli­ko­wa­nia ich na stro­nie inter­ne­to­wej Por­talu w for­mie tek­stu jed­no­li­tego .

10.3. ‚Wszel­kie czyn­no­ści prawne, zre­ali­zo­wane przed datą wpro­wa­dze­nia zmian Regu­la­minu, będą wyko­ny­wane na pod­sta­wie posta­no­wień Regu­la­minu obo­wią­zu­ją­cych w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia.

10.4. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie prze­pisy Kodeksu Cywil­nego, ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną, ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny, ustawy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, ustawy Prawo wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz ustawy Prawo pra­sowe.

10.5. Sądem wła­ści­wym dla roz­pa­try­wa­nia spo­rów wyni­ka­ją­cych ze sto­so­wa­nia Regu­la­minu oraz umów zawar­tych a jego pod­sta­wie jest sąd powszechny wła­ściwy miej­scowo dla sie­dziby Usłu­go­dawcy.


Formularz zwrotu:
POBIERZ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE