fbpx
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zapraszamy na znakomite spotkania ze Skanią – południową Szwecją.

Przed nami podróże, opowieści, zdjęcia pokazujące różne oblicza Skanii.

Blo­ge­rzy, któ­rzy wystą­pią na Sce­nie KONTYNENTÓW prze­mie­rzali Szwe­cję na moto­rze, kam­pe­rem, na rowe­rze, z rodziną, z psem. Wszy­scy bez wyjątku z dobrym humo­rem.

Na fascy­nu­jące opo­wie­ści i sma­ko­wite wra­że­nia z podróży po połu­dnio­wej Szwe­cji zapra­szają spe­cjalni goście Strefy KONTYNENTÓW –  blo­ge­rzy i podróż­nicy:

Cezary Szproch – Co jest jesz­cze dalej? Kam­pe­rem przez Ska­nię (pią­tek 24.11. godz. 10:30)

Anna Jac­kow­ska – Kobieta na moto­cy­klu: Ska­nia? Natu­ral­nie!  (sobota 25.11, godz. 11:45)

Monika Dunaj­ska – Jak sma­kuje Ska­nia? Podróż kuli­narna ( sobota, 25.11. godz. 14:00)

Robert Robb Maciąg – Co mają wspól­nego komi­sarz Kurt Wal­lan­der, Saga Norén i Śmierć gra­jąca w sza­chy? Ska­nia, tropy fil­mowe (sobota, 25.1. godz. 15:45)

Eks­cy­tu­jące rela­cje, wspa­niałe zdję­cia! Zapra­szamy!

 

Pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek  (w sobotę, 25.11)

13.00–13.30  Anna Jac­kow­ska

16.30–17.00 Robert Robb Maciąg

24 i 25 listo­pada, Targi TT War­saw, Strefa KONTYNENTÓW,  w Sali im. MIKOŁAJSKIEJ

 

 

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE