fbpx

Zasady użyt­ko­wa­nia apli­ka­cji mobil­nej „Kon­ty­nenty” oraz poli­tyka pry­wat­no­ści

Zasady użyt­ko­wa­nia 

 1. Firma „Fedor” Dariusz Fedor (dalej Firma) z sie­dzibą w Zie­lonce, ul. Klo­nowa 13, NIP: 125–012–57–14 REGON: 146191544 udo­stęp­nia użyt­kow­ni­kom „Kon­ty­nenty” w for­mie apli­ka­cji mobil­nej „Kon­ty­nenty”, dostęp­nej na mobilne urzą­dze­nia cyfrowe, pra­cu­jące w sys­te­mach iOS oraz Android.
 2. Apli­ka­cja „Kon­ty­nenty” udo­stęp­niana jest użyt­kow­ni­kom bez­płat­nie i jest dostępna do pobra­nia na mobilne urzą­dze­nie cyfrowe na plat­for­mach dys­try­bu­cyj­nych: Apple App Store oraz Google Play – w zależ­no­ści od sys­temu ope­ra­cyj­nego urzą­dze­nia. Warun­kiem pobra­nia bez­płat­nej apli­ka­cji jest posia­da­nie aktyw­nego konta użyt­kow­nika na plat­for­mie dys­try­bu­cyj­nej (Apple App Store, Google Play).
 3. Firma udo­stęp­nia użyt­kow­ni­kom apli­ka­cji „Kon­ty­nenty” poszcze­gólne wyda­nia „Kon­ty­nen­tów”, tzw. „zakupy wewnątrz apli­ka­cji”:
  – w for­mie poje­dyn­czych wydań, płat­nych wg cen, usta­lo­nych odpo­wied­nio dla każ­dego z ser­wi­sów
  – w for­mie auto­ma­tycz­nie odna­wial­nej rocz­nej sub­skryp­cji
 4. Auto­ma­tycz­nie odna­wialna sub­skryp­cja może być przez użyt­kow­nika odwo­łana / anu­lo­wana nie póź­niej, niż na 24 godziny przed upły­wem ter­minu, na jaki została zaku­piona. Odwo­ła­nie / anu­lo­wa­nie sub­skryp­cji jest moż­liwe z poziomu urzą­dze­nia, w ramach usta­wień konta użyt­kow­nika danej plat­formy dys­try­bu­cyj­nej. Sub­skryp­cja odwo­łana / anu­lo­wana przed upły­wem okresu, na jaki została zaku­piona, jest aktywna do zakoń­cze­nia tego okresu. Nie jest moż­liwy zwrot pie­nię­dzy za nie­wy­ko­rzy­staną sub­skryp­cję.
 5. Płat­ność za zakup poszcze­gól­nych pro­duk­tów w apli­ka­cji doko­ny­wana jest w for­mie zde­fi­nio­wa­nej odpo­wied­nio dla każ­dej z plat­form dys­try­bu­cyj­nych. Konto użyt­kow­nika jest obcią­żane nie­zwłocz­nie po potwier­dze­niu przez niego zakupu w apli­ka­cji.
 6. Pro­dukty zaku­pione w ramach jed­nego konta użyt­kow­nika są dostępne wyłącz­nie dla posia­da­cza / użyt­kow­nika konta i nie mogą być w żaden spo­sób redy­stry­bu­owane. Ilość dostęp­nych kopii pro­duktu lub limit urzą­dzeń, na które moż­liwe jest pobra­nie zaku­pio­nego pro­duktu (np. w usłu­dze tzw. zaku­pów rodzin­nych) jest okre­ślona każ­do­ra­zowo przez dostawcę usługi dys­try­bu­cyj­nej, ade­kwat­nie dla sys­temu ope­ra­cyj­nego urzą­dze­nia (domyśl­nie: 5)
 7. Poszcze­gólne plat­formy dys­try­bu­cyjne (Apple App Store, Google Play) są wzglę­dem sie­bie roz­łączne, co ozna­cza, że zakup doko­nany na jed­nej z plat­form nie może być zre­ali­zo­wany (pobrany) na urzą­dze­nie, obsłu­gi­wane w innym sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i na innej plat­for­mie.
 8. Firma umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom bez­płatne pobra­nia poszcze­gól­nych wydań (pro­duk­tów w apli­ka­cji) w ramach innych usług lub pro­duk­tów, np. pakie­tów pre­nu­me­raty typu „Pre­mium” (pro­dukty łączone, np. pre­nu­me­rata wyda­nia dru­ko­wa­nego + wyda­nie cyfrowe). W takim przy­padku apli­ka­cja umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom opcję logo­wa­nia do usługi, udo­stęp­nia­nej przez wydawcę.
 9. Pobra­nie wyda­nia (pro­duktu w apli­ka­cji) jest moż­liwe po zalo­go­wa­niu się na aktywne konto, utwo­rzone w usłu­dze Wydawcy.
 10. Warunki dostępu do poszcze­gól­nych wydań okre­śla Wydawca w ramach ofe­ro­wa­nej przez sie­bie usługi.
 11. W przy­padku korzy­sta­nia z opcji logo­wa­nia do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użyt­kow­ni­kom bez względu na sys­tem ope­ra­cyjny urzą­dzeń, z jakich korzy­sta. Wydawca okre­śla limit urzą­dzeń, które mogą korzy­stać z opcji logo­wa­nia do usługi Pre­mium na (domyśl­nie: 5)
 12. Szcze­gó­łowe zasady korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych plat­form dys­try­bu­cyj­nych, któ­rych zna­jo­mość użyt­kow­nik potwier­dza w pro­ce­sie reje­stra­cji konta, znaj­dują się pod adre­sami:
  Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
  Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Poli­tyka pry­wat­no­ści

 1. Firma „Fedor” Dariusz Fedor (dalej Firma) z sie­dzibą w Zie­lonce, ul. Klo­nowa 13, NIP: 125–012-57–14 REGON: 146191544, trak­tuje ochronę pry­wat­no­ści w inter­ne­cie, w tym ochronę danych oso­bo­wych Klien­tów zama­wia­ją­cych tytuły pra­sowe Firmy w wer­sji na tablety za pośred­nic­twem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), prio­ry­te­towo i dokłada wszel­kich sta­rań, aby pry­wat­ność ta była chro­niona. W związku z powyż­szym stwo­rzyła niniej­szy doku­ment – Poli­tykę Pry­wat­no­ści.
 2. Firma oświad­cza, iż zamó­wie­nie pre­nu­me­raty tytu­łów pra­so­wych Firmy w wer­sji na tablety przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powo­duje prze­twa­rza­nia przez Firmę jakich­kol­wiek danych Klienta mają­cych cha­rak­ter danych oso­bo­wych, gdyż gro­ma­dze­nie, prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie takich danych przez Firmę nie jest konieczne do prze­sy­ła­nia pre­nu­me­raty tytu­łów pra­so­wych Firmy w wer­sji na tablety. Firma nie będzie rów­nież wyko­rzy­sty­wała jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych Klien­tów w celach mar­ke­tin­go­wych.
 3. Firma, reali­zu­jąc zamó­wie­nie pre­nu­me­raty jej tytu­łów pra­so­wych w wer­sji na tablet, prze­strze­gać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmia­nami) oraz ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Firma nie odpo­wiada za zasady (poli­tyki) pry­wat­no­ści stron www, na które będzie wcho­dził Klient poprzez linki zamiesz­czone w ramach wydań tytu­łów pra­so­wych Firmy w wer­sji na tablety.
 5. Niniej­sza Poli­tyka Pry­wat­no­ści ma jedy­nie cha­rak­ter uzu­peł­nia­jący w sto­sunku do poli­tyki pry­wat­no­ści Apple Store i Google Play. Firma nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za poli­tykę pry­wat­no­ści Apple Store i Google Play oraz prze­strze­ga­nie prze­pi­sów Ustawy o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz Ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną w ramach Apple Store i Google Play.
 6. W przy­padku pytań Klien­tów doty­czą­cych niniej­szej Poli­tyki Pry­wat­no­ści, pro­simy o wysy­ła­nie maila na adres: redakcja@magazynkontynenty.pl

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE