Kontynenty 4/2016

Czy w dwa dni można zwie­dzić cały świat? Zacznij swoją podróż wła­śnie tutaj!

W dniach 1–2 kwiet­nia bie­żą­cego roku na tere­nie Poli­tech­niki Gdań­skiej w Audy­to­rium Novum odbę­dzie się druga edy­cja festi­walu podróż­ni­czego „Gdań­ska Aka­de­mia Podróży”. Wyda­rze­nie skie­ro­wa­nie jest do wszyst­kich osób, które chcą spę­dzić week­end w podróż­ni­czym kli­ma­cie.

W pro­gra­mie: spo­tka­nia z podróż­ni­kami, pre­zen­ta­cje i pre­lek­cje o podró­żach w naj­róż­niej­sze, czę­sto nie­do­stępne, zakątki świata, m.in. do Czar­no­bylu, Mek­syku, czy w dzi­kie tereny Ama­zo­nii. Nie zabrak­nie rów­nież cen­nych warsz­ta­tów, zwią­za­nych z nie­zbęd­nymi umie­jęt­no­ściami oraz infor­ma­cjami potrzeb­nymi pod­czas wyprawy, takimi jak: abc pako­wa­nia, kuglar­stwo i foto­gra­fia. Każdy uczest­nik ma szansę wygrać war­to­ściowe nagrody, bio­rąc udział w licz­nych kon­kur­sach.

Zapra­szamy!
Start w sobotę 1 kwiet­nia o godzi­nie 11:00, wstęp wolny.
Ter­min: 1- 2 kwiet­nia 2017
Czas trwa­nia: 11:00–18:00
Wstęp: wolny
Wię­cej infor­ma­cji: www.gap.sspg.pl | www.facebook.com/gap.festival

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE