łączone

14.03.2018

Twoje zdjęcie w Ambasadzie Chorwacji - KONKURS

Infor­ma­cja Pra­sowa   „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji”  Wygraj voucher na waka­cje w Chor­wa­cji i prze­żyj piękne waka­cje    Ruszyła trze­cia edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez blog Cromania.pl przy wspar­ciu Amba­sady Repu­bliki Chor­wa­cji w Pol­sce. Główną nagrodą jest voucher na pobyt w obiek­cie waka­cyj­nym w Chor­wa­cji. Aby wziąć udział w kon­kur­sie „Twoje zdję­cie w Amba­sa­dzie Chor­wa­cji” należy prze­słać zdję­cie z waka­cji w tym kraju na adres:cromania@tlen.pl. […]

CZYTAJ
WWWBananyICytrusy

19.02.2018

Z książką przez Czarny Ląd

…czyli leć do Afryki

CZYTAJ
IMG_8582

20.10.2017

Survival Expedition Tandemowe Trip Love

Histo­ria psa i dwójki jego wła­ści­cieli, któ­rzy wyru­szyli w naj­bar­dziej nie­zwy­kłą i sza­le­nie odważną wyprawę za koło pod­bie­gu­nowe

CZYTAJ
Kontynenty literatury-plakat-male

25.09.2017

Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Maga­zyn KONTYNENTY oraz Wydaw­nic­two Sonia Draga i war­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty mają przy­jem­ność zapro­sić czy­tel­ni­ków na cykl spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą KONTYNENTY Lite­ra­tury.   Spo­tka­nia odbędą się w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY. Wyda­rze­nia sta­no­wią część pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Part­ner­stwo dla książki”.   Na cykl skła­dają […]

CZYTAJ
fot. Ch. Schwarz_05

23.07.2017

Jest coś takiego jak społeczeństwo

Wystawa poświę­cona pamięci Chrisa Schwa­rza

CZYTAJ
Polecamy! Magazyn Kontyneny

21.06.2017

Dla dzieci i dorosłych. Wielcy odkrywcy. Jak polski mnich opisał stepy Azji.

Bene­dykt Polak Pol­ski mnich, który jako pierw­szy Euro­pej­czyk opi­sał stepy Azji  i zwy­czaje wład­ców Mon­go­lii Na początku XIII wieku na Europę padł blady strach. Wojow­nicy z dale­kiego kraju ze wschodu wle­wali się w gra­nice euro­pej­skich państw i pod­bi­jali kolejne zie­mie. Bły­ska­wicz­nie zdo­by­wali mia­sta i je gra­bili, a armie lokal­nych wład­ców roz­bi­jali w puch. W 1241 roku wygrali pod Legnicą bitwę z armią pol­ską wspie­raną przez woj­ska […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE