wierzbicki-warsztaty

30.11.2017

Już 7 grudnia spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

Przed nami trze­cie spo­tka­nie z cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury War­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty, Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY mają przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie z Łuka­szem Wierz­bic­kim, pisa­rzem-podróż­ni­kiem, auto­rem ksią­żek, które są w kano­nie lek­tur szkol­nych. Zapra­szamy rodzi­ców wraz z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym. Spo­tka­nie odbę­dzie się 7 grud­nia o godzi­nie 18.00 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (al. Wyzwo­le­nia 14) Autor opo­wie o tym, jak – podró­żu­jąc […]

CZYTAJ
IMG_8582

20.10.2017

Survival Expedition Tandemowe Trip Love

Histo­ria psa i dwójki jego wła­ści­cieli, któ­rzy wyru­szyli w naj­bar­dziej nie­zwy­kłą i sza­le­nie odważną wyprawę za koło pod­bie­gu­nowe

CZYTAJ
Kontynenty literatury-plakat-male

25.09.2017

Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Maga­zyn KONTYNENTY oraz Wydaw­nic­two Sonia Draga i war­szaw­ska Księ­gar­nia Korekty mają przy­jem­ność zapro­sić czy­tel­ni­ków na cykl spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą KONTYNENTY Lite­ra­tury.   Spo­tka­nia odbędą się w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY. Wyda­rze­nia sta­no­wią część pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Part­ner­stwo dla książki”.   Na cykl skła­dają […]

CZYTAJ
fot. Ch. Schwarz_05

23.07.2017

Jest coś takiego jak społeczeństwo

Wystawa poświę­cona pamięci Chrisa Schwa­rza

CZYTAJ
Polecamy! Magazyn Kontyneny

21.06.2017

Dla dzieci i dorosłych. Wielcy odkrywcy. Jak polski mnich opisał stepy Azji.

Bene­dykt Polak Pol­ski mnich, który jako pierw­szy Euro­pej­czyk opi­sał stepy Azji  i zwy­czaje wład­ców Mon­go­lii Na początku XIII wieku na Europę padł blady strach. Wojow­nicy z dale­kiego kraju ze wschodu wle­wali się w gra­nice euro­pej­skich państw i pod­bi­jali kolejne zie­mie. Bły­ska­wicz­nie zdo­by­wali mia­sta i je gra­bili, a armie lokal­nych wład­ców roz­bi­jali w puch. W 1241 roku wygrali pod Legnicą bitwę z armią pol­ską wspie­raną przez woj­ska […]

CZYTAJ
PLAKAT-LIGHT-FESTIWAL25procent

25.05.2017

KONTYNENTY jako współorganizator zapraszają na Festiwal Chorwacki - 10 czerwca 2017 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

MUZYKA, ZABAWA, PRZYSMAKI FESTIWAL CHORWACKI 10.06 (sobota) godz. 12.00–20.00 Wstęp wolny Na powi­ta­nie lata przy­go­to­wa­li­śmy barwną, dyna­miczną imprezę, praw­dziwe pol­sko-chor­wac­kie święto. Tego dnia zmy­sły smaku, wzroku i słu­chu zajęte będą przy­jem­no­ściami pro­sto z Chor­wa­cji. Na dwóch sce­nach roz­brzmie­wać będzie muzyka na żywo, w wyko­na­niu kilku zespo­łów z Chorwacji:orkiestry man­do­li­ni­stów PARTENCA, chóru dzie­cię­cego Čarčo­jak z soli­stą Mari­nem Kar­me­li­ciem, gita­rzy­sty Denisa Ćeri­cia, […]

CZYTAJ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE