fbpx
WIEZA ZEGAROWA - HERCEG NOVI - Clock tower

 

Spokojne plaże nad krystalicznie czystym Adriatykiem; podwodne groty, niezamieszkane wyspy, tajemnicze klasztory i niezdobyte twierdze; kajaki, żeglowanie, nurkowanie, wędkarstwo; trekking, wspinaczka, lotnie; kuchnia śródziemnomorska. I aż 200 słonecznych dni w roku!

 ZATOKA KOTORSKA - PANORAMA -Bay of Kotor1

Początki kurortu Her­ceg Novi nie giną w pomroce dzie­jów. Gdy pierw­szy bośniacki król Tvrtko I Kotro­ma­nić budo­wał tu twier­dzę z osadą, był już prze­cież rok 1382. Nazwał ją Sveti Ste­fan. Ale kró­lew­ska nazwa się nie przy­jęła – ludzie woleli mówić Novi lub Novi Grad. Dla­czego? Ano dla­tego, że na wybrzeżu adria­tyc­kim to mia­sto nad Zatoką Kotor­ską było naj­młod­sze. I tak zostało do dziś.

STRAE MIASTO - HERCEG NOVI - Old town

Od roku 1482 przez 200 lat Her­ceg Novi było pod pano­wa­niem Tur­ków. Z tego czasu pocho­dzi twier­dza zwana Kanli Kula (Krwawa wieża), bo było w niej wię­zie­nie. W 1960 roku prze­kształ­cono ją w scenę let­nią dla 1000 widzów, dla któ­rej tłem jest prze­piękny widok na morze i mia­sto.

TWIERDZA KANLI KULA - Fortress Kanli kula1

Co cie­kawe, pamiątkę po sobie zosta­wili tu także Hisz­pa­nie, któ­rzy na 10 mie­sięcy lat 1538–39 prze­jęli mia­sto. Na wzgó­rzu wznie­śli potężne umoc­nie­nia zwane – a jakże – Špan­jola.

Fortress Spanjola

Dla wspa­nia­łych wido­ków na Zatokę i Her­ceg Novi warto też zwie­dzić pocho­dzącą z cza­sów króla Tvrtka twier­dzę Forte Mare.

TWIERDZA FORTE MARE - Fortress Forte Mare1

Ale dziś za sym­bol mia­sta ucho­dzą nie pamiątki po jego mili­tar­nej prze­szło­ści, lecz wieża zega­rowa, która stoi w samym cen­trum sta­rego mia­sta. Obok – butiki, gale­rie, kawiar­nie i uro­cze uliczki, które pro­wa­dzą wprost nad morze.

WIEZA ZEGAROWA - HERCEG NOVI - Clock tower

Kto się już w nie zapu­ści, nasyci się słoń­cem i archi­tek­turą, niech poszuka wytchnie­nia w Muzeum Mirko Kom­ne­no­vi­cia – z cie­ka­wymi zbio­rami arche­olo­gicz­nymi i etno­lo­gicz­nymi oraz z par­kiem, w któ­rym jest ponad 100 róż­nych drzew, krze­wów, kwia­tów i ziół cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Śród­ziem­no­mo­rza.

MUZEUM MIRKO KOMNENOVIC - Museum1

Warto też wybrać się do domu pisa­rza Ivo Andri­cia – lau­re­ata lite­rac­kiej Nagrody Nobla, dobrze w Pol­sce zna­nego. W tej willi spę­dzał let­nie waka­cje z żoną.

Ivo Andric house1

Albo do willi Josipa Broza-Tito, w któ­rej ten wie­lo­letni przy­wódca byłej Jugo­sła­wii podej­mo­wał wraz z żoną Jovanką zna­mie­ni­tych gości z całego świata.

Titovs villa1

Warto podu­mać nad reli­gij­nymi mean­drami tego regionu, zwie­dza­jąc kościoły, któ­rych w Her­ceg Novi – mie­ście było nie było nie­wiel­kim – i gmi­nie jest aż 89 (76 pra­wo­sław­nych i 13 kato­lic­kich).

Monastery Savina1

Zatoka Kotor­ska ucho­dzi za naj­pięk­niej­szą na świe­cie. Nie można więc zmar­no­wać oka­zji, trzeba wypły­nąć na jej sze­ro­kie wody. Sta­teczki w jed­no­dnio­wych wyciecz­kach suną leni­wie do por­to­wego Per­a­stu – mia­steczka chlu­bią­cego się pięk­nymi świą­ty­niami i pała­cami z cza­sów, gdy rzą­dziła tu Repu­blika Wenecka. Póź­niej kie­rują się ku poro­śnię­tej cypry­sami Wyspie św. Jerzego i jedy­nej na Adria­tyku sztucz­nie usy­pa­nej Wyspie Matki Boskiej na Skale z baro­ko­wym kościo­łem.

IMG_8165

A potem – do miast Tivat, Kotor i Risan, będą­cych przez wieki natchnie­niem poetów. Inny szlak wie­dzie na pół­wy­sep Luštica sły­nący z plaż Žan­jić i Miri­šte nad kry­sta­licz­nie czy­stym Adria-tykiem, Błę­kit­nej Groty, osady Rose oraz twier­dzy Mamula na nie­za­miesz­ka­nej wyspie.

DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

Swimming in Blue cave

Oso­bom star­szym oraz pra­gną­cym spo­koju mia­sto ofe­ruje ciszę i zabiegi lecz­ni­cze, wel­l­ness i SPA, reha­bi­li­ta­cję, usługi den­ty­styczne i pla­styczne. W Insty­tu­cie Medycz­nym, Reha­bi­li­ta­cji i Reu­ma­to­lo­gii dr. Simo Milo­še­vi­cia sto­so­wana jest tera­pia lecz­ni­czymi bło­tami.

TURYSTYKA MEDYCZNA - INSTYTUT MEDYCZNY... - Medical tourism- Institute for Physical Medicine, rehabilitation and rheumatology

festival Guitar Art Summer Fest1

Promenade1

Zaś na przy­by­szów lubią­cych aktyw­nie spę­dzać czas cze­kają praw­dziwe atrak­cje. Można kaja­kiem wybrać się na wycieczkę do sta­rej stoczni łodzi pod­wod­nych; można nur­ko­wać w pod­wod­nych jaski­niach; można wspi­nać się na szczyty masywu Orjen (do 1894 m n.p.m.), a potem zatrzy­mać się w gór­skim kom­plek­sie tury­stycz­nym Vrbanj, ofe­ru­ją­cym – obok restau­ra­cji, tawern, apar­ta­men­tów – także obiekty spor­towe.

Diving1

IMG_8081

Mountain Orjen1

Warto zaj­rzeć do wio­sek Žli­jebi (ide­alne miej­sce wypa­dowe na wspi­naczki i wyprawy rowe­rowe) oraz Žvinj na gra­nicy Czar­no­góry i Chor­wa­cji (nie­za­po­mniany widok na Zatokę Kotor­ską). Albo można na to wszystko spo­koj­nie popa­trzeć z góry – para­lot­nia­rze star­tują na wyso­ko­ści 900 m n.p.m.

Hinterland1

Po tru­dach zwie­dza­nia trzeba odpo­cząć przy stole. A kuch­nia tu zna­ko­mita, śród­ziem­no­mor­ska: ryby, owoce morza i godne uwagi miej­scowe wina ser­wuje pra­wie każda restau­ra­cja.

OWOCE MORZA - Traditional Sea Food

Jest tu też coś, czego nie ma nigdzie indziej: festi­wal mimozy. Trwa przez cały luty, bo wtedy wła­śnie kwitną na żółto te rośliny.

IMG_8565

Paletę barw uzu­peł­niają koro­wody kar­na­wa­ło­wych prze­bie­rań­ców wędru­ją­cych po mie­ście.

FESTIWAL MIMOZY - parada - Festival Mimoza(2)

FESTIWL MIMOZY - Plac miejski - Festival Mimoza

Do zobaczenia w Herceg Novi wiosną i latem 2018

1–15 kwiet­nia – Dni Teatru

1 maja – adria­tyc­kie regaty

25–28 maja – Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Folk­lo­ry­styczny

10–20 lipca – Dni Muzyki

29 lipca – mara­ton pły­wacki

1–8 sierp­nia Czar­no­gór­ski Festi­wal Fil­mowy

15–20 sierp­nia – Letni Festi­wal Gita­rowy

23–27 sierp­nia – Festi­wal Ope­rowy

Wia­do­mo­ści prak­tyczne:

Do Her­ceg Novi można dostać się drogą lądową, mor­ską lub powietrzną. W pobliżu są dwa lot­ni­ska: Tivat i Ćilipi, przy czym to dru­gie jest por­tem lot­ni­czym w Chor­wa­cji k. Dubrow­nika, a odda­lone jest zale­d­wie 30 minut jazdy od Her­ceg Novi. Jest też oczy­wi­ście mię­dzy­na­ro­dowe lot­ni­sko w sto­licy Czar­no­góry – Pod­go­ricy (ok. 2,5 godziny jazdy), które ma bez­po­śred­nie połą­cze­nia z Pol­ską (LOT).

W cza­sie pobytu w Her­ceg Novi warto wybrać się na wycieczki do pobli­skich czar­no­gór­skich miast: Tivat, Kotor, Per­ast, a także do Dubrow­nika (Chor­wa­cja) i Tre­binje (Bośnia i Her­ce­go­wina) - około 50 minut jazdy. Inne mia­sta, które warto odwie­dzić to: Pod­go­rica, Cetinje, a także Mostar (Bośnia i Her­ce­go­wina) czy Split (Chor­wa­cja) – ok. 2,5 godziny jazdy.

Czar­no­góra sły­nie nie tylko z zabyt­ków kul­tury, ale także z prze­pięk­nej przy­rody. Warto pamię­tać o pię­ciu Par­kach Naro­do­wych: Lovćen, Jezioro Szko­der­skie, Pro­kle­tije, Dur­mi­tor, Bio­grad­ska gora.

Do innych atrak­cji, które warto zoba­czyć w Czar­no­gó­rze należy też usy­tu­owany w górach mona­ster Ostrog oraz kanion rzeki Tara – naj­głęb­szy w Euro­pie.

Więcej informacji na http://www.hercegnovi.travel

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE