Kontynenty literatury-plakat-male
25.09.2017

Odkrywamy KONTYNENTY Literatury!

Magazyn KONTYNENTY oraz Wydawnictwo Sonia Draga i warszawska Księgarnia Korekty mają przyjemność zaprosić czytelników na cykl spotkań promujących literaturę podróżniczą KONTYNENTY Literatury.

 

Spo­tka­nia odbędą się w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty w ramach pro­jektu reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY.
Wyda­rze­nia sta­no­wią część pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Part­ner­stwo dla książki”.

 

Na cykl skła­dają się 4 spo­tka­nia łączące miłość do ksią­żek z fascy­na­cją podró­żo­wa­niem i pozna­wa­niem świata. Chcemy, by pro­jekt przy­czy­nił się do pro­pa­go­wa­niu dobrej współ­cze­snej pol­skiej lite­ra­tury podróż­ni­czej, repor­tażu i rela­cji z podróży jako źró­deł wie­dzy o świe­cie i podró­żo­wa­niu oraz upo­wszech­nia­niu idei świa­do­mego podró­żo­wa­nia.

 

Spo­tka­nia będą się odby­wać zawsze o godzi­nie 18:00 w war­szaw­skiej Księ­garni Korekty (al. Wyzwo­le­nia 14 – tył placu Zba­wi­ciela). Korekty to kli­ma­tyczny lokal, który jest nie tylko księ­gar­nią, ale także kawiar­nią.

 

W ramach cyklu zapra­szamy na nastę­pu­jące spo­tka­nia:

 

Spo­tka­nie I
4 paź­dzier­nika 2017
Gość: prof. Jerzy Bral­czyk – języ­ko­znawca, jeden z naj­więk­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich auto­ry­te­tów, autor słow­ni­ków i bły­sko­tli­wych ksią­żek o niu­an­sach pol­sz­czy­zny. Stały felie­to­ni­sta KONTYNENTÓW.
Temat: „Dwie sło­wie, czyli ile słów potrzeba, by opi­sać świat”.
Pro­wa­dze­nie: Michał Ogó­rek – dzien­ni­karz, felie­to­ni­sta, saty­ryk.
Pod­czas spo­tka­nia spró­bu­jemy zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie, czy prze­wod­niki pisane i lite­ra­tura podróż­ni­cza mają sens w cza­sach domi­na­cji obra­zów i prze­ka­zów na żywo.

 

Spo­tka­nie II
8 listo­pada 2017
Gość:Arun Mil­carz – nie­za­leżny repor­ter, podróż­nik, autor książki o podróży przez Saharę „Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego” (Dygre­sje 2016), uho­no­ro­wa­nej główną Nagrodą Magel­lana w kate­go­rii Książka repor­ta­żowa. Pierw­szy lau­reat usta­no­wio­nej 18 maja 2017 roku nagrody spe­cjal­nej KONTYNENTÓW – „Próg 2017”, wyróż­niony za nie­za­leż­ność i odwagę w kro­cze­niu swoją drogą i za umie­jęt­nie roz­wi­jany dar opo­wia­da­nia.

Temat: „Obu­chem w łeb, czyli zadzi­wie­nie świa­tem”.
Pro­wa­dze­nie: Paweł Drozd – repor­ter III Pro­gramu Pol­skiego Radia, na ante­nie któ­rego pro­wa­dzi cykliczną audy­cję podróż­ni­czą „Świat z lotu Drozda”.
Pod­czas spo­tka­nia będziemy dys­ku­to­wać o tym, czy lite­ra­tura podróż­ni­cza może ist­nieć bez wni­kli­wej kwe­rendy – czy wystar­czy wraż­li­wość, zmysł obser­wa­cji i dar opo­wia­da­nia. Adep­tom lite­ra­tury podróż­ni­czej dora­dzimy z kolei, jak pisarz powi­nien przy­go­to­wać się do wyjazdu.

 

Spo­tka­nie III
7 grud­nia 2017
Gość: Łukasz Wierz­bicki – podróż­nik, pisarz, autor ksią­żek podróż­ni­czych dla dzieci (dwie z nich: „Dzia­dek i niedź­wia­dek” oraz „Afryka Kazika” weszły do kanonu lek­tur szkol­nych), nie­stru­dzony pro­pa­ga­tor mądrego i rado­snego podró­żo­wa­nia.

Temat:„Się ple­cie o świe­cie, czyli dzie­ciom też się coś należy z podró­żo­wa­nia”.
Pro­wa­dze­nie: Dariusz Fedor – redak­tor naczelny Maga­zynu Podróż­ni­czego KONTYNENTY
Wspól­nie z gościem i pro­wa­dzą­cym zasta­no­wimy się, jakie korzy­ści ze wspól­nego podró­żo­wa­nia czer­pią dzieci, a jakie ich opie­ku­no­wie. Poroz­ma­wiamy także o tym, jak pod­sy­cać, a nie gasić dzie­cięcą wyobraź­nię. Na to spo­tka­nie szcze­gól­nie zapra­szamy rodzi­ców z dziećmi!

 

Spo­tka­nie IV
14 grud­nia 2017
Gość: Elż­bieta Dzi­kow­ska – histo­ryk sztuki, sino­log, podróż­niczka, reży­ser i ope­ra­tor fil­mów doku­men­tal­nych, autorka wielu ksią­żek, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych (w tym „Pieprz i wani­lia”), audy­cji radio­wych, a także wystaw sztuki współ­cze­snej. Wraz z mężem, Tonym Hali­kiem, zre­ali­zo­wała około 300 fil­mów doku­men­tal­nych. W 1976 roku zostali pierw­szymi Pola­kami, któ­rzy dotarli do ruin mia­sta Vil­ca­bamba, ostat­niej sto­licy Inków.

Temat: „Pieprz i wani­lia albo groch z kapu­stą, czyli czego podróż­nik-pisarz po sze­ro­kim szuka świe­cie”.
Pro­wa­dze­nie: Piotr Dobro­łęcki – redak­tor naczelny „Maga­zynu lite­rac­kiego KSIĄŻKI”
Pod­czas spo­tka­nia będziemy zasta­na­wiać się, co sta­nowi istotę lite­ra­tury podróż­ni­czej – opi­sy­wa­nie rze­czy pięk­nych czy piękne opi­sy­wa­nie – i skąd czer­pać moty­wa­cję, gdy podró­żuje się od ponad sześć­dzie­się­ciu lat. Spró­bu­jemy rów­nież dowie­dzieć się, czy świat skrywa jesz­cze przed Elż­bietą Dzi­kow­ską jakieś tajem­nice.

 

Wstęp na wszyst­kie spo­tka­nia jest bez­płatny. Liczba miejsc ogra­ni­czona.

 

Zapra­szamy na stronę Księ­garni Korekty: https://www.facebook.com/KorektyKsiegarnia/

oraz na stronę Wydaw­nic­twa Sonia Draga: http://www.soniadraga.com/aktualnosci/kontynenty-literatury.html naszego Part­nera w tym pro­jek­cie

Będziemy na bie­żąco infor­mo­wać o kolej­nych spo­tka­niach na naszym pro­filu FB.

 

Pro­jekt KONTYNENTY LITERATURY jest dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE