fbpx

Kontynenty“ – magazyn reporterów,
pisarzy, fotografów – podróżników

Pismo uka­zuje się od 2012 roku. Auto­rem jego kon­cep­cji i redak­to­rem naczel­nym jest od pierw­szego numeru Dariusz Fedor – wcze­śniej m.in. wie­lo­letni zastępca sekre­ta­rza redak­cji „Gazety Wybor­czej“, redak­tor naczelny „Gazety Sto­łecz­nej“, wice­na­czelny „Logo“ oraz główny redak­tor ksią­żek w wydaw­nic­twie Agora. Z wykształ­ce­nia filo­log pol­ski, dyplom obro­nił w Kate­drze Kul­tury UW.

Pro­jekt gra­ficzny jest dzie­łem Andrzeja Przy­godz­kiego, dyrek­tora arty­stycz­nego cza­so­pism Agory, absol­wenta ASP w War­sza­wie (dyplom w Pra­cowni Pla­katu wybit­nego gra­fika pla­ka­ci­sty prof. Hen­ryka Toma­szew­skiego – twórcy pol­skiej szkoły pla­katu). Przy two­rze­niu lay­outu pisma współ­pra­co­wała z nim Ewa Hli­bo­wicka, absol­wentka Wydziału Archi­tek­tury Wnętrz war­szaw­skiej ASP, od lat gra­ficzka m.in. w G+J oraz w Ago­rze.

Sta­łymi współ­pra­cow­ni­kami są m.in. Andrzej Sta­siuk, Woj­ciech Jagiel­ski, Marek Per­nal, Krzysz­tof Varga, Max Cegiel­ski, Woj­ciech Toch­man, Jacek Hugo-­Bader, Pau­lina Wilk, Mał­go­rzata Rej­mer, Mag­da­lena Rit­ten­ho­use i Mar­cin Kydryń­ski.

W gale­rii foto­gra­fii „Kon­ty­nen­tów“ pre­zen­to­wano m.in. prace twór­ców legen­dar­nej agen­cji Magnum Henri Cartier-­Bressona oraz Elliotta Erwitta, a także Ryszarda Horo­witza, Toma­sza Gudzo­wa­tego, Toma­sza Toma­szew­skiego, Miko­łaja Gryn­berga, Chrisa Nie­den­thala, Jacoba Sobola, Krzysz­tofa Mil­lera, Kac­pra Kowal­skiego, Seba­stião Sal­gado i wielu innych.

Kon­ty­nenty“ ponadto infor­mują o naj­cie­kaw­szych pre­mie­rach książ­ko­wych z nurtu repor­ter­sko-podróż­ni­czego, recen­zu­jąc nowo­ści oraz pre­zen­tu­jąc przed­pre­mie­rowo frag­menty dzieł auto­rów pol­skich i świa­to­wych.

Łamy maga­zynu otwarte są dla mło­dych i debiu­tu­ją­cych pisa­rzy, repor­te­rów, podróż­ni­ków. Do tej pory uka­zały się 24 numery pisma. Od początku jego patro­nem ducho­wym jest Ryszard Kapu­ściń­ski, któ­rego nie­znane foto­gra­fie były w „Kon­ty­nen­tach“ pre­zen­to­wane już trzy­krot­nie.

Skład redakcji:


dariusz-fedor

Dariusz Fedor

redak­tor naczelny

F1030019-andrzej przygodzki ok czb

Andrzej Przygodzki

dyrek­tor arty­styczny

tfedor

Tomasz Fedor

sekre­tarz redak­cji

odolczyk

Michał Odolczyk

foto­gra­fie

KONTAKT Z REDAKCJĄ

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE