fbpx
Michal_Ksiazek_fotarchautora-270x300[1]

Michał Książek

pisarz, orni­to­log, tłu­macz, prze­wod­nik

Aktyw­nie uczest­ni­czy w obro­nie Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej przed wycinką. 9 listo­pada, wraz z grupą eko­lo­gów, roz­po­czął pro­test w sie­dzi­bie Lasów Pań­stwo­wych w War­sza­wie. Część z nich zablo­ko­wała wej­ście do tego urzędu beczką z beto­nem, do któ­rej przy­kuli się łań­cu­chami. „Wyciąć wła­dzę, a nie pusz­czę!” – skan­do­wali. Po kilku godzi­nach zostali siłą wypro­wa­dzeni przez poli­cję, a 22 pro­te­stu­ją­cych – wśród nich Michał Ksią­żek – zostało zatrzy­ma­nych. W pią­tek do godz. 18 nie zostali uwol­nieni.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE