fbpx
PLAKAT-LIGHT-FESTIWAL25procent

MUZYKA, ZABAWA, PRZYSMAKI
FESTIWAL CHORWACKI 10.06 (sobota) godz. 12.00–20.00
Wstęp wolny

Na powi­ta­nie lata przy­go­to­wa­li­śmy barwną, dyna­miczną imprezę, praw­dziwe pol­sko-chor­wac­kie święto. Tego dnia zmy­sły smaku, wzroku i słu­chu zajęte będą przy­jem­no­ściami pro­sto z Chor­wa­cji.

Na dwóch sce­nach roz­brzmie­wać będzie muzyka na żywo, w wyko­na­niu kilku zespo­łów z Chorwacji:orkiestry man­do­li­ni­stów PARTENCA, chóru dzie­cię­cego Čarčo­jak z soli­stą Mari­nem Kar­me­li­ciem, gita­rzy­sty Denisa Ćeri­cia, mło­dego wir­tu­oza akor­de­onu – Mar­tina Kut­nara z Zagrze­bia oraz żeń­skiego zespołu Čuvite z wyspy Šolta. Chor­watki wspól­nie z pol­skim zespo­łem Słu­że­wianki, dzia­ła­ją­cym w Słu­żew­skim Domu Kul­tury wyko­nają reper­tuar obej­mu­jący m.in. znaną w obu kra­jach pio­senkę “O MARIJANO”.

Praw­dzi­wym hitem FESTIWALU będzie wie­czorny kon­cert (godz. 18.00) gwiazd sceny muzycz­nej Chor­wa­cji – zespołu PARNI VALJAK, zna­nego rów­nież z wspól­nych wyko­nań ich utwo­rów z pol­skimi muzy­kami (m. in. Maleń­czu­kiem, Pie­kar­czy­kiem, Stasz­czy­kiem).

W Parku usta­wione będą sto­iska tury­styczne z pro­mo­cyjną ofertą waka­cyjną oraz gastro­no­miczne, gdzie degu­sto­wać będzie można m.in. racuszki chor­wac­kie tzw. fri­tule, ciastka z rogaća (chlebka świę­to­jań­skiego), zagre­baćke śtru­kli, napoje (w tym her­batkę z liści oliw­nych), sałatkę z ośmior­nicy, sery, mię­siwa z grilla, owoce morza. W piecu gli­nia­nym pie­czony będzie kuku­ry­dziany chleb oraz wielki pla­cek – sopar­nik nadzie­wany bli­tvą.
Opo­wie­ści o winie i oli­wie uzu­peł­nią tę sma­ko­witą, chor­wacką ucztę.

O godz.17.00 zapra­szamy do Amfi­te­atru zewnętrz­nego na wspólną pol­sko-chor­wacką zabawę taneczną przy muzyce na żywo, w wyko­na­niu chor­wac­kich zespo­łów i soli­stów.

W Sali wido­wi­sko­wej pre­zen­to­wane będą chor­wac­kie filmy: Sonja i Bik oraz Zago­netni dje­ćak, emi­sję któ­rego poprze­dzi występ dzieci ze szkoły chor­wac­kiej, która funk­cjo­nuje w Słu­żew­skim Domu Kul­tury.

Odbę­dzie się też spo­tka­nie z rzeź­biarką z Puči­šcia na wyspie Brač – Żeljką Mar­ti­no­vić z jedy­nej w Euro­pie szkoły kształ­to­wa­nia mar­muru.

OK _program_internet- festiwal_chorwacki

Festi­wal Chor­wacki orga­ni­zo­wany jest przez Słu­żew­ski Dom Kul­tury, Urząd Dziel­nicy Moko­tów oraz Amba­sadę Repu­bliki Chor­wa­cji w Pol­sce.

Wię­cej infor­ma­cji: www.sdk.waw.pl

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE