fbpx

1. Zrób nie­sa­mo­wite zdję­cie gdzieś w:
– Euro­pie
– Azji
– Afryce
– Ame­ryce
– Austra­lii i Oce­anii
– Pol­sce

2. Przy­go­tuj zdję­cie w for­ma­cie jpg, roz­dziel­czo­ści 300dpi i min. 2400px na krót­szym boku.

3. Opisz zdję­cie KategoriaImięNazwisko.jpg, np. AzjaJanKowalski.jpg.

4. Napisz maila, w któ­rym opi­su­jesz, gdzie zdję­cie zostało wyko­nane, oraz kiedy zostało zro­bione.

5. Wyślij maila wraz z załą­czo­nym zdję­ciem na adres: redakcja@magazynkontynenty.pl. Pamię­taj, aby załącz­nik nie miał wię­cej niż 10 MB. Pamię­taj, że zdję­cia możesz wysy­łać jedy­nie do 30 wrze­śnia 2018 roku!

6. Pamię­taj, że wysy­ła­jąc zdję­cie na kon­kurs akcep­tu­jesz regu­la­min.

7. Do zdo­by­cia są:

Za Grand Prix Kon­kursu:
a/ zestaw OM-D E-M10 Mark III Tra­vel Pack firmy Olym­pus, w skład któ­rego wcho­dzą:
– apa­rat foto­gra­ficzny E-M 10 III
– dwa obiek­tywy EZ-M 14-42II R oraz EZ-M 40–150 R
– sta­tyw Gorilla
– torba foto­gra­ficzna Lowe­pro
b/ kupon o war­to­ści 500 zł na zakup dowol­nych butów z ofert firmy Keen
c/ zestaw kosme­ty­ków podróż­nych firmy O3ZONE
d/ publi­ka­cja nagro­dzo­nego zdję­cia w maga­zy­nie „Kon­ty­nenty”
e/ roczna pre­nu­me­rata maga­zynu „Kon­ty­nenty”

Za 1 miej­sce w każ­dej z 6 kate­go­rii:
a/ reje­stra­tor dźwięku LS-P4 firmy Olym­pus
b/ kupon o war­to­ści 300 zł na zakup dowol­nych butów z ofert firmy Keen
c/ zestaw kosme­ty­ków podróż­nych firmy O3ZONE
d/ publi­ka­cja nagro­dzo­nego zdję­cia w maga­zy­nie „Kon­ty­nenty”
e/ roczna pre­nu­me­rata maga­zynu „Kon­ty­nenty”

Za 2 miej­sce w każ­dej z 6 kate­go­rii:
a/ zestaw kosme­ty­ków podróż­nych firmy O3ZONE
b/ publi­ka­cja nagro­dzo­nego zdję­cia w maga­zy­nie „Kon­ty­nenty”
c/ roczna pre­nu­me­rata maga­zynu „Kon­ty­nenty”

Za 3 miej­sce w każ­dej z 6 kate­go­rii:
a/ publi­ka­cja nagro­dzo­nego zdję­cia w maga­zy­nie „Kon­ty­nenty”
b/ roczna pre­nu­me­rata maga­zynu „Kon­ty­nenty”

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE