Iza Klementowska

Iza Kle­men­tow­ska – repor­terka, wolny strze­lec, publi­ko­wała m.in. w „Dużym For­ma­cie” i „Maga­zy­nie Świą­tecz­nym” – dodat­kach „Gazety Wybor­czej”, w „Poli­tyce”, „Blusz­czu”, „Nowym Dzien­niku” (Nowy Jork) i „Kon­ty­nen­tach”. Autorka ksią­żek „Samot­ność Por­tu­gal­czyka” (Wyd. Czarne), „Minuty. Repor­taże o sta­ro­ści” (Wyd. PWN) i „Szkie­let bia­łego sło­nia” (Wyd. Czarne) o trud­nych rela­cjach Por­tu­gal­czy­ków z rdzen­nymi miesz­kań­cami Mozam­biku.

Afryka poja­wiła się w jej życiu w dzie­ciń­stwie wraz z prze­czy­ta­niem książki Erne­sta Hemin­gwaya „Śniegi Kili­man­dżaro” i pamięt­ni­ków Karen Bli­xen wyda­nych jako „Poże­gna­nie z Afryką”. Póź­niej wie­lo­krot­nie prze­ko­ny­wała się, że obraz tego kon­ty­nentu, jaki nosili w sobie pisa­rze, jest jedy­nie roman­tycz­nym wyobra­że­niem boga­tego, bia­łego czło­wieka, bo rze­czy­wi­stość bar­dziej zbli­żona jest do realiów książki „Hańba” J.M. Coet­ze­ego.

Kobiety w Afryce są obec­nie siłą napę­dową kon­ty­nentu, który po latach znie­wo­le­nia pró­buje po swo­jemu odna­leźć drogę do odnowy, wyko­rzy­stu­jąc do tego dawne zwy­czaje i tra­dy­cje. Ponie­waż z reguły pisze się o męż­czy­znach – przy­wód­cach, naukow­cach, biz­nes­me­nach – Iza Kle­men­tow­ska chciała oddać głos kobie­tom.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE