fbpx
Milcarz-plakat-kontynenty

Odkry­wamy kolejne KONTYNENTY Lite­ra­tury!

 

 

 

Dru­gie spo­tka­nie z cyklu zaty­tu­ło­wa­li­śmy „Obu­chem w łeb, czyli zadzi­wie­nie świa­tem”.

 

 

Gościem spo­tka­nia jest Arun Mil­carz nie­za­leżny repor­ter, podróż­nik, autor książki o podróży przez Saharę „Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego” (Dygre­sje, 2016). Książka została uho­no­ro­wana główną Nagrodą Magel­lana w kate­go­rii Książka repor­ta­żowa.

 

Jest też pierw­szym lau­re­atem usta­no­wio­nej 18 maja 2017 roku nagrody spe­cjal­nej KONTYNENTÓW – „Próg”.  Został nagro­dzony za nie­za­leż­ność i odwagę w kro­cze­niu swoją drogą i za umie­jęt­nie roz­wi­jany dar opo­wia­da­nia.

Arun Mil­carz spró­buje odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy lite­ra­tura podróżna potrze­buje back­gro­undu, czy wystar­czy wraż­li­wość, zmysł obser­wa­cji i dar opo­wia­da­nia? Jak pisarz ma się przy­go­to­wać do wyjazdu?

Roz­mowę popro­wa­dzi Paweł Drozd – repor­ter III Pro­gramu Pol­skiego Radia, gdzie pro­wa­dzi cykliczną audy­cję podróż­ni­czą „Świat z lotu Drozda”

 

Wydaw­nic­two Sonia Draga, maga­zyn „Kon­ty­nenty” oraz księ­gar­nia Korekty zapra­szają na spo­tka­nia pro­mu­jące lite­ra­turę podróż­ni­czą. Odbę­dzie się ono już 8 listo­pada, w środę, o godzi­nie 18., w Księ­garni Korekty w War­sza­wie przy alei Wyzwo­le­nia 14 (na tyłach Placu Zba­wi­ciela).

 

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w ramach cyklu spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą KONTYNENTY lite­ra­tury,  W ramach cyklu odbyło się już spo­tka­nie z wybit­nym pol­skim języ­ko­znawcą prof. Jerzym Bral­czy­kiem (4/10), a przed nami kolejne ze zna­nymi pol­skimi podróż­ni­kami: Łuka­szem Wierz­bic­kim (7.12) oraz Elż­bietą Dzi­kow­ską (14.12).

Pro­jekt dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach pro­gramu „Part­ner­stwo dla książki”.

 

 

 

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE