fbpx
wierzbicki-warsztaty

Przed nami trze­cie spo­tka­nie z cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury

Warszawska Księgarnia Korekty, Wydawnictwo Sonia Draga i magazyn podróżniczy KONTYNENTY mają przyjemność zaprosić na spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, pisarzem-podróżnikiem, autorem książek, które są w kanonie lektur szkolnych.

Zapra­szamy rodzi­ców wraz z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 7 grud­nia o godzi­nie 18.00 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (al. Wyzwo­le­nia 14)

wierzbicki-plakat-kontynenty-warsztaty

Autor opo­wie o tym, jak – podró­żu­jąc z dziećmi – czer­pać radość ze wspól­nego pozna­wa­nia świata. Spo­tka­nie, pro­wa­dzone przez Dariu­sza Fedora, redak­tora naczel­nego pisma „Kon­ty­nenty”, będzie skła­dało się z dwóch prze­ni­ka­ją­cych się czę­ści:

- „Pod­sy­ca­nie wyobraźni” – opo­wie­ści podróż­ni­cze Autora – dla doro­słych i dla dzieci – połą­czone z akty­wo­wa­niem naj­młod­szych;

- „Afry­kań­skie tropy” – zabawa w for­mie mini­warsz­ta­tów.

W tej czę­ści dzieci będą aktyw­nymi uczest­ni­kami – nauczą się roz­po­zna­wać tropy zwie­rząt afry­kań­skich, korzy­sta­jąc z roz­da­nych rysun­ków i pomocy autora. Zapo­znają się też z barwną posta­cią Kazi­mie­rza Nowaka, pol­skiego podróż­nika, który w latach 30. XX w. na rowe­rze, konno, łodzią, na wiel­błą­dzie i pie­szo prze­mie­rzył całą Afrykę. W tej zaba­wie dzieci dostaną do poko­lo­ro­wa­nia rysunki obra­zu­jące tę sza­loną wyprawę i jej boha­tera.

tropy 1

 

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące spo­tka­nia:
https://www.facebook.com/events/130894667573762/

 

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w ramach cyklu jesien­nych spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą „Kon­ty­nenty lite­ra­tury”, reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym „Kon­ty­nenty”.

W ramach cyklu odbyło się już spo­tka­nie z wybit­nym pol­skim języ­ko­znawcą prof. Jerzym Bral­czy­kiem (4.października), spo­tka­nie z nie­za­leż­nym repor­te­rem i podróż­ni­kiem Aru­nem Mil­ca­rzem (7 listo­pada) a przed nami jesz­cze spo­tka­nie z Elż­bietą Dzi­kow­ską (14 grud­nia).

Wię­cej o cyklu:
http://kontynenty-literatury.pl/
http://www.magazynkontynenty.pl/

Pro­jekt dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach pro­gramu „Part­ner­stwo dla książki”.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE