fbpx
BRALCZYK-plakat-male

Na początku było słowo. Zatem cykl spo­tkań auto­rów „Kon­ty­nen­tów” z Czy­tel­ni­kami roz­pocz­nie Arcy­mistrz Słowa, nasz stały felie­to­ni­sta – prof. Jerzy Bral­czyk

Wydaw­nic­two Sonia Draga i maga­zyn „Kon­ty­nenty” zapra­szają na spo­tka­nia pro­mu­jące lite­ra­turę podróż­ni­czą. Pierw­sze odbę­dzie się już dziś – 4 paź­dzier­nika w Księ­garni Korekty w War­sza­wie przy alei Wyzwo­le­nia 14 (na tyłach Placu Zba­wi­ciela) o godz. 18.

Gościem będzie pro­fe­sor Jerzy Bral­czyk, w spra­wach pol­sz­czy­zny naj­po­pu­lar­niej­szy auto­ry­tet Pola­ków, autor słow­ni­ków i bły­sko­tli­wych ksią­żek o dzie­jach i meta­mor­fo­zach języka pol­skiego.

W „Kon­ty­nen­tach”, rubryce „Wycieczki oso­bi­ste”, prof. Bral­czyk od pię­ciu lat w opi­suje świat w dwóch sło­wach: każdy felie­ton poświę­cony jest sło­wom dobra­nym w pary. Jak wia­domo, mądrej gło­wie dość dwie sło­wie – będziemy więc wspól­nie z pro­fe­so­rem zasta­na­wiać się, ilu słów dziś potrzeba, by opi­sać świat. A może uda nam się opis świata w kilku sło­wach zamknąć…?

Spo­tka­nie ma zwią­zek z pre­mierą naj­now­szej książki prof. Jerzego Bral­czyka pt. „1000 słów”, w któ­rej zna­la­zły się także felie­tony z „Kon­ty­nen­tów”. Można ją, a także inne książki prof. Bral­czyka, kupić na miej­scu.
Roz­mowę popro­wa­dzi Michał Ogó­rek – dzien­ni­karz, zna­ko­mity felie­to­ni­sta, saty­ryk.

BRALCZYK-plakat-male

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE