fbpx
Dzikowska-plakat-kontynenty (002)

Przed nami ostat­nie spo­tka­nie z cyklu „KONTYNENTY lite­ra­tury” reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga, war­szaw­ską księ­gar­nię Korekty oraz maga­zyn podróż­ni­czy KONTYNENTY.

Zapra­szamy miło­śni­ków lite­ra­tury podróż­ni­czej na spo­tka­nie z Elż­bietą Dzi­kow­ską, które  odbę­dzie się w czwar­tek, 14 grud­nia o godzi­nie 18.00 w księ­garni Korekty (al. Wyzwo­le­nia 14, War­szawa).

 

Pod­czas spo­tka­nia, które zaty­tu­ło­wa­li­śmy Pieprz i wani­lia albo groch z kapu­stą, czyli czego podróż­nik pisarz po sze­ro­kim szuka świe­cie będziemy zasta­na­wiać się, co sta­nowi istotę lite­ra­tury podróż­ni­czej – opi­sy­wa­nie rze­czy pięk­nych czy piękne opi­sy­wa­nie – i skąd czer­pać moty­wa­cję, gdy podró­żuje się od ponad sześć­dzie­się­ciu lat. Spró­bu­jemy rów­nież dowie­dzieć się, czy świat skrywa jesz­cze przed Elż­bietą Dzi­kow­ską jakieś tajem­nice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elż­bieta Dzi­kow­ska wbija gwóźdź w PRÓG – nagrodę maga­zynu KONTYNENTY

Elż­bieta Dzi­kow­ska jest histo­ry­kiem sztuki, sino­lo­giem, podróż­niczką, reży­serką i ope­ra­torką fil­mów doku­men­tal­nych, autorką wielu ksią­żek, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych (w tym „Pieprz i wani­lia”), audy­cji radio­wych, a także wystaw sztuki współ­cze­snej. Wraz z mężem, Tonym Hali­kiem, zre­ali­zo­wała około 300 fil­mów doku­men­tal­nych. W 1976 roku zostali pierw­szymi Pola­kami, któ­rzy dotarli do ruin mia­sta Vil­ca­bamba, ostat­niej sto­licy Inków.

Elż­bieta Dzi­kow­ska pisała i foto­gra­fo­wała dla  maga­zy­nem KONTYNENTY od pierw­szego numeru w roku 1964. Po prze­rwie, wró­ciła do współ­pracy z kwar­tal­ni­kiem.

Pro­wa­dze­nie spo­tka­nia: Piotr Dobro­łęcki – redak­tor naczelny „Maga­zynu lite­rac­kiego KSIĄŻKI”

Link do spo­tka­nia:

https://www.facebook.com/events/1846405009003840/?active_tab=about

 

Kontynenty literatury-plakat-male

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w ramach cyklu jesien­nych spo­tkań pro­mu­ją­cych lite­ra­turę podróż­ni­czą „KONTYNENTY lite­ra­tury”, reali­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Sonia Draga we współ­pracy z maga­zy­nem podróż­ni­czym KONTYNENTY. W ramach cyklu odbyły się już spo­tka­nia z wybit­nym pol­skim języ­ko­znawcą prof. Jerzym Bral­czy­kiem (4 paź­dzier­nika), spo­tka­nie z nie­za­leż­nym repor­te­rem i podróż­ni­kiem Aru­nem Mil­ca­rzem (8 listo­pada), a także spo­tka­nie z podróż­ni­kiem i auto­rem ksią­żek dla dzieci Łuka­szem Wierz­bic­kim (7 grud­nia).

Wię­cej o cyklu:
www.magazynkontynenty.pl

http://www.kontynenty-literatury.pl/

Pro­jekt dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach pro­gramu „Part­ner­stwo dla książki”.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE