fot. Ch. Schwarz_05
23.07.2017

Jest coś takiego jak społeczeństwo

W czerwcu 2017 przy­pa­dła 10. rocz­nica śmierci wybit­nego bry­tyj­skiego foto­grafa, Chrisa Schwa­rza, zało­ży­ciela i pierw­szego dyrek­tora muzeum Gali­cja.

Zanim Chris spę­dził wiele lat foto­gra­fu­jąc ślady żydow­skiej prze­szło­ści na zie­miach daw­nej Gali­cji, zanim na stałe prze­pro­wa­dził się do Pol­ski by pro­wa­dzić muzeum, przez ponad dwie dekady pra­co­wał jako foto­graf i foto­re­por­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Japo­nii, Rosji czy Afga­ni­sta­nie. Twór­czość Schwa­rza była zawsze głę­boko zaan­ga­żo­wana, a obiek­tyw swo­jego apa­ratu czę­sto kie­ro­wał na osoby potrze­bu­jące uwagi i pomocy, nie­jed­no­krot­nie wyrzu­cone poza nawias spo­łe­czeń­stwa. Doku­men­to­wał ruchy spo­łeczne i kul­turę kapi­ta­li­stycz­nego spo­łe­czeń­stwa. Pol­ską Soli­dar­ność i afgań­skich uchodź­ców w latach 80. Jego zdję­cia z mar­szu Frontu Naro­do­wego (i blo­ku­ją­cej go kontr­ma­ni­fe­sta­cji) w bry­tyj­skim Lewi­sham tra­fiły na pierw­sze strony gazet w całej Wiel­kiej Bry­ta­nii. Foto­gra­fo­wał m.in. bez­dom­nych w Paryżu i Lon­dy­nie, rezy­den­tów domów star­ców, miesz­kań­ców lon­dyń­skiej dziel­nicy Ham­mer­smith czy fanów klubu spor­to­wego Mil­l­wall. Regu­lar­nie publi­ko­wał w cza­so­pi­smach Time Out, The Inde­pen­dent, Guar­dian. Ostat­nie lata życia Chris poświę­cił Żydow­skiemu Muzeum Gali­cja. Kiedy w 2004 roku otwie­rał muzeum, wiele osób twier­dziło, że insty­tu­cja nie prze­trwa nawet kilku mie­sięcy. Po latach wspo­mi­nany jest jako wraż­liwy i uparty wizjo­ner, który na kra­kow­skim Kazi­mie­rzu pozo­sta­wił po sobie trwały ślad. Wystawa uka­zuje nie­zwy­kle bogaty i nie­mal nie­znany w Pol­sce doro­bek foto­gra­ficzny Chrisa Schwa­rza. Jest hoł­dem i zna­kiem naszej i Pań­stwa pamięci o tym nie­zwy­kłym czło­wieku.

fot. Ch. Schwarz_03

Wystawa trwa do lutego 2018 r. w Żydow­skim Muzeum Gali­cji, ul. Daj­wór 18, Kra­ków.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE