fbpx
Jachimczuk

Tekst i zdję­cia: Mariusz Jachim­czuk

Genna (ina­czej Ledet) to święta Bożego Naro­dze­nia, które w  Etio­pii obcho­dzone są 7 stycz­nia. Jed­nym z naj­święt­szych miejsc w tym kraju jest Lali­bela, nazwana przez Etiop­czy­ków nową Jero­zo­limą. Sły­nie z archi­tek­to­nicz­nych cudów: zbu­do­wa­nych w śre­dnio­wie­czu kościo­łów, z któ­rych wiele wyku­tych jest w mono­li­tycz­nej skale. Według legendy, którą opo­wia­dają tutejsi prze­wod­nicy, „tysiące robot­ni­ków w dzień rzeź­biło kościoły, a nocą pracę tę koń­czyli anio­ło­wie”.

Już na kilka dni przed Wigi­lią Bożego Naro­dze­nia do Lali­beli przy­by­wają piel­grzymi. Nie­któ­rzy wyna­ję­tymi auto­ka­rami jadą z odle­głych miast, po dro­dze modląc się żar­li­wie…


Fragment artykułu z Kontynentów 4/2017

KUP

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE