fbpx
dariusz-fedor

Dariusz Fedor

redak­tor naczelny

Wcze­śniej m.in. wie­lo­letni zastępca sekre­ta­rza redak­cji „Gazety Wybor­czej“, redak­tor naczelny „Gazety Sto­łecz­nej“, wice­na­czelny „Logo“ oraz główny redak­tor ksią­żek w wydaw­nic­twie Agora. Z wykształ­ce­nia filo­log pol­ski, dyplom obro­nił w Kate­drze Kul­tury Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE