Axarquía. Tam, gdzie rosną papaje

Chcesz wie­dzieć, jak naprawdę sma­kuje Anda­lu­zja? W naj­now­szych „Kon­ty­nen­tach” Kata­rzyna Moło­nie­wicz i Abel Mur­cia odsła­niają wszyst­kie tajem­nice tej gorr­rą­cej hisz­pań­skiej pro­win­cji. Pro­wa­dzą do swych miejsc magicz­nych. Opo­wia­dają o sma­kach zna­nych tylko kone­se­rom.
Uwa­żaj, Ty też się zako­chasz w Anda­lu­zji!

Kim są Auto­rzy?

KMoloniewiczata­rzyna Moło­nie­wicz
Hisz­pa­nia to jej druga ojczy­zna, któ­rej dużo wyba­cza. Przez 14 lat miesz­kała, pra­co­wała i wycho­wy­wała dzieci w Madry­cie. Z wykształ­ce­nia ibe­rystka i spe­cja­listka od zarzą­dza­nia. Po latach pracy w finan­sach i admi­ni­stra­cji zmie­niła rady­kal­nie swój pro­fil zawo­dowy i obec­nie zaj­muje się tłu­ma­cze­niem lite­ra­tury pol­skiej na hisz­pań­ski. Od dzie­ciń­stwa pil­nie uczyła się języ­ków. Opa­no­wała hisz­pań­ski, angiel­ski, fran­cu­ski, rosyj­ski, cał­kiem dobrze radzi sobie z por­tu­gal­skim. Zaha­czyła też o arab­ski i nie­miecki.  Prze­miesz­cza się mię­dzy War­szawą, Moskwą i Malagą. Fascy­nują ją rośliny, szcze­gól­nie takie, które można zjeść.

MurciaAbel Mur­cia
Pocho­dzący z Kata­lo­nii poeta i miło­śnik poezji. Prze­tłu­ma­czył na hisz­pań­ski Wisławę Szym­bor­ską, Tade­usza Róże­wi­cza, Ewę Lip­ską i wielu innych poetów zna­nych i mniej zna­nych. Autor bloga poświę­co­nego głów­nie pol­skiej poezji po hisz­pań­sku i foto­gra­fii. Czło­nek kapi­tuły Nagrody Wisławy Szym­bor­skiej. Jego fascy­na­cja świa­tem sło­wiań­skim zawio­dła go z Bar­ce­lony do Buł­ga­rii przez – wów­czas jesz­cze – ZSRR do Pol­ski, gdzie spę­dził, baga­tela, pra­wie 30 lat. Pra­co­wał na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim i Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Od bar­dzo wielu lat zwią­zany zawo­dowo z Insty­tu­tem Cervan­tesa (insty­tu­cją upo­wszech­nia­jącą w świe­cie język i kul­turę hisz­pań­ską). Był dyrek­to­rem pla­cówki w War­sza­wie i Kra­ko­wie, obec­nie dowo­dzi Cervan­te­sem w Moskwie. Foto­graf. Uważny obser­wa­tor przy­rody. Miło­śnik hisz­pań­skich win.

Dla­czego wybrali Anda­lu­zję?

Jest pro­duk­tem mul­ti­kulti. Wielka liczba ludów wpły­nęła na jej kul­turę i śro­do­wi­sko: Ibe­ro­wie, Feni­cja­nie, Grecy, Rzy­mia­nie, Wan­da­lo­wie, Ara­bo­wie, two­rząc w efek­cie coś, co uważa się za kwin­te­sen­cję hisz­pań­sko­ści.  Fascy­nuje nas mno­gość anda­lu­zyj­skich akcen­tów. Impo­nuje nam bogac­two roślin, ktore można wło­żyć do garnka.

Zaj­rzyj do albumu


Ten i inne zna­ko­mite tek­sty znaj­dziesz w maga­zy­nie podróż­ni­ków „Kon­ty­nenty” przez CAŁY ROK.
KUP

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE