fbpx
DSCF7409

Zbliża się nie­zwy­kłe spo­tka­nie z nie­zwy­kłym Podróż­ni­kiem i Auto­rem. Arun MIl­carz spo­tka się z czy­tel­ni­kami 8 listo­pada 2017 o godzi­nie 18 w Księ­garni Korekty w War­sza­wie (szcze­góły poni­żej).
Spo­tka­nie odbywa się w ramach cyklu KONTYNENTY Lite­ra­tury reali­zo­wa­nego wspól­nie z Wydaw­nic­twem Sonia Draga.

Czas przy­po­mnieć dla­czego ten Autor i Podróż­nik jest warty spo­tka­nia.

 

Powo­dów jest wiele, dla­tego wybra­li­śmy cztery główne:

Po pierw­sze jego opo­wieść to cie­kawy stand-up podróżny. To rodzaj kaba­retu z gorz­kim sma­kiem prawdy. To mul­ti­me­dialna opo­wieść, któ­rej chce się towa­rzy­szyć do ostat­niego słowa.
Po dru­gie Arun jest auto­rem książki “Czad. W poszu­ki­wa­niu stra­co­nego” (wyd.Dygresje) nagro­dzo­nej w 2017 r. przez kapi­tułę Nagrody Magel­lana główną nagrodą w kate­go­rii „książka repor­ta­żowa”.
Po trze­cie jest pierw­szym lau­re­atem usta­no­wio­nej 18 maja 2017 roku nagrody spe­cjal­nej maga­zynu podróż­ni­czego „Kon­ty­nenty” PRÓG. Został nagro­dzony za nie­za­leż­ność i odwagę w kro­cze­niu swoją drogą i za umie­jęt­nie roz­wi­jany dar opo­wia­da­nia.

I na koniec po czwarte, jest nie­za­leż­nym repor­te­rem i podróż­ni­kiem. Współ­or­ga­ni­zuje Ogól­no­pol­ski Prze­gląd Opo­wie­ści z Podróży „Dzi­kie histo­rie” w Zato­rze.

Na zdję­ciach poni­żej przed­sta­wiamy Aruna Mil­ca­rza pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cza­nia nagrody PRÓG, jak i współ­two­rzące PRÓG zna­ko­mite Osoby.

DSCF7415

DSCF7199

DSCF7182

DSCF7335

 

Gwoździki z nazwiskiem laureata przybijali do PROGU w kolejności: Alicja Kapuścińska, Elżbieta Dzikowska, Wojciech Jagielski oraz w zastępstwie nieobecnego Andrzeja Stasiuka naczelny redaktor KONTYNENTÓW Dariusz Fedor

 

1. Lewy górny gwoździkAlicja Kapuścińska

Przy­pa­dek spra­wił (a może to nie był przy­pa­dek), że aku­rat przy­je­chała z Kanady córka Ryszarda i Ali­cji Kapu­ściń­skich Rene Meisner. I gwoź­dzik, wbity do połowy przez panią Ali­cję, dobiła do końca z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem. To ona też zro­biła zdję­cia Mamie z młot­kiem. Tak więc pierw­szy gwoź­dzik ma dwoje patro­nów. A może troje…? (panie Ryszar­dzie Kapu­ściń­ski, patro­nu­jesz duchowo „Kon­ty­nen­tom” od momentu ich powsta­nia i niech tak zosta­nie na wieki).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2. Prawy dolny gwoździk – Elżbieta Dzikowska

Podróż­niczka, pisarka, sino­lożka, histo­ryk sztuki, nie­do­ści­gniony wzór. Zabrała się za wbi­ja­nie z jakże cha­rak­te­ry­styczną dla sie­bie werwą (tak, tak, Pani Elż­bieto, pamię­tamy Panią taką samą z pro­gra­mów z mężem Tonym Hali­kiem). Aż tu nagle – gwoź­dzik się skrzy­wił! Udało się go ura­to­wać redak­to­rowi naczel­nemu, który dziel­nie gwoź­dzik wypro­sto­wał i, ostroż­nie puka­jąc („więc leciutko jak pusz­kiem muskał młotka obusz­kiem”), dobił go do końca.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

3. Lewy dolny gwoździk – Wojciech Jagielski

Pisarz, repor­ter, kore­spon­dent wojenny, filar i przy­ja­ciel „Kon­ty­nen­tów” od nowego początku, czyli od roku 2012. Pewną ręką schwy­cił Próg, lewą mło­tek i na ganku swego mazur­skiego domku nie pozwo­lił poja­wić się nawet wąt­pli­wo­ściom, że jest z niego kawał twar­dego faceta. Puk­nął śmiało i pro­sto kilka razy i gwoź­dzik już sie­dział na swoim miej­scu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

4. Prawy górny gwoździk – Andrzej Stasiuk (w  jego zastępstwie naczelny redaktor KONTYNENTÓW Dariusz Fedor)

Andrzej Sta­siuk, pisarz, podróż­nik, fun­da­ment i przy­ja­ciel „Kon­ty­nen­tów” od nowego początku, czyli od roku 2012. Sam wbi­jać nie mógł (w dro­dze!), ale pobło­go­sła­wił naczel­nego, by uczy­nił to w jego imie­niu, skła­da­jąc przy tym gra­tu­la­cje Mil­ca­rzowi. Umoc­niony bło­go­sła­wień­stwem naczelny wbił dziar­sko gwoź­dzik Sta­siu­kowy w obec­no­ści publicz­no­ści, pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cza­nia Progu.

DSCF7303

 

Uroczystość wręczenia nagrody “Kontynentów” PRÓG odbyła się w czasie Warszawskich Targów Książki w maju 2017 roku.

 

DSCF7327 DSCF7317 DSCF7313

Zapraszamy na spotkanie z Arunem Milcarzem 8 listopada o o godzinie 18:00 w warszawskiej Księgarni Korekty (al. Wyzwolenia 14 – tył placu Zbawiciela).

Korekty to klimatyczny lokal, który jest nie tylko księgarnią, ale także kawiarnią.

Projekt KONTYNENTY LITERATURY jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE