baner_glowny_dodatkowy-format-1
02.08.2017

6. Dolnośląski Festiwal Podróżników 17 Południk

Zapra­szamy na 6. edy­cję Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków 17 Połu­dnik

W dniach 01–03.09 br. odbę­dzie się kolejna edy­cja Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków 17 Połu­dnik. Jak zawsze będzie to oka­zja do spo­tka­nia w gro­nie miło­śni­ków dale­kich stron i róż­nych kul­tur, osób podró­żu­ją­cych i tych dopiero pla­nu­ją­cych swoje wiel­kie, podróż­ni­cze przy­gody. Będzie można się wymie­nić wra­że­niami, podzie­lić doświad­cze­niami, opo­wie­dzieć o swo­ich prze­ży­ciach oraz wspól­nie obej­rzeć i wysłu­chać fascy­nu­ją­cych rela­cji z naj­od­le­glej­szych zakąt­ków naszego świata. A wszystko to w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze oraz nie­po­wta­rzal­nym oto­cze­niu Gór Sto­ło­wych, w maleń­kiej i nie­zwy­kle uro­kli­wej miej­sco­wo­ści Pasterka, poło­żo­nej tuż przy gra­nicy z Repu­bliką Cze­ską.

Trzy festi­wa­lowe dni wypełni sze­reg atrak­cji, z któ­rych jak zwy­kle naj­waż­niej­sze będą pre­lek­cje i spo­tka­nia z podróż­ni­kami. W góry połu­dnio­wego Belize, na wyprawę wspartą przez Natio­nal Geo­gra­phic, zabie­rze nas Kata­rzyna Bier­nacka – gro­to­łaz i foto­graf jaski­niowy. Ze zna­nym już festi­wa­lo­wej publicz­no­ści – Mate­uszem Wali­górą, spe­cja­li­stą od wyczy­no­wych wypraw w naj­bar­dziej odludne miej­sca naszej pla­nety, odbę­dziemy, prak­ty­ko­wany od wie­ków, rytu­alny marsz lodo­wym szla­kiem hima­laj­skiej rzeki Zan­skar. Anna Jakle­wicz – autorka ksią­żek podróż­ni­czych, opo­wie o uni­ka­to­wych zwy­cza­jach miesz­kań­ców odle­głych archi­pe­la­gów, które poznała w cza­sie wie­lo­mie­sięcz­nej wyprawy do Indo­ne­zji. Bez­droża Peru, Kolum­bii, Argen­tyny, Boli­wii, Ekwa­doru i Chile prze­mie­rzymy z Anetą Skór­nicką – tre­ne­rem myśle­nia wizu­al­nego. A do Afryki, na wędrówkę po buszu i sawan­nie, wybie­rzemy się z amba­sa­do­rami ochrony dzi­kich gepar­dów – Toma­szem i Ali­cją Woź­niak. Wszyst­kie filmy i pokazy będą pre­zen­to­wane na dużym ekra­nie, w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym namio­cie festi­wa­lo­wym dla kil­ku­set osób.

Poza podróż­ni­czymi pre­zen­ta­cjami w pro­gra­mie znaj­dzie się także wiele dodat­ko­wych atrak­cji, mię­dzy innymi kon­kursy z nagro­dami i wspólne ogni­sko. A komu mało będzie festi­wa­lo­wych atrak­cji może zawsze sko­rzy­stać z uro­ków Góry Sto­ło­wych. Wycieczka labi­ryn­tem Błęd­nych Skał, czy też widoki roz­ta­cza­jące się ze Szcze­lińca z pew­no­ścią zasko­czą nie­jed­nego wytraw­nego podróż­nika.

Wyda­rze­nie pod patro­na­tem „Kon­ty­nen­tów”. Ser­decz­nie zapra­szamy!

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o Festi­walu 17 Połu­dnik na stro­nach:
www.17poludnik.pl

www.facebook.com/17poludnik

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE