fbpx
Prawda jest inna

Już 7 listopada rozpoczyna się trzecia edycja Warsaw Korean Film Festival, wydarzenia prezentującego najlepsze produkcje kinematografii południowokoreańskiej. Tegoroczny program zaprezentuje filmy w trzech sekcjach: „Hity ostatnich lat”, „Koreańskie smaki” oraz subtelne obrazy wybitnej reżyserki i scenarzystki , absolwentki Szkoły Filmowej w Łodzi – Kim Hee-jung. Wszystkie seanse, spotkania oraz seminarium na temat kina koreańskiego odbędą się w Kinie Kultura.

Komer­cyjne i arty­styczne suk­cesy kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej zadzi­wiają świat już nie­mal od 20 lat. Posta­wie­nie przez rzą­dzą­cych na początku XXI wieku na sek­tor kre­atywny i stwo­rze­nie spe­cjal­nych fun­du­szy wspo­ma­ga­ją­cych branżę spra­wiły, że fil­mowcy zaczęli reali­zo­wać coraz cie­kaw­sze i coraz lep­sze tech­nicz­nie obrazy, a Kore­ań­czycy z dumą zaczęli je oglą­dać. Dzi­siaj są naj­chęt­niej odwie­dza­ją­cym kina naro­dem świata, a filmy znad rzeki Han mają na świe­cie sta­tus wysma­ko­wa­nej roz­rywki, będą­cej prze­ciw­wagą dla sfor­ma­to­wa­nych i sztam­po­wych pro­duk­cji hol­ly­wo­odz­kiego main­stre­amu.

War­szaw­ski Festi­wal Fil­mów Kore­ań­skich, któ­rego trze­cia edy­cja odbę­dzie się w od 7 do 13 listo­pada w Kinie Kul­tura, jest jedy­nym w Pol­sce prze­glą­dem sku­pia­ją­cym się na tej eks­cy­tu­ją­cej kine­ma­to­gra­fii. Jego orga­ni­za­to­rzy zadbali o to, aby w pro­gra­mie zna­la­zły się zarówno intymne filmy autor­skie jak i wiel­kie kinowe prze­boje. Nie zabrak­nie też kla­sycz­nego akcentu.

WKFF2017 poster 진짜 [복구됨]

W pro­gra­mie znaj­dzie się 10 fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych i dwie etiudy, całość zapre­zen­to­wana zosta­nie w trzech sek­cjach. Sek­cja pierw­sza – „Hity ostat­nich lat”, to pro­duk­cje, które odnio­sły w Korei suk­ces komer­cyjny przy jed­no­cze­snym bar­dzo dobrym przy­ję­ciu przez kry­ty­ków. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje tu kon­tro­wer­syjne „The Vil­la­iness” (reż. Jeong Byeong-Gil), rewe­la­cja poza­kon­kur­so­wych poka­zów tego­rocz­nego Can­nes. W tej dra­pież­nej histo­rii o zemście jest wszystko, co spra­wia, że kone­se­rzy dobrego kina kochają kore­ań­skie filmy: olśnie­wa­jące wizu­al­nie i wyzna­cza­jące nowe stan­dardy sceny akcji, per­fek­cyjna cho­re­ogra­fia oraz praw­dziwe emo­cje. „The Vil­la­iness” kon­ty­nu­uje tra­dy­cję „Nikity” Bes­sona czy „Kill Billa” Taran­tino, a gra­jąca główną rolę Kim Ok-bin dołą­cza do grona naj­bar­dziej zabój­czych kobiet świa­to­wego kina.
Kolejna sek­cja to „Kore­ań­skie smaki” – zna­ko­mite autor­skie filmy opro­mie­nione już festi­wa­lo­wymi suk­ce­sami. Znajdą się tu m. in.: „On the Beach at Night Alone” ulu­bieńca euro­pej­skich festi­wali i zna­nego także widzom w Pol­sce Hong Sang-soo (w roli głów­nej zna­ko­mita Kim Min-hee, pamiętna z  ubie­gło­rocz­nego występu w „Słu­żą­cej” Park Chan-wooka); „The World of Us” w reż. Yoon Ga-Eun, film opo­wia­da­jący z nie­zwy­kłym wyczu­ciem o zło­żo­nym i czę­sto bru­tal­nym świe­cie dzie­cię­cych emo­cji. Sen­sa­cją będzie pro­jek­cja odre­stau­ro­wa­nej kopii „The House­maid” Kim Ki-younga z roku 1960. Ten zaska­ku­jący i nie­po­ko­jący film o histo­rii pew­nego romansu, który wymyka się spod kon­troli, przez wielu kry­ty­ków uzna­wany jest za naj­wy­bit­niej­sze osią­gnię­cie w histo­rii kine­ma­to­gra­fii kore­ań­skiej.

Sek­cja ostat­nia skupi się na twór­czo­ści reży­serki Kim Hee-jung, absol­wentki Szkoły Fil­mo­wej w Łodzi. W pro­gra­mie znajdą się jej dwa peł­no­me­tra­żowe filmy („The Won­der Years” z 2007 roku i „Snow Paths” z 2016), a także łódz­kie etiudy szkolne, które napi­sała i wyre­ży­se­ro­wała („Spo­tka­nie” z roku 2000 oraz „Kie­dyś” z 2001).  We współ­cze­snym kinie kore­ań­skim kobiety wciąż mają trud­niej­szą drogę do reży­se­ro­wa­nia niż męż­czyźni – warto więc poznać dzieła uta­len­to­wa­nej artystki, któ­rej kolejne dzieła spo­ty­kają się z dużym uzna­niem na wio­dą­cych świa­to­wych impre­zach. Kim Hee-jung będzie gościem festi­walu, spo­tka­nia z nią odbędą się po pro­jek­cjach jej peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów.

Uzu­peł­nie­niem pro­jek­cji fil­mo­wych będzie semi­na­rium na temat kina kore­ań­skiego, któ­rego uczest­nicy zasta­no­wią się nad przy­czy­nami suk­cesu tej kine­ma­to­gra­fii i nad tym, czy suk­ces ten jest moż­liwy do powtó­rze­nia np. w Pol­sce.

Rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów:

Rezer­wa­cji i zakupu bile­tów w cenie 10 zł doko­ny­wać można od 23.10. Rezer­wa­cje w ter­mi­nie mię­dzy 23–31.10 należy ode­brać do końca paź­dzier­nika w kasie Kina Kul­tura. Nie­ode­brane rezer­wa­cje prze­pa­dają! Druga tura rezer­wa­cji i sprze­daży bile­tów uru­cho­miona zosta­nie od 2.11. Bilety zamó­wione w listo­pa­dzie, do odbioru będą w kasie kina naj­póź­niej 30 min. przed sean­sem.

Bilety na seanse krót­ko­me­tra­żowe: wstęp wolny, Uwaga! Wyma­gana rezer­wa­cja miejsc

Semi­na­rium: wstęp wolny, bez rezer­wa­cji

Jedna osoba może zare­zer­wo­wać mak­sy­mal­nie po dwa bilety na każdy seans. Rezer­wa­cji można doko­nać w kasie kina bądź mailowo: rezerwacja@kinokultura.pl

7.11 (wto­rek)
19:00 Gala otwar­cia – pokaz filmu Miłość i kłamstwa/ Love, Lies / Hae-eohwa, reż. Park Heung-sik, 2016

8.11 (środa)
17:30 Spotkanie/ The Appo­int­ment / Man-nam, reż. Kim Hee-jung, 2000, film krót­ko­me­tra­żowy, wstęp wolny
18:00 Ścieżki na śniegu/ Snow Paths / Seol-haen­g_Nun-gil-eul geot-da, reż. Kim Hee-jung, 2015 (po fil­mie Q&A z reży­ser)
20:30 Samot­nie na plaży pod wieczór/ On the Beach at Night Alone /Bam-ui hae-byeon-e-seo hon-ja , reż. Hong Sang-soo, 2017

9.11 (czwar­tek)
17:30 Kiedyś/ Once…Someday /Eon-jen-ga, reż. Kim Hee-jung, 2001, film krót­ko­me­tra­żowy
18:00 Cudowne lata/ The Won­der Years/ Yeol-se-sal, Soo-ah reż. Kim Hee-jung, 2007 (po fil­mie Q&A z reży­ser)
20:30 Pierw­sze okrążenie/ The First Lap / Cho-haeng
, reż. Kim Dae-hwan, 2017

10.11 (pią­tek)
17:00 Semi­na­rium na temat kina kore­ań­skiego - „Suk­ces Współ­cze­snego Kina Kore­ań­skiego” spo­tka­nie popro­wa­dzi: Mar­cin Kra­sno­wol­ski, (Sala Rejs), wstęp wolny
18:00 Prawda jest inna/ The Truth Bene­ath / Bi-mil-eun eop-da, reż. Lee Kyoug-mi, 2016
20:30 Miłość i kłam­stwa/ Love, Lies / Hae-eohwa, reż. Park Heung-sik, 2016

12.11 (nie­dziela)
16:00 Pani Zło/ The Vil­la­iness / Aknyeo reż. Jung Byung-gil, 2017 (po fil­mie Q&A z kie­row­ni­kiem zdjęć Park Jung-hun)
19:00 Pokojówka/The House­maid / Hanyeo, reż. Kim Ki-young, 1960

13.11 (ponie­dzia­łek)
18:00 Cały nasz świat/ The World of Us / U-ri-deul, reż. Yoon Ga-eun, 2016
20:00 Tunel/ Tun­nel /Teo-neol , reż. Kim Sung-hoon, 2016

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE