fbpx
baner_glowny_dodatkowy-format-1

Rusza szó­sta edy­cja Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków – 17 Połu­dnik

Wszyst­kich miło­śni­ków dale­kich stron i róż­nych kul­tur zapra­szamy w dniach 01–03.09.2017 r. do nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Pasterka w Górach Sto­ło­wych na kolejną, szó­stą już edy­cję Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Podróż­ni­ków – 17 Połu­dnik.

Festi­wal, któ­rego nazwa pocho­dzi od połu­dnika prze­bie­ga­ją­cego przez sto­licę Dol­nego Ślą­ska, to miej­sce spo­tkań wyjąt­ko­wych oso­bo­wo­ści, uni­ka­to­wych pre­lek­cji i nie­sza­blo­no­wej edu­ka­cji. Co roku gro­ma­dzi ludzi cie­ka­wych świata, pasjo­na­tów aktyw­nej tury­styki i eks­plo­ra­to­rów naj­od­le­glej­szych zakąt­ków naszego globu, a także tych, któ­rzy jesz­cze nie zaczęli swo­jej wiel­kiej, podróż­ni­czej przy­gody i dopiero poszu­kują inspi­ra­cji.

Trzy festi­wa­lowe dni wypełni sze­reg atrak­cji, z któ­rych jak zwy­kle naj­waż­niej­sze będą spo­tka­nia z podróż­ni­kami. Nie zabrak­nie fascy­nu­ją­cych opo­wie­ści, prze­pięk­nych zdjęć oraz cie­ka­wych, fil­mo­wych pre­zen­ta­cji. A wszystko to w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze oraz nie­po­wta­rzal­nym oto­cze­niu Gór Sto­ło­wych, tuż przy gra­nicy z Repu­bliką Cze­ską.

Ser­decz­nie zapra­szamy!

Wię­cej na www.17poludnik.pl

Program festiwalu Pasterka 2017

Piątek 01.09.2017

19:45oficjalne otwarcie festiwalu (namiot festiwalowy)

20:00 - Aneta Skórnicka – Pura Vida, czyli rok w Ameryce Południowej (namiot festiwalowy)

21:30 – Mateusz Waligóra – Chadar. Koniec lodowej drogi (namiot festiwalowy)

23:00 – Tomasz i Alicja Woźniak – Afryka marzeń – śladami geparda (namiot festiwalowy)

00.00 – projekcja filmu: Nie dojechać nigdy, reżyseria Bartosz Lisek / Polska / 2017 /60 min. (namiot festiwalowy)

00.00 – ognisko (D.W. Szczelinka)

Sobota 02.09.2017

od rana – czas wolny, indywidualne wycieczki w góry 

16:30 – ognisko (D.W. Szczelinka)

19.00 – Anna Jaklewicz – Indonezja. Po drugiej stronie Raju (namiot festiwalowy)

20.30 – Bartek Sabela – Wszystkie ziarna piasku (namiot festiwalowy)

22:00 – Kasia Biernacka – O harpiach, ślimakach, jaskiniach i dronach, czyli czego szukaliśmy w rezerwacie górskim w południowym Belize (namiot festiwalowy)

23.00 – projekcja filmu: Bez tytułu / Untitled, reżyseria Monika Willi, Michael Glawogger /Austria / 2016 /103 min. (namiot festiwalowy)

23.00 – ognisko (D.W. Szczelinka)

Niedziela 03.09.2017

11:00 – projekcja filmu: Wyścig / The Challenge, reżyseria Yuri Ancarani / Francja, Włochy / 2016 / 69 min.

12.30 – zakończenie festiwalu

 

 

 

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE